List otwarty RKW do PKW z apelem m.in. o publikację cząstkowych wyników wyborów

W liście otwartym Ruch Kontroli Wyborów apeluje do Państwowej Komisji Wyborczej o transparentność przebiegu wyborów! W piśmie złożonym 5 X w PKW pojawia się istotny akapit: „Po skandalach i protestach społecznych związanych z wyborami samorządowymi w 2014 r. nowy skład PKW nie podjął wystarczających działań, aby przywrócić zaufanie społeczne co do transparentności i wiarygodności najbliższych wyborów.
Domagamy się wprowadzenia przed wyborami parlamentarnymi 25.10.2015 r. następujących rozwiązań w organizacji wyborów… ” [po czym następuje wyliczenie kluczowych działań naprawczych oraz załącznik z propozycją sukcesywnej publikacji cząstkowych wyników głosowania w OKW ]. Poniżej cała treść pisma.

Warszawa, 05 października 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW
Sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Pan Wojciech Hermeliński
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Do wiadomości
Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie,

Dziękujemy za spotkanie przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego z delegacją Ruchu Kontroli Wyborów, jakie odbyło się 28 września br., podczas którego omówiliśmy pakiet postulowanych przez nas zmian przy organizacji i przebiegu wyborów w Polsce.

Z niepokojem przyjęliśmy jednak informację PKW o braku możliwości wprowadzenia najpilniejszych zmian przed wyborami parlamentarnymi 25 października. Zwracamy uwagę, że postulowane przez nas działania leżą wyłącznie w kompetencjach PKW i KBW, nadto nie wymagają znaczących nakładów, ani sprzętowych, ani finansowych, ani personalnych. Do realizacji naszych postulatów potrzebna jest jedynie dobra wola PKW i lepsza organizacja pracy. Ustrojowa rola wyborów parlamentarnych zobowiązuje.

Nie możemy przyjąć argumentu o braku czasu na wskazane przez nas działania, w sytuacji wcześniejszego wykazania przez Ruch Kontroli Wyborów wielu przypadków nieprawidłowego i nieudolnego działania organów wyborczych. Przypominamy, że postulaty odnośnie transparentności i prawidłowości wyborów składamy do PKW i KBW od lutego 2015 r.

Zwracamy uwagę, że organizacja bezpiecznych, uczciwych i zgodnych z prawem wyborów jest obowiązkiem wszystkich organów wyborczych (głównie PKW i KBW), wynikającym z art. 7 Konstytucji RP. Obywatele mają prawo i obowiązek domagać się bezpieczeństwa i transparentności procedur wyborczych zgodnie z art. 82 i art. 83 Konstytucji RP.

Po skandalach i protestach społecznych związanych z wyborami samorządowymi w 2014 r. nowy skład PKW nie podjął wystarczających działań, aby przywrócić zaufanie społeczne co do transparentności i wiarygodności najbliższych wyborów.

Domagamy się wprowadzenia przed wyborami parlamentarnymi 25.10.2015 r. następujących rozwiązań w organizacji wyborów:

  1. Nałożenie obowiązku na wszystkie komisje okręgowe sukcesywnego wywieszania na stronie internetowej komisji okręgowych (lub Delegatur KBW) skanów wszystkich protokołów przekazanych przez komisje obwodowe, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez komisję okręgową (wzór: Strona Delegatury KBW w Zielonej Górze podczas referendum).
  2. Niezwłocznego udostępniania na stronie internetowej każdej komisji okręgowej wyników głosowania z komisji obwodowych, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego PKW. Tabele winny być aktualizowane co 15 min., aby każdy zainteresowany mógł na bieżąco śledzić, które komisje obwodowe zakończyły prace i jaki wynik głosowania ustaliły. Załącznik do niniejszego pisma przedstawia technicznie możliwe działania, nie wymagające żadnych nakładów pracy i pieniędzy.
  3. Uznanie protokołu papierowego, wypełnionego ręcznie i podpisanego na każdej stronie przez wszystkich obecnych podczas liczenia członków komisji obwodowej za dokument wiążący prawnie. Wydruki z systemu komputerowego należy traktować jako dokumenty wtórne – odpisy.
  4. Likwidacja możliwości odmowy złożenia podpisu wyborcy przy odbiorze kart do głosowania, tzn. dostosowania wytycznych, poradników i materiałów szkoleniowych PKW / KBW do art. 52 Kodeksu Wyborczego.
  5. Publikacji w internecie listy kandydatów i członków OKW ze wskazaniem podmiotu kierującego, niezwłocznie po powołaniu OKW.

Przypominamy, że te i inne kwestie poruszyliśmy w obszernym piśmie z dnia 4.09.2015 r.

Jednocześnie deklarujemy wolę współpracy nad wdrażaniem powyżej opisanych rozwiązań.

Hanna Dobrowolska            Krystyna Łazor

Ireneusz Czmoch               Józef Orzeł

================================================================
Załącznik
Propozycja sukcesywnej publikacji cząstkowych wyników głosowania w OKW
Na stronie pod adresem:
• http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Ponowne_glosowanie
dostępne są wyniki ostateczne głosownia w II turze.

W górnym prawym rogu strony jest przycisk z napisem:

Ponowne głosowanie
WYNIKI WYBORÓW xls

Po naciśnięciu tego przycisku przechodzimy do opcji: otwarcia lub zapisania
pliku Excel pod tytułem: wyniki_tura2.xls
Powyższy plik Excel został wygenerowany z pomocą systemu informatycznego.
Zatem bez żadnych nakładów finansowych, z niewielkim nakładem pracy, wystarczy, żeby co 15 min został wygenerowany plik Excel (lub 2 pliki, gdyż wybierany jest Sejm i Senat) z wynikami z OKW, wpisanymi do systemu informatycznego.
Po prostu, tam gdzie wyniki na poziomie OKW nie zostało jeszcze wpisane, tam plik Excel będzie zawierał zera lub nic (brak danych).
Pliki Excel powinny mieć nazwy, np.
• Wyniki_Sejm_godz_0115.xls
• Wyniki_Senat_godz_0230.xls
czyli zawierać informacje o godzinie ich utworzenia.
W celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień nad przyciskiem z tytułem WYNIKI WYBORÓW powinien być napis CZĄSTKOWE.