List otwarty do Rodaków zaangażowanych w działalność Ruchu Kontroli Wyborów

List otwarty do Rodaków  kierują założyciele  Ruchu Kontroli Wyborów.
Ewa Stankiewicz apeluje o aktywność każdego z nas!
ZAPROSZENIE na Zjazd powyborczy Ruchu Kontroli Wyborów 22.11 w Warszawie
Drodzy Wolontariusze i Koordynatorzy!
Członkowie komisji wyborczych i Mężowie Zaufania wszystkich szczebli!
Wszyscy, którzy swoją bezinteresowną pracą, modlitwą i wsparciem finansowym udowodniliście, że Nasza Polska może na nowo stać się państwem obywatelskim!
Przeszliśmy razem długą drogę – od trudnych początków po gwałtowny rozwój Ruchu Kontroli Wyborów. Nie mieliśmy czasu na długie przygotowania, brakowało środków finansowych, z trudem przełamywaliśmy wrogość albo obojętność mediów i partii politycznych.
Praca dla dobra Ojczyzny jest zaszczytem – to jednak również trud i chwile zwątpienia. Nagrodę stanowi poczucie dobrze wypełnionego obowiązku i możliwość poznania wspaniałych ludzi we wspólnym działaniu.
Nasza solidarna wielomiesięczna praca przyniosła efekty; nie mamy co do tego wątpliwości. Zakończyły się czasy fałszowania wyników podczas nocy wyborczej, olbrzymiej liczby tzw. głosów „nieważnych”, zdumiewających wyników głosowań, jak 100% oddanych głosów na jedną słuszną partię. Tak było jeszcze niedawno – podczas wyborów samorządowych w 2014 r.
To niewątpliwa zasługa Ruchu Kontroli Wyborów, który wprowadził elementy kontroli obywatelskiej na każdym etapie głosowania i liczenia głosów, a tym samym zachwiał dotychczasowym całkowitym poczuciem bezkarności organów odpowiedzialnych za przebieg wyborów. Czym innym było bowiem ujawnianie przez wielu odpowiedzialnych obywateli jednostkowych przypadków fałszerstw i naruszeń wyborczych, a czym innym siła organizacji, która je wszystkie gromadzi i kataloguje, interweniuje i stara się im przeciwdziałać, ujawniając cały system fałszerstw i zaniedbań. Razem, to nie to, co każdy z osobna!
Chcemy Wam najserdeczniej podziękować za trud i ofiarność okazane w najważniejszym dla Polski i Polaków czasie. Zaszczytem była dla nas możliwość współpracy z tak licznym gronem najszlachetniejszych patriotów, którzy czynem dowiedli gotowości bezinteresownej pracy dla dobra Ojczyzny, Naszej Polski.
Ruch Kontroli Wyborów wykazał, że demokracja wymaga zaangażowanej osobistej postawy każdego. Inaczej słowo „demokracja” staje się tyko etykietą, wykorzystywaną do zasłaniania arogancji władzy. Zapamiętamy tę lekcję. Powinni o niej także pamiętać Ci, których Polacy wybrali w najuczciwszych po 1989 roku wyborach.
Nasza praca się nie zakończyła. O naprawdę uczciwe wybory nadal trzeba zabiegać. Naprawić fałszerstwa wyborów z 2014r. można tylko wybierając ponownie władze samorządowe, tym razem uczciwie. Mamy zamiar rozliczyć urzędy odpowiedzialne za fatalny stan organizacji procesu wyborczego na poziomie centralnym – Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, władze lokalne oraz MSZ i placówki dyplomatyczne, w wypadku głosowania Polaków za granicą. Konieczna jest kontynuacja działań zmierzających do wprowadzenia niezbędnych zmian w prawie wyborczym – Kodeksie Wyborczym i przepisach wykonawczych. Jesteśmy przekonani, że każdy obywatel powinien mieć nieograniczone prawo do kontroli przebiegu wyborów oraz procesu liczenia głosów, tak jak jest to przyjęte w wielu krajach.
Tradycja obywatelska, która stała u podstaw I Rzeczpospolitej i Odrodzonej II Rzeczpospolitej, to zobowiązanie także dla nas, gdy po latach komunistycznej opresji, z wielkim trudem i wobec nowych zagrożeń, stopniowo odzyskujemy podmiotowość. Powinniśmy jednak pamiętać, że przeciwdziałanie systemowi, który doprowadził do degeneracji ledwie rodzącej się w Polsce nowoczesnej demokracji, musi trwać latami i opierać się na powszechnej edukacji obywatelskiej. Trzeba wychować nowe pokolenie Patriotów świadomych swych praw i obowiązków.
Zapraszamy każdego z Państwa do dalszej współpracy.
Mamy nadzieję na wspólną dyskusję o przyszłości podczas Zjazdu Ruchu Kontroli Wyborów, który odbędzie się w Warszawie w dniu 22 listopada 2015r.
Jesteśmy przekonani, że nasz piękny całkowicie niezależny oddolny ruch obywatelski, którego jesteśmy współtwórcami, powinien nadal istnieć dla dobra Naszej Ojczyzny!
Sygnatariusze – założyciele Ruchu Kontroli Wyborów
Hanna Dobrowolska, Kongres Mediów Niezależnych
Ewa Stankiewicz, Stowarzyszenie Solidarni 2010
Józef Orzeł, Klub Ronina
Warszawa 29 października 2015r.

siepoliczymy.pl

Jeżeli Państwa danych nie widać jeszcze w Sumach, proszę mailować na shork@ruchkontroliwyborow.pl lub do swojego koordynatora. W mailu proszę podać „ścieżkę” do komisji, czyli województwo-powiat-gminę.
Dostajemy bardzo dużo fotografii i zgłoszeń nieprawidłowości, to nas tak absorbuje, że nie nadążamy z akceptowaniem wyników.
Taki mail znacznie przyspieszy akceptację.

 

ALARM RKW: Dodruk kart? „Dostosowywanie” protokołów?

Do RKW docierają informacje, że obecnie w kilku komisjach okręgowych protokoły są „dostosowywane” i „uzgadniane”, gdyż z urn poszczególnych komisji obwodowych wyciągano więcej kart, niż zostało tam wrzuconych przez wyborców.
DLATEGO APELUJEMY: NIE USTAWAJMY W ZBIERANIU ZDJĘĆ PROTOKOŁÓW I WPISYWANIU ICH DO SYSTEMU SIEPOLICZYMY.PL !

Protokoły w punktach zbiórek zostały odcięte od możliwości obywatelskiej kontroli. Z niektórych urn wyciągano więcej głosów niż ich wydano; głosy nieważne najprawdopodobniej niszczono. Wygląda na to, że obóz władzy rozpoczął desperacką walkę o przetrwanie. Żądamy natychmiastowej i konkretnej odpowiedzi ze strony PKW!
Ważą się losy wyborów, zwyżkuje lewica i PSL. Od ostatecznych wyników zależy podział mandatów i możliwość samodzielnych rządów przez zwycięską partię. Zmiany wyniku wyborów od lat są takie same: na sile zyskuje szeroka koalicja, mająca na celu utrzymanie obecnego stanu rzeczy. W przypadkowość tego stanu rzeczy mogą uwierzyć tylko naiwni.
Ruch Kontroli Wyborów walczy. Zdjęcia protokołów i niezależna kontrola wyników to najważniejszy sposób dopilnowania uczciwości- nie możemy pozwolić na fałszerstwa wyborcze! Dodawajmy wyniki i zdjęcia na siepoliczymy.pl , docierajmy do wywieszonych protokołów, zgłaszajmy nieprawidłowości– to od Was, koordynatorów i wolontariuszy RKW, tak wiele zależy.
Do Państwowej Komisji Wyborczej zostały złożone trzy pisma, w których domagamy się odpowiedzi oraz udzielenia zgody w trzech kluczowych obszarach:
– gdzie i jak długo są przechowywane papierowe protokoły komisji obwodowych, które po zakończenia głosowania zostały przekazane do komisji okręgowych
– wydanie wytycznych (Uchwała PKW), umożliwiających przeprowadzenie kontroli powyborczej dokumentów przekazanych do depozytu wójta; zabezpieczenie w/w dokumentów, w szczególności kart do głosowania w celu wykonania kontroli.
– przekazanie raportu uwzględniającego dane z liczbą wygenerowanych poprawek wniesionych do protokołów wszystkich komisji obwodowych
Brak współpracy ze strony PKW oznaczać będzie otwartą wojnę ze społeczeństwem. Na razie jednak róbmy swoje i zbierajmy wszystkie niezbędne materiały. Wciąż trwa praca mężów zaufania przy komisjach okręgowych, gromadzimy i selekcjonujemy zgłoszenia nieprawidłowości, interweniujemy w najbardziej koniecznych przypadkach. Na odpoczynek jeszcze za wcześnie. Musimy mieć pewność, że wynik wyborów jest zgodny z wolą obywateli.
Poniżej pełna treść pism skierowanych do PKW:
—————————————————————-

Wobec ogromnej liczby nieprawidłowości związanych z kartami do głosowania, zgłoszonych przez Wyborców do Ruchu Kontroli Wyborów w trakcie wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. wnoszę o:

– wydanie wytycznych (Uchwała PKW), umożliwiających przeprowadzenie kontroli powyborczej dokumentów przekazanych do depozytu wójta;

– zabezpieczenie w/w dokumentów, w szczególności kart do głosowania w celu wykonania kontroli.

Powyższe uzasadnia ogromna liczba zgłoszeń dotyczących:

– nieprawidłowego zabezpieczenia kart do głosowania;

– nieprawidłowości przy stemplowaniu kart do głosowania;

– błędów drukarskich i braków stwierdzonych w wydawanych kartach;

– wydawanie pojedynczych kart, zamiast książeczek, w głosowaniu do sejmu;

– nadmierna liczba kart w urnach, które po otwarciu były wyrzucane i nie uwzględnianie w protokołach.

Wskazane wyżej nieprawidłowości nie pozwalają na uznanie oficjalnie ogłoszonego wyniku za zgodny z faktyczną wolą głosujących.

Zwracam uwagę, że kwestia zabezpieczenia powyższych dokumentów nie jest precyzyjnie ustalona w Kodeksie Wyborczym. Jednocześnie Ustawa nie upoważnia żadnego podmiotu do podjęcia decyzji o zniszczeniu w/w dokumentów wyborczych.

—————————————————————-

Wobec wątpliwości wobec wiarygodności wyniku wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem systemu informatycznego w dniu 25 października 2015 r. wnoszę o przekazanie raportu uwzględniającego dane z liczbą wygenerowanych poprawek wniesionych do protokołów wszystkich komisji obwodowych. Raport powinien uwzględniać informacje o:

– rodzaju zmian;

– osobach (np. przewodniczący komisji, pełnomocnik komisji okręgowej, itp.) wprowadzających zmiany;

– numery komisji obwodowych, których protokoły były poprawiane po ich podpisaniu przez członków komisji.

Bardzo proszę o przygotowanie danych w formie elektronicznej.

 

Noc cudów? Kwitnie koniczyna

Mamy noc cudów, koniczyna kwitnie…

Apelujemy o składanie wniosków o natychmiastowe zabezpieczenie kart do głosowania. Docierają do nas informacje, że z urn wyciągano więcej kart niż wydano!

Prawdopodobnie głosy nieważne niszczono. Mężów zaufania zachęcano do zakończenia pracy i odpoczynku…

Protokoły były wywieszane później i wielokrotnie poprawiane. To poprawianie powinno być widoczne w systemie informatycznym, bo po każdej poprawce nadawany jest inny kod. Powinna być też historia poprawek.

To jest być albo nie być PSL, a także większości w Sejmie

Do wpisujących wyniki do siepoliczymy.pl

System przyjmuje zdjęcia w formie JPG, nie w PDF.
Proszę użyć konwertera https://www.konwerter.net/pl/grafika// albo wpisać dane, a zdjęcia wysłać na sekretariat RKW.
Liczba kart ważnych, to LICZBA KART WAŻNYCH z pola oznaczonego numerem 11 Liczba głosów ważnych wylicza się sama i musi być ustawowo zgodna z sumą wszystkich głosów ważnych. Ostrzeżenie, które się pokazuje, służy przyciągnięciu waszej uwagi i sprawdzeniu czy ta pierwsza liczba jest równa liczbie głosów ważnych.
Proszę nie wysyłać zawiadomienia o błędzie!

Nadal prosimy o fotografie protokołów, jeżeli ich nie ma wywieszonych, należy się ich domagać, a o nieprawidłowościach informować RKW.

 

Kompromitacja PKW! Nie potrafi odpowiedzieć na proste i kluczowe pytania Ewy Stankiewicz

Całkowita kompromitacja PKW, która nie chce odpowiedzieć na pytania Ewy Stankiewicz – odpowiedzi są nie na temat lub ogólnikowe. Dołożywszy do tego kolejne zawalenie wyborów pod względem organizacyjnym (wadliwe karty wyborcze do Sejmu)
Wniosek jest jeden: PKW do likwidacji!