Po wyborach Prezydenta RP w 2020 r. trzeba wykorzystać czas przed kolejnymi wyborami na uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego

Ruch Kontroli Wyborów: Potrzebny jest nowy Kodeks Wyborczy
Przeanalizujmy dotychczasowe doświadczenia, prawo wyborcze i praktykę procesu wyborczego, by powstał i został uchwalony nowy Kodeks Wyborczy, by zreformować aparat i proces wyborczy tak, by wybory w Polsce mogły stać się rzeczywistym świętem demokracji.

W 220 odcinku programu „Otwartym tekstem” na antenie Telewizji Republika redaktor Ewa Stankiewicz rozmawiała z przedstawicielami Ruchu Kontroli Wyborów: Pawłem Zdunem oraz Hanną Dobrowolską.

część pierwsza

część druga

Raport RKW z II tury wyborów (12 lipca 2020 roku) został opublikowany i umieszczony tuż za raportem z I tury wyborów (28 czerwca 2020 roku) na stronie Ruchu Kontroli Wyborów

KOMUNIKAT RKW: Samodzielnie zliczyliśmy głosy w Wyborach Prezydenckich 2020

Samodzielnie zliczyliśmy głosy od poziomu Obwodowych Komisji Wyborczych  w Wyborach Prezydenckich 2020. Porównaliśmy je z danymi opublikowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą – informujemy o zgodności naszych obliczeń z przedstawionymi przez PKW. Jednocześnie – ze względu na publikację niemal wszystkich skanów protokołów z Obwodowych Komisji Wyborczych przez PKW – zachęcamy do porównywania wyników poprzez stosowanie naszej aplikacji https://www.sprawdzpkw.pl/ 

 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów

W związku ze zgłaszaną od lat potrzebą kontroli systemu zliczania głosów w kolejnych wyborach zarządzanych w Rzeczpospolitej Polskiej –  Ruch Kontroli Wyborów uruchomił własną aplikację, która zlicza głosy na podstawie danych liczbowych z protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Pozwala to na kontrolę ewentualnych błędów lub potencjalnych fałszerstw na poziomie okręgów, na poziomie centralnym czy też na poziomie funkcjonowania systemu Państwowej Komisji Wyborczej zliczającego głosy. Jest to możliwe dzięki znowelizowaniu prawa, o które Ruch dopominał się od lat, by na stronach Państwowej Komisji Wyborczej był obowiązek publikowania skanów protokołów z wyników podliczania głosów w Obwodowych Komisjach Wyborczych – czyli najmniejszych jednostek zliczających głosy.

Czytaj dalej

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się monitorowanie uczciwości procesu Wyborów Prezydenckich 2020 w Polsce – Wolontariuszom i Koordynatorom, Mężom Zaufania, Obserwatorom Społecznym, Wolontariuszom IT.

Dziękujemy także wszystkim dotąd niezaangażowanym czynnie w prace Ruchu Kontroli Wyborów, którzy, doceniając naszą pracę, ufając w nasze kompetencje, konsultowali się z nami oraz zgłaszali liczne uwagi na temat przebiegu wyborów, szczególnie naruszeń prawa wyborczego. Za zaufanie i wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

Oprócz zaangażowania społecznego w dniu wyborów i w prace Komisji Wyborczych – po raz pierwszy w historii udało się samodzielnie zliczyć wyniki głosowania i porównać je z wynikiem wyborów ogłoszonym przez PKW. To wielki sukces demokracji, możliwy dzięki bezinteresownej pracy wielu szlachetnych ludzi.

Ruch Kontroli Wyborów to wszyscy, którzy dokładają swoją cegiełkę do odbudowy uczciwego i transparentnego państwa. Wspólnym wysiłkiem możemy bardzo wiele dla dobra Polski.

Zarząd Ruchu Kontroli Wyborów
   Ewa Stankiewicz
   Paweł Zdun
Koordynator Krajowy Sieci RKW
   Arkadiusz Nowakowski
   Hanna Dobrowolska

13.07.2020

Uwaga! Rusza aplikacja sprawdzpkw.pl – porównaj wyniki ze swoim protokołem

Po podaniu wyników na stronie PKW system sprawdzpkw.pl  zostanie uruchomiony. Do tego czasu zapraszamy na stronę, by zapoznać się z instrukcją i wynikami testowymi z I tury wyborów prezydenckich.

Aplikacja sprawdzpkw.pl udostępnia wyniki wyborów w obwodowych komisjach wyborczych (OKW) opublikowane na stronach Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) i umożliwia ich sprawdzenie.

Celem jest porównanie przez internautów formularzy z wynikami ze skanami protokołów jak największej liczby OKW! 

Wolontariuszu, porównaj wyniki ze swojej i innych dostępnych komisji!

Czytaj dalej

Telefony RKW na II turę głosowania

W niedzielę 12 lipca 2020 roku, w dniu ponownego głosowania na Prezydenta RP, w godz. ~08:00 – 21:30 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:

695 726 149,
792 079 890,
782 579 729,
782 572 120,
782 597 077,
667 324 761,
667 324 763,
728 299 623.

W razie braku połączenia z jednym numerem, proszę dzwonić na pozostałe, bo osoby dyżurujące dynamicznie się wymieniają.
Proszę wyłącznie o dzwonienie i niezostawianie wiadomości SMS, na które nie jesteśmy w stanie reagować.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy można przesyłać także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl,
a zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

lub w razie przeładowania poczty z powodu dużej ilości zgłoszeń, dodatkowo:

redakcja@solidarni2010.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zwłaszcza zgłoszenia przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości, dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego.

Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski.

LISTA KONTROLNA RKW na Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r.

Lista kontrolna Ruchu Kontroli Wyborów podstawowych czynności członków obwodowych komisji wyborczych na wybory prezydenckie 12 lipca 2020 r.

Apelujemy do wszystkich wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów, by Listę kontrolną pobrali (należy kliknąć link wyżej), wydrukowali oraz zabrali ze sobą do pracy w komisji wyborczej. Lista kontrolna RKW ułatwi nam sprawną obserwację kolejnych etapów pracy komisji wyborczej.

UWAGA! Mężowie zaufania / Obserwatorzy społeczni – prawa i obowiązki

 Zestaw przepisów – polecamy lekturę szczególnie nowym obserwatorom RKW.

——————————–

Mężowie zaufania / Obserwatorzy społeczni  – prawa i obowiązki

Mężowie zaufania wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (lub wyznaczeni przez osoby upoważnione przez tych pełnomocników), mogą być obecni podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję.

Czytaj dalej

UWAGA! Przeprowadziliśmy weryfikację wyników Państwowej Komisji Wyborczej z I tury

Staraniem wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów  – za pomocą specjalnego programu – udało się zsumować oficjalne wyniki PKW dla wszystkich szczebli struktury organów wyborczych; wnioski podajemy poniżej.
Na ukończeniu jest aplikacja do porównania skanów protokołów z oficjalnymi danymi Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj dalej

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. (I. tura) wraz z uzupełnieniem – Raport RKW nt. II tury wyborów 12 lipca 2020 r.

Wybrane uwagi Ruchu Kontroli Wyborów o naruszaniu prawa wyborczego w trakcie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dn. 28 czerwca 2020 r. (I. tura) na podstawie zgłoszeń do Sztabu RKW oraz pytań wyborców z całej Polski i z zagranicy o interpretację przepisów wyborczych i o prawidłowość działania komisji wyborczych

Nigdy w dotychczasowej działalności RKW nie było aż tak wielu skarg na brak należnego przeszkolenia członków obwodowych komisji wyborczych (dalej: OKW), szczególnie w zakresie postępowania z pakietami wyborczymi. Jest to o tyle dziwne, że pierwotnie wybory zarządzone były na 10 maja 2020 r., a termin zgłoszenia kandydatów na członków OKW upłynął 10 kwietnia 2020 r. Przynajmniej część członków OKW już przed 10 maja br. otrzymała pisemne instrukcje, część brała udział w szkoleniach, część otrzymała materiały szkoleniowe. Od tego momentu upłynęło wiele czasu, trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że system szkolenia członków OKW (organizowany przez władze samorządowe) jest fikcją lub że jego poziom jest dalece niewystarczający. O szkoleniach organizowanych przez komitety wyborcze dotarło do nas niewiele informacji. Wolontariusze Ruchu Kontroli Wyborów, którzy uczestniczyli w pracach OKW w poprzednich wyborach, nie mieli, jak się zdaje, większych problemów proceduralnych, to od nich zgłaszano najmniej wątpliwości, niejednokrotnie to oni dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z pozostałymi członkami OKW. Z zebranych przez Ruch Kontroli Wyborów zgłoszeń wyłania się zatem obraz słabego przygotowania części członków OKW do pełnienia wyznaczonych im ról w komisjach wyborczych, przy czym najbardziej dziwi tu nieznajomość procedury postępowania z pakietami wyborczymi, skoro na to właśnie powinien był zostać położony szczególny nacisk podczas szkoleń lub w materiałach szkoleniowych, ponieważ przygotowywano się pierwotnie do wyborów, mających odbyć się wyłącznie w trybie korespondencyjnym.