Złożenie protestu wyborczego do Sądu Najwyższego jest prawem wyborcy

Uwaga! Każdy wyborca umieszczony w spisie wyborców w uzasadnionych przypadkach może złożyć protest wyborczy. Poniżej wzór protestu wyborczego oraz przepisy Kodeksu Wyborczego i Kodeksu Karnego.
Na podstawie art. 321 § 1 i 3 k.wyb. protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Czytaj dalej

Środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków komisji wyborczych

UWAGA! Przestrzegamy członków komisji wyborczych oraz wolontariuszy RKW przed uleganiu plotkom związanym z przepisami sanitarnymi, które mają jakoby ograniczać prawo do kontroli procesu wyborczego.
Nie dajmy się odsunąć od kontroli wyborów!
Mamy do tego prawo!
Przepisy w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [poniżej]
Kontrola wyborów przez mężów zaufania i obserwatorów oraz praca komisji w pozostałym zakresie nie uległa zmianie!

Niezbędnik członka komisji wyborczej, męża zaufania i obserwatora

OBOWIĄZKOWO zapoznaj się z kluczowymi przepisami zawartymi w uchwałach PKW, zanim rozpoczniesz pracę w komisji [w charakterze jej członka, męża zaufania lub obserwatora]. Istotne przepisy wydrukuj, by podczas pracy komisji dysponować nimi na bieżąco.
Przestrzegaj tych zasad i pilnuj ich przestrzegania przez innych!
W razie łamania zapisów uchwał PKW – wnieś uwagi do protokołu OKW, zgłoś fakt komisarzowi wyborczemu, pełnomocnikowi komitetu wyborczego, RKW lub w razie potrzeby – wezwij policję!

 Uchwała – wytyczne dotyczące sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej

wraz ze zmianą:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 163/2020 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. poz. 521) w pkt I.1. uchyla się ppkt 11.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1593009515_uchwala-wytyczne-w-sprawie-zgodnosci-arytmetycznej-zmiana.pdf

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-p20-r/uchwala-nr-1342020-pkw-z-dnia-3-czerwca-2020-r-w-sprawie-wzorow-protokolow-glosowania-i-protokolu-o-

 

PILNY APEL! Zostań obserwatorem społecznym w wyborach!

Jeśli nie jesteś Mężem zaufania z ramienia zarejestrowanego komitetu wyborczego,  możesz zostać Obserwatorem społecznym z ramienia np. Stowarzyszenia Solidarni 2010.

Pilnie wyślij zgłoszenie na mejla:

koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Zgłoś się z zaświadczeniem bezpośrednio do komisji w dniu wyborów.

PILNUJMY WYBORÓW!

Uwaga Polonia! Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych za granicą

Konieczne jest zapoznanie się z wytycznymi przez wszystkich członków komisji obwodowych, mężów zaufania oraz obserwatorów w komisjach poza granicami Polski!

Uchwała nr 196/2020 PKW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych – lektura obowiązkowa

Konieczne jest zapoznanie się z wytycznymi przez wszystkich członków komisji obwodowych, mężów zaufania oraz obserwatorów!

UWAGA! Uchwała zawiera wiele nowych przepisów, związanych np. z wymaganiami sanitarnymi, potwierdzaniem mTożsamości, dopisywaniem wyborców do spisu wyborców, głosowaniem korespondencyjnym itd.

Ważne: „Jeżeli wyborca nie potwierdzi własnoręcznym podpisem odbioru karty do głosowania, komisja odmawia jej wydania”.

Link dostępny poniżej. Kliknij:

Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

Głosowanie za granicą w wyborach prezydenckich – zasady

Odpowiadamy na liczne pytania osób z grona Polonii, publikując komplet informacji ze strony MSZ i https://ewybory.msz.gov.pl/

Zachęcamy do rejestracji i wzięcia udziału w wyborach! Do spisu wyborców możesz się dopisać wg zasad podanych poniżej. Sprawdź, czy w swoim obwodzie możesz głosować osobiście, czy też – wyłącznie korespondencyjnie!

Jeżeli zarejestrowałeś swój wniosek przed 10 maja i chcesz głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy*, należy dokonać zawiadomienia poprzez wypełnienie dodatkowego formularza ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA do dnia 16 czerwca 2020 r. Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy). – za: https://ewybory.msz.gov.pl/

 

Gdzie głosować za granicą?

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów znajduje się tutaj.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00. z wyjątkiem obwodów utworzonych w  krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosować będzie można w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.

 

Czytaj dalej