Nowe numery alarmowe RKW na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.X.2019 r.

13 października 2019 roku, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP, w godz. 11:00-21:15
Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe.

Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:
571 499 634
572 222 672
669 329 527

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP
z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl
Zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Zgłaszanie kandydatów do OKW tylko do 13 IX !

Wybory do Sejmu i Senatu RP już 13 października 2019 r.

Uwaga, termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych upływa 13 września.

Pobierz formularz tu: Zgłoszenie kandydata na członka OKW
wypełnij go uważnie i czytelnie,
przekaż go zaufanej osobie koordynującej zgłaszanie kandydatów na członków OKW (tj. koordynatorowi RKW lub koordynatorowi zaprzyjaźnionego Komitetu Wyborczego).

Pamiętaj, formularze kandydatów na członków OKW muszą zostać zgłoszone przez pełnomocników komitetów wyborczych (lub osoby przez nie upoważnione) najpóźniej w dn. 13 września przed końcem urzędowania gminy, na terenie której zlokalizowana jest OKW, w której chce się pełnić funkcje.

Można też zgłosić swoją kandydaturę do obwodowej komisji wyborczej osobiście w dziale wyborczym urzędu gminy. Termin zgłoszenia kandydatów do OKW upływa 13 września!

Telefony alarmowe RKW na wybory do PE

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku w godz. 11-21
Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe.
Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:

787 522 711
787 522 724
787 522 733
787 522 748

Dokumentuj i zgłaszaj wszystkie naruszenia prawa wyborczego!

W wywiadzie radiowym udzielonym ostatnio szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wypowiedziała się m.in. na temat niedozwolonej podczas ciszy wyborczej (także podczas samego głosowania) agitacji politycznej. Za taką może być uznana praktyka przychodzenia do lokalu komisji wyborczej osób ubranych w koszulki z charakterystycznym napisem KONSTYTUCJA, które są znakiem rozpoznawczym jednego z ugrupowań politycznych, biorącego udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Wg szefowej KBW ważne jest, czy ktoś zgłosi takie działanie jako prowadzenie agitacji.
„- Radio Zet: „[…] czy można przyjść do lokalu wyborczego z koszulką z napisem KONSTYTUCJA?”. […]
– MP: PKW już podejmowała takie stanowisko przed wyborami samorządowymi, bo już wtedy takie pytania mieliśmy, i zajęła stanowisko, że generalnie jest zakaz prowadzenia agitacji wyborczej w lokalu wyborczym. W związku z tym każde zachowanie, każde manifestowanie takich poglądów politycznych, społecznych […] które może być kojarzone z konkretnym ugrupowaniem, może być kojarzone z agitacją na rzecz konkretnego komitetu wyborczego, żeby się powstrzymać przed takimi działaniami, bo ono może być potraktowane jako prowadzenie agitacji wyborczej. Ale wracając do tego, co mówiłam, nie PKW, każda okoliczność będzie badana wtedy przez organy ścigania i sądy.
– Rozumiem, ale czy napis „konstytucja” to jest agitacja?
– MP: Wszystko zależy od okoliczności i od tego, czy ktoś, kto zgłosi takie działanie. Bo to komuś musi przeszkadzać albo ktoś może to potraktować jako prowadzenie agitacji na rzecz konkretnego komitetu wyborczego. I on ma prawo wtedy zgłosić, a odpowiednie organy będą oceniać daną sytuację, dane okoliczności. zob. https://wiadomosci.radiozet.pl/Gosc-Radia-ZET/Wybory-do-europarlamentu-2019.-Jak-glosowac-Magdalena-Pietrzak-z-KBW-gosciem-Radia-ZET
– – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jest ważne, by pamiętać, że każdy przypadek (choćby domniemanego) naruszenia prawa (tutaj: wyborczego) warto jest dokumentować np. przez sfilmowanie, zrobienie zdjęć (których bez zgody zainteresowanych nie wolno upubliczniać), nawet mimo zakazu takiej dokumentacji obrazowej w czasie głosowania, bowiem czynności te będą wykonane w ramach zabezpieczenia materiału procesowego – tj. będą mogły (i powinny) być przekazane do sądu jako załącznik zgłoszenia możliwości popełnienia przestępstwa.
Zarówno wymienione jak i pozostałe przypadki agitacji politycznej oraz innych naruszeń prawa wyborczego (najlepiej udokumentowanych) należy zgłaszać organom ścigania i prokuratury!

Czas sprawdzić składy OKW

Docierają z Kraju informacje o publikacji składów obwodowych komisji wyborczych. Co prawda wolontariusze, którzy złożyli aplikacje do OKW, powinni być poinformowani przez urząd gminny o powołaniu do konkretnej OKW oraz o terminie pierwszego zebrania komisji (proszę pilnować tego terminu – obecność obowiązkowa ze względu na formowanie się władz każdej z komisji), ale warto samemu sprawdzić (osobiście, na stronie internetowej urzędu lub komisarza wyborczego), czy i do składu której komisji zostaliście Państwo powołani. W przypadku niezakwalfikowania do OKW, proszę domagać się od urzędu gminnego wyjaśnienia (najlepiej pisemnie), co było powodem odrzucenia bądź nie uwzględnienia Państwa aplikacji.

PILNE! zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Z wielu miejsc w Kraju docierają do mnie informacje o tym, że w bardzo wielu Obwodowych Komisjach Wyborczych wciąż są vacaty. Chętni do pracy w OKW powinni w trybie ekspresowym skontaktować się z pełnomocnikami komitetów wyborczych (wielu z nich ma możliwość zgłosić kandydatów dziś przed południem)
albo bezpośrednio z urzędami gminy lub komisarzami wyborczymi (celem wpisania na listy mieszkańców chętnych do pracy w komisji wyborczej).

Święta Zmartwychpowstania Pańskiego 2019 r.

Wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom Ruchu Kontroli Wyborów życzę
jak najpełniejszego uwewnętrznienia Tajemnic Triduum Paschalnego, radości z Pustego Grobu oraz współ-z-Jezusem-zmartwychpowstania!
Oby Bóg w Trójcy Jedyny i Prawdziwy obdarzył nas umiejętnością i siłą, byśmy mogli być użyteczni przy wspólnym wydobywaniu Ojczyzny naszej z grobu zniewolenia wewnętrznego i zewnętrznego!
Oby Polska mogła zmartwychpowstać jako Państwo wolne, suwerenne, niepodległe, sprawiedliwe i uczciwe!

Warszawa, 18 kwietnia 2019 roku, Wielki Czwartek
Paweł Zdun

Definitywne oddalenie Protestu Wyborczego

1. 21 października 2018 r. odbyły wybory samorządowe w Polsce. Wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów pracowali w komisjach wyborczych różnych szczebli w całym Kraju. W Sztabie Ruchu Kontroli Wyborów zbieraliśmy sygnały o licznych nieprawidłowościach i naruszeniach Kodeksu Wyborczego podczas tych wyborów. Zgłoszenia po przeanalizowaniu i opracowaniu posłużyły do sformułowania Protestów wyborczych.
2. 7 listopada 2018 r. złożono Protest Wyborczy (Sygn. akt II Ns 75/18) przeciwko ważności wyborów samorządowych na terenie m.st. Warszawy w dniu 21 października 2018r. (obok innych) przez Pawła Zduna do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy. Dodatkowy wniosek o jawność rozpatrywania Protestu złożono 22 listopada 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
3. 26 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie SSO Małgorzata Mączkowska (przewodniczący), SSO Eliza Kurkowska i SSR del. Anna Bonkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (mimo wniosku o rozpoznanie w trybie jawnym) Protestu z 7 listopada 2018 r. potraktował go jako protest przeciwko ważności wyborów na urząd Prezydenta m.st. Warszawy (przeciwko wyborowi określonej osoby) i postanowił pozostawić protest bez dalszego biegu.
4. 21. grudnia 2018 r. złożono Zażalenie na Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 listopada 2018 r. 16 stycznia 2019 r. SO w Warszawie przekazał Zażalenie do rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
5. 6 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie SSA Bogdan Świerczakowski (przewodniczący), SSA Edyta Jefimko (spr.) i SSA Marzena Miąskiewicz na posiedzeniu niejawnym wydał Postanowienie (Sygn. akt V ACz 77/19), by oddalić Zażalenie z 21 grudnia 2018 na Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 listopada 2018 r. i utrzymać postanowienie SO w Warszawie z 26 listopada 2018 r. o pozostawieniu Protestu bez dalszego biegu.
Tym Postanowieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie zamknął sprawę Protestu wyborczego z 7 listopada 2018 r..
Z jednej strony orzeczenia Sądów w tej sprawie pokazują, jak bardzo hipotetyczną jest procedura Protestu Wyborczego, a drugiej strony będzie okazją do dalszej profesjonalizacji działań Ruchu Kontroli Wyborów. Nie wolno pozostawić organizacji najważniejszego aktu demokratycznego, jakim są wybory, do wyłącznych kompetencji organów państwa, uczciwość których mamy prawo stawiać w wątpliwość. Sam zaś Kodeks Wyborczy wymaga gruntownych zmian, a może nawet derogacji. Zawarta w nim procedura wyborczo-protestowa w praktyce uniemożliwia złożenie skutecznego protestu, a wręcz ułatwia wyborcze fałszerstwa, de facto przestępstwa przeciwko Państwu. Narasta uzasadnione przekonanie, że obóz „dobrej zmiany” boleśnie może się o tym przekonać najpierw w maju, potem jesienią 2019 r.” Paweł Zdun
SA_06022019_1
SA_06022019_2
SA_06022019_3
SA_06022019_4
SA_06022019_5