Skandale

RKW

FOT.: R.A.Śniady

26 października 2015
Na potrzeby zgłoszenia w OKW problemów w pracy męża zaufania podczas obserwacji prac Komisji Obwodowej, przesyłam następujące zastrzeżenia:

Przewodniczący Komisji Obwodowej nie udostępnił mężowi zaufania możliwości dokładnej obserwacji procesu przygotowania projektu protokołu w lokalu wyborczym.

Przewodniczący wyznaczył miejsce, w którym mężowie zaufania powinni pozostać przez cały proces liczenia głosów oraz przez cały proces przygotowania projektu protokołu.

W tym czasie – mimo kilku prób ze strony dwóch mężów zaufania – Przewodniczący odmawiał udzielania odpowiedzi na zadawane pytania o kolejne liczby i dane wpisywane do protokołu (brak odpowiedzi na pytanie o liczbę kart, które pozostały niewydane i liczbę kart, które wydano, liczbę głosów oddanych na poszczególne listy – dane do notatek własnych męża zaufania były gromadzone i notowane nie na podstawie informacji od przewodniczącego komisji, a jedynie na podstawie rozmów członków komisji i danych przekazywanych przez nich ustnie przewodniczącemu).

Przewodniczący Komisji Obwodowej nie udostępnił mężowi zaufania możliwości zapoznania się z projektem protokołu w lokalu wyborczym przed udaniem się do Komisji Gminnej.

Komisja Gminna nie udostępniła mężowi zaufania możliwości uczestniczenia we wpisaniu danych z projektu protokołu do systemu komputerowego.

W Komisji Gminnej po wydruku protokołu z systemu komputerowego i przed podpisaniem wydruku protokołu przez wszystkich członków Komisji Obwodowej nie odbyło się publiczne porównanie obu wersji (wydruku i projektu protokołu) przez wszystkich członków Komisji Obwodowej.

Hulaj dusza, piekła nie ma… Niekontrolowana PKW

Protesty wyborcze, rozpoznawane przez sądy powszechne nie prowadzą do naprawy wadliwego systemu wyborczego. Działania Państwowej Komisji Wyborczej pozostają poza jakąkolwiek kontrolą. Sądy nie chcą pochylić nad tym problemem. Kodeks Wyborczy nie wskazuje innego organu nadzorującego PKW.

Wadliwy system wyborczy w Polsce nie gwarantuje, że oficjalnie ogłoszony wynik wyborów jest zgodny z faktyczną wolą Polaków. Niewątpliwie stanowi to naruszenie praw określonych art. 4 Konstytucji RP, ale żaden uprawniony organ nie chce tego stwierdzić. Pozostaje już tylko interwencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w postanowieniu z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt III SW 82/15) nie pozostawia złudzeń – nieprawidłowe działania PKW nie mogą stanowić przedmiotu rozpoznania protestu.

W uzasadnieniu orzeczenia SN słusznie zauważył, że badaniu podlega zgodność działań z ustawą o referendum. Jednocześnie SN pominął art. 5 ust. 5 tejże ustawy odwołujący do obowiązku stosowania także regulacji zawartych w Kodeksie Wyborczym. SN wskazał także nieprawidłową podstawę prawną rozpoznawanego protestu. Zamiast art. 33 ust. 1 w niniejszej sprawie należy raczej uwzględnić 33 ust. 2 „Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko referendum lub naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą przepisów niniejszej ustawy dotyczących ustalenia wyników głosowania lub wyniku referendum, może go wnieść każda osoba uprawniona do udziału w referendum.”

Zarzuty protestu dotyczą nienależytego stosowania przepisów w zakresie prowadzenia głosowania Kodeksu Wyborczego obowiązujących zarówno podczas referendum, jak też dowolnych wyborów.

Pozostawienie protestu bez dalszego rozpoznania oznacza, ze SN nie chciał zweryfikować przestrzegania lub naruszania Kodeksu Wyborczego przez PKW. To oznacza próbę pozostawienia w niepewności prawidłowości działań PKW w kwestiach fundamentalnych dla prawidłowego i bezpiecznego przebiegu wyborów.

Nie ma wątpliwości, że PKW naruszyło art. 52 Kodeksu Wyborczego poprzez wprowadzenie możliwości odmowy złożenia podpisu przy odbiorze karty do głosowania. Nie ma żadnych, że PKW nie wykonuje należycie obowiązków określonych w art. 160 Kodeksu Wyborczego. Brakuje należytej kontroli rejestrów i spisów wyborców. Brakuje należytej kontroli liczy drukowanych i dystrybuowanych kart do głosowania. Nie ma żadnych wątpliwości, że PKW ogranicza obywatelom dostęp do protokołów OKW (co narusza art. 61 Konstytucji RP). Nie ma żadnych wątpliwości, że system informatyczny obsługujący wybory pozostaje wielkim znakiem zapytania.

W załączeniu treść protestu oraz orzeczenie Sądu Najwyższego

Krystyna Łazor

 

Protest RKW: PROTEST PRZECIWKO REFERENDUM

Odpowiedź SN: POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

Stajnia Augiasza. Przepisy i organy wyborcze wymagają gruntownych zmian

Korzyścią skandalu wyborów samorządowych w 2014 r. jest mobilizacja społeczna, powołanie Ruchu Kontroli Wyborów oraz zaangażowanie Polaków w każdą, możliwą formę pracy (członkowie komisji, mężowie zaufania czy osoby wspomagające). Efektem wysiłku wielu tysięcy wolontariuszy jest bogata baza informacji o nieprawidłowościach wyborczych oraz wyciągnięte wnioski. Oczekujemy wyborów prostych, przejrzystych, bezpiecznych i należycie kontrolowanych. Oczekujemy zwiększenia możliwości kontrolowania przez obywateli oraz zaangażowania społecznego w proces wyborczy. Po spełnieniu tych oczekiwań Polacy – pewni uczciwości wyborów – chętniej pójdą do urn. Dla realizacji wskazanego celu konieczna jest gruntowna zmiana przepisów i zwyczajów wyborczych, a także wymiana kadry organizującej wybory.

Skala i różnorodność nieprawidłowości wyborczych, wykrytych przez wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów, nie pozostawiają wątpliwości. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz kierownictwo Krajowego Biura Wyborczego nie dostrzegają wad systemu. O kompleksowej kontroli , przeprowadzonej przez organy wyborcze w obecnym składzie, należy więc zapomnieć.

Pierwszym krokiem kompleksowej naprawy systemu wyborczego jest zmiana kadrowa organów wyborczych. Drugim krokiem jest szeroki audyt powyborczy dokumentów (spisy wyborców, protokoły, dziennik zdarzeń systemu informatycznego, itp.). Równocześnie należy pracować nad porządkowaniem aktów prawnych. Najmniejsza zwłoka rządzących ostudzi zapał obywatelski, jaki rozbudził się w 2015 r.

Czym są PKW i KBW?

Państwowej Komisji Wyborczej i jej organu wspomagającego, tj. Krajowego Biura Wyborczego nie można jednoznacznie przyporządkować do jednego z trzech filarów władzy w Polsce (ustawodawczej, wykonawczej czy sądowniczej). PKW i KBW nie zostały także ujęte w katalogu organów konstytucyjnych. Jaką więc władzę reprezentują?

Podziękowania RKW Lublin dla NSZZ „Solidarność”

Lublin, 3 listopada 2015r.

Zarząd NSZZ „Solidarność”
Regionu Środkowowschodniego
ul. Królewska 3
20-109 Lublin

W imieniu Ruchu Kontroli Wyborów działającego w okręgu lubelskim serdecznie dziękuję za nieodpłatne użyczenie nam sali konferencyjnej przy ul. Królewskiej 3, na cykliczne zebrania i szkolenia oraz zorganizowanie dwóch całonocnych sztabów: referendalnego i wyborczego podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.

Już teraz, po wyborach, mogę odpowiedzialnie stwierdzić, że zaangażowanie tak sporej grupy wolontariuszy w kontrolowanie procesu wyborczego w naszym kraju przyniosło wymierne efekty. Wykonaliśmy ogromną pracę zbliżając się do celu, jakim są uczciwe wybory.

Państwo, swoim wsparciem, staliście się udziałowcem naszego sukcesu. Wiele osób zaangażowanych w działalność RKW było mile zaskoczonych lokalizacją spotkań, znali ją bowiem ze swej aktywności w początkach „Solidarności”. Ja również uważam, że jest to miejsce symboliczne, gdzie odżywają ideały i wartości tak bardzo rozmywane w naszym społeczeństwie przez ostatnie lata.

Dziękuję, licząc na dalszą współpracę

 

Jolanta Skowronek

Koordynator Okręgowy
Ruchu Kontroli Wyborów

Zjazd powyborczy – nie może Cię zabraknąć!

zjazd RKW
ZAPROSZENIE
 
 
Zjazd powyborczy Ruchu Kontroli Wyborów
22. listopada 2015r. w Warszawie
10.00 – Msza święta w kościele parafialnym św. St. Kostki
11.30 – 16.00 – Zjazd RKW
W programie: podsumowanie działalności RKW w 2015r. i dyskusja o przyszłości
Parafia św. St. Kostki – Dom Pielgrzyma „Amicus”, sala na I piętrze
ul. Kard. S.Hozjusza 2, Żoliborz [metro Pl.Wilsona]

 

 

kontakt: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Podejrzani „bezdomni” wyborcy w Pałacu im. Stalina

Przebieg głosowania w komisji zlokalizowanej w Pałacu Kultury i Nauki wskazuje na możliwość poważnego naruszenia kodeksu wyborczego przez urzędników m.st. Warszawy- uważa Krzysztof Świątek (Tygodnik Solidarność).

Jako mąż zaufania obserwowałem przebieg głosowania w komisji w Pałacu Kultury. Pojawiali się tam wyborcy, którzy jako adres zamieszkania (figurujący w spisie wyborców, a spis jest sporządzony przez urzędników m.st. Warszawy) mieli wpisany adres Pałacu Kultury, choć bezdomnymi nie są i dysponują dowodami osobistymi zawierającymi ich faktyczne adresy zamieszkania. To naruszenie art. 26 par. 7 kodeksu wyborczego.

Procedura jest następująca: zgodnie z art. 28 par. 1 kodeksu wyborczego, „wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której czasowo przebywa”. We wniosku – o czym mówi z kolei art 28. par 5 – podaje urzędowi: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL i adres zamieszkania.
Zebrane informacje powinny następnie zostać przeniesione przez urzędników do spisu wyborców. Tyle że w niektórych przypadkach urzędnicy z Działu Ewidencji Ludności Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy umieścili w spisie wyborców wszystkie dane takich wyborców, poza… adresami zamieszkania, które owi wyborcy mieli obowiązek podać przy składaniu wniosków.

Komisja Okręgowa – raport MZ

Publikujemy raport Męża Zaufania przy Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie – tej samej, w której policjanci blokowali Ewę Stankiewicz (przypominamy relację wideo).

ŚRÓDMIEŚCIE – Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście- ul. Nowogrodzka 43

Mąż Zaufania Okręgowej Komisji Wyborczej- J.W. (czas pobytu 23:50- 01:20)

  1. Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej – p. Zbigniew Puźniak nakazał mi natychmiastowe opuszczenie punktu odbioru protokołów.
  2. Odmówiłam opuszczenia punktu odbioru, argumentując, że jestem Mężem Zaufania Komisji Okręgowej, co daje mi możliwość działania także w miejscach objętych zasięgiem tejże Komisji (okazałam stosowne zaświadczenie). Pełnomocnik zadzwonił do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie i po rozmowie telefonicznej z dyrektor p. Anną Lubaczewską, zasłaniając się stanowiskiem Komisji Okręgowej, nakazał mi bezwzględne opuszczenie punktu odbioru.
  3. Ponownie odmówiłam opuszczenia budynku i osobiście zadzwoniłam do dyrektor Anny Lubaczewskiej, która dyżurowała na Placu Bankowym 3/5 nr tel. 22 6956057. W rozmowie pani dyrektor przekazała mi stanowisko Okręgowej Komisji Wyborczej, że Mężowie Zaufania skierowani do Komisji Okręgowej mogą działać wyłącznie w miejscu pracy tejże Komisji, czyli na Placu Bankowym.
  4. Podczas pobytu w punkcie zdążyłam zadać parę pytań osobom obsługującym stanowiska przyjmowania protokołów i worków z dokumentacją wyborczą:

Czy numery plomb, którymi są plombowane worki są spisywane na osobnej liście lub przynajmniej dopisywane do pokwitowania, które otrzymuje Komisja Obwodowa?

– odpowiedź – NIE

W jaki sposób są zabezpieczane stemple Komisji Obwodowej zdawane w punkcie odbioru?

odpowiedź – NIE SĄ ZABEZPIECZANE

Uwagi i Spostrzeżenia:

  1. Miejsce odbioru i plombowania worków oraz odbioru pieczęci – dwoje młodych urzędników siedzących przy prowizorycznym stanowisku oraz dwoje pilnujących urzędników w średnim wieku.
  2. Informatycy- młodzi ludzie obsługujący 3 stanowiska komputerowe nadzorowani przez urzędnika w średnim wieku. Informatycy bardzo nerwowo reagowali na próbę zbliżenia się do nich.
  3. W głębi urzędu widziałam siedzącą i dyskutującą grupę młodych mężczyzn, którzy widząc, że są przeze mnie obserwowani zaczęli przemieszczać się po parterze urzędu lub wychodzić na zewnątrz.
  4. Pełnomocnik potwierdził, że pieczęcie zdawane przez komisje obwodowe nie są zabezpieczane. Pełnomocnik jest pracownikiem urzędu, na stanowisku kierownika referatu. Dyżur pełnił w swoim biurze na piętrze urzędu. Nie uczestniczył bezpośrednio w czynnościach odbioru dokumentów.
  5. Przed urzędem pełnili służbę w pełni uzbrojeni funkcjonariusze policji z oddziałów prewencyjnych.

 MOKOTÓW – Urząd Dzielnicy Rakowiecka 25/27 ( Wejście od Wiśniowej )

Dokończmy pracę – zgłoś nieprawidłowości

Wszelkiej maści nieprawidłowości zgłoszone do RKW umieszczone zostaną w naszym obszernym raporcie oraz wykorzystane zostaną do przygotowania propozycji zmian w prawie wyborczym Rzeczypospolitej tak, by uniknąć ich w kolejnych głosowaniach.

Wszystkim osobom zgłaszającym do nas nieprawidłowości przypominamy jeszcze o ważnej kwestii – niektóre z tych zdarzeń kwalifikują się jako przestępstwa, które na policję zgłosić powinna osoba zainteresowana, będąca świadkiem zdarzenia. W związku z tym przypominamy nasz szablon zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – 248kk_wzor – oraz informujemy, że chcąc skonsultować się z RKW w tej kwestii należy pisać na adres sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl wpisując w temacie wiadomości [zgłoszenie przestępstwa].

 Jeżeli jednak obawiasz się czegokolwiek i nie chcesz zgłaszać oficjalnie nieprawidłowości, po prostu opisz nam swoje dni wyborów ANONIMOWO wyślij opis na skandal@ruchkontroliwyborow.pl , a my, po ukryciu informacji mogących Cię zidentyfikować, oraz po usunięciu danych osobowych, umieścimy go na portalu.