Stanowisko Ruchu Kontroli Wyborów po zakończeniu prac w komisji sejmowej

Warszawa, 8 grudnia 2017 r.

Stanowisko Ruchu Kontroli Wyborów
w związku z zakończeniem prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw
z zakresu prawa wyborczego nad drukiem sejmowym nr 2001 – poselskim projektem grupy posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości Ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych

Doceniając szereg pozytywnych zmian zawartych w projekcie ustawy, z przykrością odnotowujemy, że Komisja Sejmowa uwzględniła niewiele poprawek zgłaszanych przez nas w trakcie jej prac.
W szczególności, nasz niepokój budzą poniższe kwestie, wielokrotnie przez nas podnoszone,
a stwarzające – w razie ich nieuwzględnienia na dalszych etapach prac legislacyjnych nad projektem ustawy – bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i transparentności kolejnych wyborów:

 1. Przedłużenie obecnej kadencji Państwowej Komisji Wyborczej do końca kadencji obecnego Sejmu, co oznacza, że obecny jej skład przeprowadzi wybory samorządowe w roku 2018
  i parlamentarne w roku 2019
  ;
 2. Powołanie szefa Krajowego Biura Wyborczego o kompetencjach znacznie zwiększonych
  w stosunku do dotychczasowych na siedmioletnią kadencję przez obecny skład PKW;
 3. Rozpatrywanie protestów wyborczych przez sądy okręgowe, zamiast postulowanego przez nas jednego sądu rozpatrującego całokształt spraw wyborczych, np. Sądu Najwyższego;
 4. Brak karalności większości naruszeń prawa i procedur wyborczych;
 5. Brak centralnego rejestru fałszerstw i fałszerzy wyborczych;
 6. Brak centralnego elektronicznego spisu wyborców – pozostają spisy tworzone przez gminy;
 7. Brak obowiązku przedstawiania przez wyborców ważnego dowodu tożsamości z PESELem;
 8. Brak jakichkolwiek zabezpieczeń kart do głosowania;
 9. Dopuszczenie kart do głosowania w formie książeczek;
 10. Utrzymanie urn przezroczystych, naruszających tajność wyborów – w miejsce postulowanych przez nas urn półprzezroczystych;
 11. Brak wymogu natychmiastowej publikacji w internecie skanów papierowych wersji protokołów
  i cząstkowych wyników wyborów ze wszystkich komisji obwodowych.
 12. Brak zakazu pełnienia funkcji członków PKW, Szefa i pracowników KBW, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych dla funkcjonariuszy i współpracowników tajnych komunistycznych służb wojskowych i cywilnych.