Krajowe Biuro Wyborcze – 2014r. i 2017r. – skład osobowy. Zaznacz różnicę!

Przyjrzyjmy się poniższemu zestawieniu personalnemu składów Krajowego Biura Wyborczego – w roku 2014 podczas rezygnacji PKW wobec skandalu z liczeniem wyników wyborów samorządowych i obecnie – i odpowiedzmy sobie: czy to gremium gwarantuje jakiekolwiek pozytywne zmiany i faktyczną reformę organizacji wyborów? czy to gremium gwarantuje cokolwiek? czy nie dziwi fakt spokojnego funkcjonowania do dziś przeważającej części składu dawnej KBW, podczas gdy wszyscy sędziowie podali się do dymisji w 2014r.?
Państwowa Komisja Wybiorcza i Krajowe Biuro Wyborcze demonstracyjnie opuściło obrady komisji nadzwyczajnej debatującej od kilku dni na temat nowego prawa wyborczego. Dlaczego? Powodem są jakoby padające „oskarżenia o fałszowanie wyborów”. Na stronie PKW zamieszczony został  krótki tekst:
„Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze nie będą uczestniczyć w pracach sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w prawie wyborczym. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński uznał za bezcelową obecność przedstawicieli PKW i KBW w sytuacji, kiedy podczas prac komisji powtarzają się bezpodstawne oskarżenia o fałszowanie wyborów”.
Oburzeni – sędzia Hermeliński i szefowa KBW Beata Tokaj nie uważają, by dochodziło do jakichkolwiek fałszerstw, a na dodatek we wcześniejszych wypowiedziach  powołują sie na wybory 2015 jako przeprowadzone świetnie i bez wcześniejszych – szczególnie skandalicznych w 2014r. – tzw. naruszeń.
W przyszłym, procedowanym obecnie,  prawie wyborczym znacząco umacnia się rolę szefa KBW [powoływanego na 7 lat] i jego uprawnienia – to on ma stworzyć nowy korpus wyborczy i powołać sztab 400 komisarzy wyborczych.
Przyjrzyjmy się poniższemu zestawieniu personalnemu składów Krajowego Biura Wyborczego i odpowiedzmy sobie: czy to gremium gwarantuje jakiekolwiek pozytywne zmiany i faktyczną reformę organizacji wyborów?
 
Czy nie dyskwalifikuje ich kompetencji raport NIK, nie pozostawiający suchej nitki na kluczowych dziedzinach, jakimi  zajmuje się PKW i które poddane zostały detalicznej kontroli, a to: system informatyczny, finanse, organizacja przetargów, organizacja itp.?
 
Czy przywiązanie sędziego Hermelińskiego
[powołanego do pełnienia funkcji w trybie natychmiastowym 4.12. 2014r przez B.Komorowskiego po podaniu się do dymisji całego składu skompromitowanej PKW w osobach  sędziów: Stanisław Kosmal, Kazimierz Czaplicki, Bogusław Dauter, Sławomir Kamiński, Andrzej Kisielewicz, Maria Aleksandra Grzelka, Sławomir Kamiński ,Janusz Niemcewicz, Sławomir Kamiński , Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Andrzej Mączyński, Stefan Jaworski – przewodniczący]
do poniższego składu osobowego KBW i wprost wyrażone przekonanie o tym, że tylko to grono jest tym, z którym da się przeprowadzić wybory w 2018r.,  nie powinno napawać zdumieniem i niepokojem?
 
Przypomnijmy garść cytatów z wypowiedzi obecnego Przewodniczącego PKW, w sejmie podczas obrad komisji 30.11. b.r. „POZBAWIA SIĘ ORĘŻA I PRAWEJ RĘKI” [POPRZEZ ZMIANĘ SZEFA KBW i obecnej ZASADY POWOŁYWANIA], „NIE WIDZIMY MOŻLIWOŚCI NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ BEZ ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA „[Czytaj: NOWEGO SZEFA KBW], „NOWA OSOBA BĘDZIE CHCIAŁA MIEĆ NOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW”.
Na marginesie dodajmy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski – na wniosek Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. powołał z dniem 4 grudnia 2014 r. w skład Państwowej Komisji Wyborczej:
1. Wiesława Błusia – sędziego Sądu Najwyższego;
2. Zbigniewa Cieślaka – sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
3. Arkadiusza Despota-Mładanowicza – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
4. Wojciecha Hermelińskiego – sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
5. Wojciecha Kręcisza – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
6. Sylwestra Marciniaka – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
7. Janusza Niemcewicza – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; – z poprzedniego skladu PKW
8. Krzysztofa Strzelczyka – sędziego Sądu Najwyższego.
Zaznaczmy, że cały skład PKW podał się do dymisji po 20.11 pod wpływem protestu obywatelskiego w budynku PKW. Tempo powołania nowej PKW 4.12 było zdumiewające, szczególnie wobec sygnalizowanych dziś problemów z brakiem czasu, procedur, ludzi, których można by powołać etc, czyli z sugerowaną totalną niemożnością. Tamto powołanie unaocznia, że tempo działania może być iście błyskawiczne i że  na dodatek  moze to nikogo nie dziwić.
Przeczytajmy teraz, kto tworzył KBW w 2014r.
 
[podczas skandalu wyborczego z 18% głosów nieważnych w skali kraju, z systemem , do którego włamywali sie młodociani hakerzy, z wygranymi tych, których nawet nie było na listach kandydatów,  z protestami wyborczymi, które masowo odrzucane były przez niezależne sądy,  i z wynikami, których nie podawano przez wiele tygodni, a nie publikowano – miesiącami. Dopiero 16 marca 2015r. PKW opublikowała surowe dane z wyborów, w postaci arkuszy kalkulacyjnych z wynikami głosowania i wynikami wyborów. Nie zostały one opracowane w sposób graficzny, nie przyporządkowano ich do poszczególnych komisji. Przez rok nie podawano wyników wyborów do Sejmiku Mazowsza; nie ma pewności – czy do dziś znalazły sie w jasny sposób zamieszczone na pkw.gov]
i kto tworzy je dziś.
Kadra kierownicza Krajowego Biura Wyborczego w dniu 16.11.2014 r.
SZEF KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
Kazimierz Wojciech Czaplicki
Szef Krajowego Biura Wyborczego – 19 listopada 2014 złożył rezygnację z funkcji szefa KBW i sekretarza PKW z dniem 1 grudnia 2014 w związku z nieprawidłowościami w działaniu systemu informatycznego wykorzystanego podczas wyborów samorządowych w 2014.  W negatywnej opinii o wykonaniu budżetu państwa w 2014 w części 11 (KBW) Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła wielokrotne naruszanie przepisów prawa zamówień publicznych i nieskuteczny nadzór szefa KBW nad realizacją zamówień publicznych w podległej mu jednostce.
raport NIK TUTAJ
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, czerwiec 2015. [dostęp 2015-09-14]. s. 5.
ZESPOŁY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
Zespół Prawny i Organizacji Wyborów
 
Beata Tokaj
dyrektor zespołu – nadzorowała kwestie związane z organizacją wyborów.
 
od. 2.12.2014r.  po rezygnacji K.Czaplickiego  p.o. szefa Krajowego Biura Wyborczego; szef KBW– od marca 2015r.
Raport Pokontrolny NIK , marzec 2015:
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż bezpośredni nadzór merytoryczny, nad programistami tworzącymi nowe oprogramowanie wspomagające proces wyborczy pełni osoba, która nie posiada ani wykształcenia informatycznego, ani doświadczenia w zakresie programowania, tj. Szef KBW Pani Beata Tokaj. NIK zauważa, że taka organizacja pracy programistów nie gwarantuje zapewnienia prawidłowego procesu wytwórczego, a przede wszystkim poprawnego i autentycznego nadzoru nad ich pracą, która sprzyjałaby uzyskaniu wysokiej jakości produktu. Dotychczasowy sposób zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych przez KBW rodzą ryzyko niepowodzenia zarówno w zakresie zamówienia sprawnego systemu do obsługi wyborów, jak i w zakresie podejmowanych prób samodzielnego udoskonalenia lub wytworzenia oprogramowania. (dowód: akta kontroli str. 3243, 3246)
Powyższe konkluzje wcześniej poprzedzone były cytatami:
Odpowiedzialność za dopuszczenie do użytkowania systemu informatycznego z błędami ponoszą Pan Romuald Drapiński oraz z racji nadzoru Pan Kazimierz Czaplicki oraz Pani Beata Tokaj. Jak stwierdziła Pani Beata Tokaj: odbioru systemu wyborczego wykorzystywanego w wyborach samorządowych w 2014 r. dokonywał były już pracownik Krajowego Biura Wyborczego p. Romuald Drapiński. System śledzenia błędów Mantis był dostępny i zarządzany przez p. Romualda Drapińskiego tym samym miał on pełną wiedzę nt. poszczególnych zgłoszeń błędów. KBW nie dysponuje wiedzą i nie uzyskało w jakikolwiek formalny, czy też nieformalny sposób informacji od p. Romualda Drapińskiego nt. przyczyn odbioru oprogramowania, do którego zostało zgłoszone tak dużo błędów. KBW, jak również PKW zapewniane były przez p. Romualda Drapińskiego na każdym etapie prac nad systemem, że mimo trudności zadziała on poprawnie. Ponadto Pani Beata Tokaj poinformowała, że (…) z uwagi na liczne błędy zarówno modelowe, jak i w zakresie źródła kodu, nie zamierza wykorzystywać tego oprogramowania i samodzielnie jego rozwijać. Pan Romuald Drapiński wyjaśnił: Budowany system metodą prototypową nie wykazał podczas testów tych uchybień. W wielu krajach kod źródłowy kalkulatora jest kodem jawnym. Pan Kazimierz Czaplicki wyjaśnił: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli dobrze pamiętam kwestie bezpieczeństwa były omawiane na posiedzeniach PKW, Pan Cetler z Panem Drapińskim zapewniali, że bezpieczeństwo systemu wyborczego zostało właściwie zorganizowane. (dowód: akta kontroli str. 1468-1490, 1136-1147, 1169-1177, 1184-1195)
Zespół Prawny i Organizacji Wyborów
 
Romuald Drapiński
wicedyrektor zespołu –  Romuald Drapiński był głównym informatykiem i wicedyrektorem zespołu ds. informatycznego systemu wyborczego w Krajowym Biurze Wyborczym. Umowa o pracę z dyrektorem została rozwiązana  za porozumieniem stron po skandalu związanym z załamaniem się systemu informatycznego podczas liczenia wynikow wyborów samorządowych w 2014 r. , Raport pokontrolny NIK był druzgocący dla odpowiedzialnych za ten skandal.
Jak podawał po jego dymisji tygodnik Wprost: – Po studiach trafił do Wojskowego Instytutu Informatyki, który został zlikwidowany w 1994 r. Służbę w wojsku zakończył w stopniu majora – mówi rozmówca „Wprost”.Krajowe Biuro Wyborcze nie chciało podać informacji, jaką drogę zawodową przeszedł Drapiński, zanim zaczął odpowiadać za wyborczy system informatyczny. Również dział kadr Ministerstwa Obrony Narodowej nie mógł ustalić, kiedy dokładnie Drapiński odszedł do cywila. Nie dorobił się choćby dostępnego publicznie biogramu. Wiadomo tyle, że kariera Drapińskiego rozpoczęła się w Wojskowej Akademii Technicznej.
Uczestnik wyjazdowej konferencji wspólnej PKW i Centralnej Komisji Wyborczej Rosji w Moskwie 23 maja 2013: TUTAJ
Brak nagrania z tej konferencji, jak również obiecanej publikacji na stronie PKW/KBW, co zapowiada odpowiedź na zapytanie Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej – por. powyższy link.
Jedynym zbliżonym  dokumentem jest pokonferencyjna publikacja [opracowana w Moskwie] zamieszczona po zakończeniu podobnej konferencji wspólnej PKW i Centralnej Komisji Wyborczej Rosji w 2012r.w Warszawie,  w której także brał udział R.Drapiński, co wykazuje cytat z zamieszczonych na stronie PKW/KBW materiałów:
KONFERENCJA WSPÓLNA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I CENTRALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ. WARSZAWA, 20-22 WRZEŚNIA 2012 R.
Technika i informatyka w wyborach. Modernizacja techniczna systemu wyborów – S. Danilenko – członek CKW i R. Drapiński wicedyrektor w Zespole Prawnym i Organizacji Wyborów odpowiedzialny za sprawy informatyki wyborczej w Krajowym Biurze Wyborczym (raport z konferencji TUTAJ)
W 2016r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciw Romualdowi D. w związku z wykazanymi nieprawidłowościami, jako jedynemu z zespołu KBW.
Zespół Kontroli Finansowania
Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych
Krzysztof Lorentz
dyrektor zespołu
Zespół Finansowy
Agnieszka Gałązka
dyrektor zespołu
Uczestniczka wyjazdowej konferencji wspólnej PKW i Centralnej Komisji Wyborczej Rosji w Moskwie 23 maja 2013
http://www.stanczyk.org.pl/wpcontent/uploads/2013/08/20130032FIMO_130711_odpowiedz_panstwowakomisjawyborcza.pdf
[powyżej został przywołany kontekst]
Zespół Prezydialny
Marian Dzięgielewski
dyrektor zespołu
————————————————————————————-
Obecny skład Krajowego Biura Wyborczego
za:
http://pkw.gov.pl/330_Zespoly_KBW
Beata Tokaj
Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej
odpowiada za Zespół „Wsparcie Organów Wyborczych” (WOW), co wynika z komunikatów pojawiających się na bieżąco; ostatni 13.10.2017 – TUTAJ
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż bezpośredni nadzór merytoryczny, nad programistami tworzącymi nowe oprogramowanie wspomagające proces wyborczy pełni osoba, która nie posiada ani wykształcenia informatycznego, ani doświadczenia w zakresie programowania, tj. Szef KBW Pani Beata Tokaj. NIK zauważa, że taka organizacja pracy programistów nie gwarantuje zapewnienia prawidłowego procesu wytwórczego, a przede wszystkim poprawnego i autentycznego nadzoru nad ich pracą, która sprzyjałaby uzyskaniu wysokiej jakości produktu. Dotychczasowy sposób zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych przez KBW rodzą ryzyko niepowodzenia zarówno w zakresie zamówienia sprawnego systemu do obsługi wyborów, jak i w zakresie podejmowanych prób samodzielnego udoskonalenia lub wytworzenia oprogramowania. (dowód: akta kontroli str. 3243, 3246) – por. Raport NIK – powyżej.
ZESPOŁY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
Zespół Prawny i Organizacji Wyborów
Lech Gajzler
dyrektor zespołu
Zespół Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych
Krzysztof Lorentz
dyrektor zespołu
Zespół Informatyki
Marcin Benke
dyrektor zespołu
Zespół Finansowy
Agnieszka Gałązka
dyrektor zespołu
Zespół Prezydialny
Marian Dzięgielewski
dyrektor zespołu
————————————————————————————–
Wzywamy posłów Sejmu RP do ustanowienia prawa uniemożliwiającego decydowanie o organizacji i przebiegu wyborów od 2018r. urzędnikom oraz sędziom, wobec których w  wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z marca 2015r.  [druk: KBF – 4114-004-01/2014 I/14/006] po przeprowadzonej kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym  skierowane zostały imiennie konkretne zarzuty lub sformułowane zostały oczekiwania w formie wniosków pokontrolnych, jakie nie zostały zrealizowane od tamtej pory do dnia dzisiejszego.[za: Oświadczenie Ruchu Kontroli Wyborów z dn. 1.12.2017]
opracowała Hanna Dobrowolska
Ruch Kontroli Wyborów