Po wyborach Prezydenta RP w 2020 r. trzeba wykorzystać czas przed kolejnymi wyborami na uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego

Ruch Kontroli Wyborów: Potrzebny jest nowy Kodeks Wyborczy
Przeanalizujmy dotychczasowe doświadczenia, prawo wyborcze i praktykę procesu wyborczego, by powstał i został uchwalony nowy Kodeks Wyborczy, by zreformować aparat i proces wyborczy tak, by wybory w Polsce mogły stać się rzeczywistym świętem demokracji.

W 220 odcinku programu „Otwartym tekstem” na antenie Telewizji Republika redaktor Ewa Stankiewicz rozmawiała z przedstawicielami Ruchu Kontroli Wyborów: Pawłem Zdunem oraz Hanną Dobrowolską.

część pierwsza

część druga

Raport RKW z II tury wyborów (12 lipca 2020 roku) został opublikowany i umieszczony tuż za raportem z I tury wyborów (28 czerwca 2020 roku) na stronie Ruchu Kontroli Wyborów

Telefony RKW na II turę głosowania

W niedzielę 12 lipca 2020 roku, w dniu ponownego głosowania na Prezydenta RP, w godz. ~08:00 – 21:30 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:

695 726 149,
792 079 890,
782 579 729,
782 572 120,
782 597 077,
667 324 761,
667 324 763,
728 299 623.

W razie braku połączenia z jednym numerem, proszę dzwonić na pozostałe, bo osoby dyżurujące dynamicznie się wymieniają.
Proszę wyłącznie o dzwonienie i niezostawianie wiadomości SMS, na które nie jesteśmy w stanie reagować.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy można przesyłać także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl,
a zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

lub w razie przeładowania poczty z powodu dużej ilości zgłoszeń, dodatkowo:

redakcja@solidarni2010.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zwłaszcza zgłoszenia przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości, dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego.

Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski.

LISTA KONTROLNA RKW na Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r.

Lista kontrolna Ruchu Kontroli Wyborów podstawowych czynności członków obwodowych komisji wyborczych na wybory prezydenckie 12 lipca 2020 r.

Apelujemy do wszystkich wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów, by Listę kontrolną pobrali (należy kliknąć link wyżej), wydrukowali oraz zabrali ze sobą do pracy w komisji wyborczej. Lista kontrolna RKW ułatwi nam sprawną obserwację kolejnych etapów pracy komisji wyborczej.

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. (I. tura) wraz z uzupełnieniem – Raport RKW nt. II tury wyborów 12 lipca 2020 r.

Wybrane uwagi Ruchu Kontroli Wyborów o naruszaniu prawa wyborczego w trakcie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dn. 28 czerwca 2020 r. (I. tura) na podstawie zgłoszeń do Sztabu RKW oraz pytań wyborców z całej Polski i z zagranicy o interpretację przepisów wyborczych i o prawidłowość działania komisji wyborczych

Nigdy w dotychczasowej działalności RKW nie było aż tak wielu skarg na brak należnego przeszkolenia członków obwodowych komisji wyborczych (dalej: OKW), szczególnie w zakresie postępowania z pakietami wyborczymi. Jest to o tyle dziwne, że pierwotnie wybory zarządzone były na 10 maja 2020 r., a termin zgłoszenia kandydatów na członków OKW upłynął 10 kwietnia 2020 r. Przynajmniej część członków OKW już przed 10 maja br. otrzymała pisemne instrukcje, część brała udział w szkoleniach, część otrzymała materiały szkoleniowe. Od tego momentu upłynęło wiele czasu, trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że system szkolenia członków OKW (organizowany przez władze samorządowe) jest fikcją lub że jego poziom jest dalece niewystarczający. O szkoleniach organizowanych przez komitety wyborcze dotarło do nas niewiele informacji. Wolontariusze Ruchu Kontroli Wyborów, którzy uczestniczyli w pracach OKW w poprzednich wyborach, nie mieli, jak się zdaje, większych problemów proceduralnych, to od nich zgłaszano najmniej wątpliwości, niejednokrotnie to oni dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z pozostałymi członkami OKW. Z zebranych przez Ruch Kontroli Wyborów zgłoszeń wyłania się zatem obraz słabego przygotowania części członków OKW do pełnienia wyznaczonych im ról w komisjach wyborczych, przy czym najbardziej dziwi tu nieznajomość procedury postępowania z pakietami wyborczymi, skoro na to właśnie powinien był zostać położony szczególny nacisk podczas szkoleń lub w materiałach szkoleniowych, ponieważ przygotowywano się pierwotnie do wyborów, mających odbyć się wyłącznie w trybie korespondencyjnym.

Telefony alarmowe RKW na wybory prezydenckie

W niedzielę 28 czerwca 2020 roku, w dniu wyborów Prezydenta RP, w godz. 08:00 – 21:15 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:
728 299 623,
782 186 717,
782 579 729,
782 597 077,
792 079 890.
Zgłoszenia dotyczące prawa wyborczego numer: 506 430 028 [w godz. 12:00 – 22:00 (z ew. przerwami)]

Proszę o cierpliwość i w razie braku połączenia z jednym numerem próbować dzwonić na pozostałe. Dla naszych wolontariuszy to jest też dzień uczestnictwa we Mszy Św. i w wyborach. Wymieniamy się, ale reduta nie będzie opuszczona. Dziękuję za zrozumienie.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl
Zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zgłoszenie zwłaszcza przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego
Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski!

Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 29 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 29 kwietnia 2020 roku
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej pytaniami, informujemy uprzejmie, że Ruch Kontroli Wyborów nie był konsultowany (ani przez osoby odpowiedzialne za projekty zmian legislacji wyborczych, ani przez inne ośrodki polityczne) w sprawie uregulowań dotyczących sposobu przeprowadzenia przewidzianych przepisami Konstytucji RP i Kodeksu Wyborczego wyborów Prezydenta RP przed kończącą się kadencją obecnego Prezydenta, pana dr. Andrzeja Dudy. Na naszej stronie internetowej http://ruchkontroliwyborow.pl/ publikowaliśmy część propozycji nowych regulacji wyborczych, powstrzymując się od komentarzy. Do tej chwili nie są znane ostateczne uregulowania prawne dotyczące tych wyborów, bowiem Parlament wciąż nad nimi pracuje. Podnoszony przez część środowisk politycznych argument niemożności pracy nad tymi uregulowaniami tuż przed wyborami uważamy za nietrafny w czasie, gdy także wiele innych dziedzin aktywności jest w Państwie regulowana tak, by jak najefektywniej funkcjonować w specjalnym okresie walki z pandemią i jej skutkami. Przyjmujemy do wiadomości, że odpowiedzialni za los Państwa politycy – zarówno bezpośrednio rządzący, jak i będący w opozycji do tych rządów – są przekonani, że nie jest im potrzebna opinia niezależnej organizacji społecznej od lat zajmumącej się zarówno kontrolą przebiegu wyborów, jak i zgłaszaniem opartych na własnych doświadczeniach w tej materii propozycji zmian dotychczasowych kodyfikacji wyborczych. Przy tej okazji przypomnieć trzeba, że Ruch Kontroli Wyborów jeszcze w grudniu 2016 r. przedstawił władzom Państwa Koncepcję prawa wyborczego RKW, której większość postulatów została zignorowana. Jednym z nich było wprowadzenie centralnego rejestru wyborców, aktualizowanego i dostępnego on-line z obwodowych komisji wyborczych. Czas pokazał, że błędem było pominięcie przez parlamentarzystów także tego rozwiązania, czego jednym ze świadectw jest bojkotowanie przez część samorządów przekazywania cząstkowych rejestrów dla celów przeprowadzenia wyborów. Błędne było także pozostawienie w gestii samorządów części organizacyjnej procesu wyborczego. Wyrażamy nadzieję, że Sejm i Senat RP w możliwie krótkim czasie podejmie całościową reformę Kodeksu Wyborczego, by lepiej przygotować Polskę na kolejne wybory. Jest dla nas oczywiste, że dobro Państwa wymaga, by zapewniona została ciągłość władzy. Przed końcem kadencji jednej władzy, jest czas na wybory. Podnoszone ostatnio przez część środowisk politycznych postulaty czasowej rezygnacji z przeprowadzenia wyborów uważamy za skrajnie niebezpieczne. Solidaryzujemy się z opinią wyrażoną w Oświadczeniu Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z dn. 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyborów prezydenckich. Szczególnie w sytuacji kryzysu epidemicznego, nie można sobie pozwolić w Państwie na niekonstytucyjny porządek prawny. Jednocześnie wyrażamy nasze najwyższe uznanie i wdzięczność dla lekarzy i całego personelu medycznego, wszystkich władz, urzędów, organizacji, inicjatyw społecznych i obywateli, którzy z wielkim zaangażowaniem walczą z epidemią i jej ekonomicznymi skutkami.
Szczególnie w czasie kryzysu wielka jest odpowiedzialność władz państwowych, samorządowych i wszystkich współpracujących urzędów, których zadaniem i troską jest teraz połączenie z jednej strony konieczności zapewnienia ciągłości władzy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, jak i uczynienie tego w sposób, który obywatelom biorącym udział w wyborach zapewni możliwe bezpieczeństwo. Rozumiemy, że przyjęte być muszą rozwiązania, które trudno by uznać za spełniające wszystkie wymogi wyborów organizowanych w normalnych okolicznościach. Specjalne okoliczności wymagają specjalnych uregulowań. Wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów, już od ogłoszenia przez p. Elżbietę Witek, Marszałek Sejmu RP, rozpisania wyborów w dn. 10 maja 2020 r., oddolnie zaczęli się organizować. Część z nich samodzielnie, część z pomocą Ruchu Kontroli Wyborów, zgłaszani byli do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, inni gotowi są do podjęcia obowiązków Mężów Zaufania lub Obserwatorów Społecznych. Nie solidaryzujemy się ze środowiskami i grupami kontestującymi wybory, bo nie kontestujemy porządku prawnego Rzeczypospolitej. Staramy się Ją wspierać naszą społeczną działalnością.
Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun – przewodniczący
Tomasz H. Cioska – wiceprzewodniczący
dr Krzysztof Jabłonka – wiceprzewodniczący
Warszawa, 29 kwietnia 2020 roku.