30 czerwca – dzień smuty wyborczej. 75 lat po tzw. Referendum ludowym 1946 r.

75 lat temu, 30 czerwca 1946 roku, narzucone Polakom przez okupacyjne siły sowieckie kolaboracyjne władze komunistyczne reprezentowane przez Krajową Radę Narodową zorganizowały tzw. „Referendum ludowe”, pierwszą z szeregu wielu fars pozorujących udział społeczeństwa w sprawowaniu rządów poprzez przedstawicieli. W rok po oficjalnym zakończeniu działań II wojny światowej w Europie, w czasie wciąż trwającego w Polsce zbrojnego oporu – żołnierzy kontynuujących walkę z okupantem niemieckim i sowieckim oraz oporu społecznego – biernego wobec narzucanych Polsce nowych władz (oporu, który określono później Powstaniem Antykomunistycznym), jako przygotowanie do tzw. wyborów (ze stycznia 1947 r.) urządzono „Referendum Ludowe”, rzekomo mające ustalić wolę Polaków w trzech sprawach: 1. zniesienia Senatu w przyszłym Parlamencie; 2. utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej i 3. utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej. Referendum to było faktycznym przygotowaniem do narzucenia Polakom całkiem odmiennego od przedwojennego ustroju społecznego, państwa wasalnego wobec Związku Sowieckiego z pozorami odrębnej państwowości, w tym Parlamentu rzekomo składającego się z reprezentacji Narodu Polskiego. Referendum zostało sfałszowane, przygotowaniem do tego były m.in. odmowa przyjęcia postulatu Polskiego Stronnictwa Ludowego, by w komisjach wszystkich szczebli byli reprezentanci wszystkich legalnie działających partii politycznych oraz przygotowanie akcji zastraszania i mordów przeciwników kształtujących się władz kolaboracyjnych – nasilił się wtedy terror wobec walczących z bronią w ręku o rzeczywiste uwolnienie Polski od wszelkich okupantów, stawiających obcej władzy społeczny opór, i wobec działaczy dość jeszcze niezależnego PSL. Wielu z tych, których uznano za wrogów tzw. władzy ludowej zostało nie tylko zastraszonych, ale poniosło śmierć zarówno z rąk okupacyjnych sił sowieckich, jak i kształtującego się aparatu represji władzy komunistycznej. Mimo tego terroru, prawdziwe wyniki Referendum ludowego jako wciąż niezadawalające komunistów zostały ukryte, a po sfałszowaniu części protokołów wyborczych do wiadomości publicznej podano jedynie sfałszowane wyniki (w części będące odwróceniem prawdziwych), tj. całkiem już zgodne z oczekiwaniami okupantów i ich kolaborantów. W ten sposób dokonano pozornej legalizacji nowej, tzw. ludowej władzy. Proces ten kontynuowany był w trakcie tzw. wyborów ze stycznia 1947 roku, (również sfałszowanych) oraz przez cały okres tzw. PRL, a także niestety (choć już w ograniczonym zakresie) po kolejnych przemianach ustrojowych 1989/90. Fałszerstwa wyborcze stały się elementem nowego ustroju państwowego.
Smuta wyborcza, fałszowanie wyników prawdziwej woli wyborców, co prawda nie przybiera obecnie już tak ogromnych rozmiarów, ale wciąż nie widać pełnej i bezwarunkowej woli klasy politycznej do wprowadzenia mechanizmów, które w znacznie większym, niż dotychczas stopniu zabezpieczyłyby Państwo Polskie przed pozaprawnym wpływaniem na wyniki wyborów. Trzeba mieć nadzieję, że Polska doczeka się w końcu całościowej reformy prawa i praktyki wyborczej. Ruch Kontroli Wyborów wielokrotnie zwracał na to uwagę, zarówno przez przedstawienie rządzącym w grudniu 2016 roku Koncepcji zmian prawa wyborczego RKW, jak i przez aktywność Ruchu Kontroli Wyborów przy kolejnych wyborach i publikowaniu raportów RKW z obserwacji wyborów oraz wypływających z nich wniosków. Chcemy wierzyć, że praca tysięcy patriotycznie nastawionych wolontariuszy, koordynatorów i współpracowników Ruchu Kontroli Wyborów nie będzie zmarnowana i zostaną wprowadzone wystarczające zmiany w prawie i praktyce wyborczej, które w osiągalnym stopniu zminimalizują możliwość fałszowania wyborów. To jest niezbędny krok, jeśli chcemy Polski jako Państwa, w którym Naród jest rzeczywistym Suwerenem.
Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun – przewodniczący
Tomasz H. Cioska – wiceprzewodniczący
dr Krzysztof Jabłonka – wiceprzewodniczący
Warszawa, 30 czerwca 2021 roku.

Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 29 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 29 kwietnia 2020 roku
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej pytaniami, informujemy uprzejmie, że Ruch Kontroli Wyborów nie był konsultowany (ani przez osoby odpowiedzialne za projekty zmian legislacji wyborczych, ani przez inne ośrodki polityczne) w sprawie uregulowań dotyczących sposobu przeprowadzenia przewidzianych przepisami Konstytucji RP i Kodeksu Wyborczego wyborów Prezydenta RP przed kończącą się kadencją obecnego Prezydenta, pana dr. Andrzeja Dudy. Na naszej stronie internetowej http://ruchkontroliwyborow.pl/ publikowaliśmy część propozycji nowych regulacji wyborczych, powstrzymując się od komentarzy. Do tej chwili nie są znane ostateczne uregulowania prawne dotyczące tych wyborów, bowiem Parlament wciąż nad nimi pracuje. Podnoszony przez część środowisk politycznych argument niemożności pracy nad tymi uregulowaniami tuż przed wyborami uważamy za nietrafny w czasie, gdy także wiele innych dziedzin aktywności jest w Państwie regulowana tak, by jak najefektywniej funkcjonować w specjalnym okresie walki z pandemią i jej skutkami. Przyjmujemy do wiadomości, że odpowiedzialni za los Państwa politycy – zarówno bezpośrednio rządzący, jak i będący w opozycji do tych rządów – są przekonani, że nie jest im potrzebna opinia niezależnej organizacji społecznej od lat zajmumącej się zarówno kontrolą przebiegu wyborów, jak i zgłaszaniem opartych na własnych doświadczeniach w tej materii propozycji zmian dotychczasowych kodyfikacji wyborczych. Przy tej okazji przypomnieć trzeba, że Ruch Kontroli Wyborów jeszcze w grudniu 2016 r. przedstawił władzom Państwa Koncepcję prawa wyborczego RKW, której większość postulatów została zignorowana. Jednym z nich było wprowadzenie centralnego rejestru wyborców, aktualizowanego i dostępnego on-line z obwodowych komisji wyborczych. Czas pokazał, że błędem było pominięcie przez parlamentarzystów także tego rozwiązania, czego jednym ze świadectw jest bojkotowanie przez część samorządów przekazywania cząstkowych rejestrów dla celów przeprowadzenia wyborów. Błędne było także pozostawienie w gestii samorządów części organizacyjnej procesu wyborczego. Wyrażamy nadzieję, że Sejm i Senat RP w możliwie krótkim czasie podejmie całościową reformę Kodeksu Wyborczego, by lepiej przygotować Polskę na kolejne wybory. Jest dla nas oczywiste, że dobro Państwa wymaga, by zapewniona została ciągłość władzy. Przed końcem kadencji jednej władzy, jest czas na wybory. Podnoszone ostatnio przez część środowisk politycznych postulaty czasowej rezygnacji z przeprowadzenia wyborów uważamy za skrajnie niebezpieczne. Solidaryzujemy się z opinią wyrażoną w Oświadczeniu Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z dn. 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyborów prezydenckich. Szczególnie w sytuacji kryzysu epidemicznego, nie można sobie pozwolić w Państwie na niekonstytucyjny porządek prawny. Jednocześnie wyrażamy nasze najwyższe uznanie i wdzięczność dla lekarzy i całego personelu medycznego, wszystkich władz, urzędów, organizacji, inicjatyw społecznych i obywateli, którzy z wielkim zaangażowaniem walczą z epidemią i jej ekonomicznymi skutkami.
Szczególnie w czasie kryzysu wielka jest odpowiedzialność władz państwowych, samorządowych i wszystkich współpracujących urzędów, których zadaniem i troską jest teraz połączenie z jednej strony konieczności zapewnienia ciągłości władzy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, jak i uczynienie tego w sposób, który obywatelom biorącym udział w wyborach zapewni możliwe bezpieczeństwo. Rozumiemy, że przyjęte być muszą rozwiązania, które trudno by uznać za spełniające wszystkie wymogi wyborów organizowanych w normalnych okolicznościach. Specjalne okoliczności wymagają specjalnych uregulowań. Wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów, już od ogłoszenia przez p. Elżbietę Witek, Marszałek Sejmu RP, rozpisania wyborów w dn. 10 maja 2020 r., oddolnie zaczęli się organizować. Część z nich samodzielnie, część z pomocą Ruchu Kontroli Wyborów, zgłaszani byli do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, inni gotowi są do podjęcia obowiązków Mężów Zaufania lub Obserwatorów Społecznych. Nie solidaryzujemy się ze środowiskami i grupami kontestującymi wybory, bo nie kontestujemy porządku prawnego Rzeczypospolitej. Staramy się Ją wspierać naszą społeczną działalnością.
Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun – przewodniczący
Tomasz H. Cioska – wiceprzewodniczący
dr Krzysztof Jabłonka – wiceprzewodniczący
Warszawa, 29 kwietnia 2020 roku.

Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 15 lutego 2019 r.

Nie chcąc ingerować w przebieg kampanii wyborczej przed wyborami prezydenta Gdańska 3 marca 2019 r. oraz wywierać jakiegokolwiek wpływu na sytuację polityczną w Gdańsku, publikujemy dopiero dziś Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 15 lutego 2019 r.

Ruch Kontroli Wyborów, opierając się na bezinteresownym zaangażowaniu wolontariuszy i koordynatorów, dba o zapewnienie uczciwości i transparentności procesu wyborczego w trosce o to, by głos Suwerena, wyrażany aktem wyborczym, uzyskał należyte odzwierciedlenie w wynikach wyborów. Naszą troską jest to, by wybory mogły być prawdziwym świętem demokracji, a nie działaniem fasadowym. Doświadczenia z akcji kontroli wyborów analizujemy oraz przedstawiamy nasze wnioski mające na celu zmianę uregulowań prawnych oraz ich implementacji dla zapewnienia możliwie najwyższego poziomu uczciwości i transparentności wyborów. Wolontariuszy mających pracować w komisjach wyborczych staramy się odpowiednio do tego przygotować poprzez szkolenia i wsparcie koordynatorów.
W odpowiedzi na pojawiające się ostatnio nieporozumienia, m.in. pytania o nasz stosunek do różnych decyzji związanych z przygotowaniem wyborów na prezydenta Gdańska wyjaśniamy, że Ruch Kontroli Wyborów nie wspiera poszczególnych kandydatów i komitetów wyborczych w procesie rejestracji i nie pomaga im w kampanii wyborczej. Te działania leżą w wyłącznej gestii komitetów wyborczych. Ruch Kontroli Wyborów współpracuje przy kontroli wyborów z tymi, którzy podzielają naszą troskę o uczciwe i transparentne wybory. Naszym zadaniem jest zabieganie o uczciwość Państwa, a nie o sukces wyborczy tego czy innego komitetu. Pojawiające się uwagi poszczególnych komitetów na temat nieprawidłowych działań organów wyborczych analizujemy jeżeli tylko otrzymamy dokumenty i dowody, aby móc nie tylko poddać ocenie tę czy inną decyzję, ale także by wypracować propozycje zmian legislacji wyborczych dla ciągłego udoskonalania tych uregulowań.
W sprawie nieprawidłowości sygnalizowanych za pośrednictwem mediów przez jeden z komitetów wyborczych w wyborach prezydenta miasta w Gdańsku, z przykrością odnotowaliśmy niczym nieusprawiedliwione i kilkakrotnie powtarzane ataki w różnych mediach ze strony kandydata tego komitetu wyborczego na Ruch Kontroli Wyborów pod pretekstem naszej rzekomej bierności. Niezwłocznie po zapoznaniu się z pojawiającymi się w mediach sygnałami o nieprawidłowościach związanych z rejestracją kandydatów na Prezydenta Gdańska, dnia 5 lutego 2019 r. nasz koordynator próbował 5 lutego 2019 r. kontaktować się z komitetem wyborczym zgłaszającym te nieprawidłowości poprzez podany na stronie tego komitetu formularz z podaniem kontaktu zwrotnego telefonicznego, jednak przedstawiciele tego komitetu nie odpowiedzieli nam w żaden sposób, ani tym bardziej nie dostarczyli nam żadnych dokumentów. Nie jesteśmy w stanie ustosunkować się do poważnych zarzutów wobec PKW jedynie na podstawie materiałów medialnych czy zasłyszanych informacji.
Jednocześnie przypominamy, że co najmniej od czasu przedstawienia (m.in. Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu, Premier RP) naszego stanowiska w sprawie konieczności pilnych zmian w prawie wyborczym w grudniu 2016 roku, uważamy za pilną i konieczną dymisję obecnego składu Państwowej Komisji Wyborczej oraz jak najszybsze uchwalenie nowego i integralnego Kodeksu Wyborczego. Kolejne zarzuty dotyczące poszczególnych działań PKW i organów współdziałających utwierdzają nas w przekonaniu o potrzebie gruntownych reform w tej materii. Mamy nadzieję, że będzie to troską nie tylko Ruchu Kontroli Wyborów, ale także powszechnego zaangażowania polityków i wyborców dla naprawy mechanizmów Państwa.
Paweł Zdun, Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Tomasz H. Cioska, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
dr Krzysztof Jabłonka, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Warszawa – Wrocław 15 lutego 2019 r.

Stanowisko Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów w sprawie projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli

12 listopada 2017 r.

Stanowisko
Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
w sprawie projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
złożonego 10 listopada 2017 r. przez grupę posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość

Krajowa Rada Koordynatorów RKW z zadowoleniem odnotowuje podjęcie – po dwóch latach usilnych apeli – tematu koniecznej reformy prawa wyborczego przez większość parlamentarną. Nasze uznanie budzi dostrzeżenie przez wnioskodawców większości istotnych problemów pojawiających się w związku z wyborami przez wnioskodawców projektu ustawy oraz podkreślenie konieczności uspołecznienia procesu wyborczego, co jest głównym postulatem Ruchu Kontroli Wyborów, zawartym w przedłożonej 22 grudnia 2016 r. Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz najwyższym władzom Rzeczypospolitej Polskiej Koncepcji Systemu Wyborczego Ruchu Kontroli Wyborów.
Z satysfakcją odnotowujemy, że szereg rozwiązań jest zgodnych z postulatami sformułowanymi w Koncepcji na podstawie doświadczeń tysięcy wolontariuszy RKW.

Nasz ogromny niepokój i sprzeciw budzi jednak pozostawienie – a nawet wzmocnienie –
roli Państwowej Komisji Wyborczej w jej niezmienionym składzie na kolejne wybory samorządowe w roku 2018 i parlamentarne w roku 2019. PKW oraz podległe jej Krajowe Biuro Wyborcze nie podlegają obecnie żadnej kontroli jakiegokolwiek organu, składając się wyłącznie z przedstawicieli sądownictwa, grupy, która sama siebie nazywa nadzwyczajną kastą. PKW w swym obecnym składzie wydała w 2015 roku Wytyczne oraz inne interpretacje, które istotnie zwiększały możliwość dokonywania fałszerstw, nawet w porównaniu z niesławnymi wyborami samorządowymi w 2014 roku, a w niektórych punktach były wprost sprzeczne z ustawą Kodeks Wyborczy, jak zalecenie wydawania kart do głosowania bez podpisu wyborcy, zniesienie wymogu przedkładania tłumaczeń dokumentów w językach obcych potwierdzających zamieszkanie zagranicą, czy wreszcie dopuszczenie do dopisywania osób bez stałego zamieszkania pod adresami komisji wyborczych.
PKW tolerowała oczywiste przypadki łamania prawa wyborczego, w tym utrudniania pracy mężom zaufania, uniemożliwiła też im całkowicie dostęp do prac tzw. delegatur KBW, czyli regionalnych punktów, w których zbierane są materiały wyborcze i – bez żadnych podstaw prawnych – „weryfikowane” protokoły komisji obwodowych; w znaczącym stopniu ograniczała kontrolę mężów zaufania do prac komisji okręgowych i samej PKW oraz – całkowicie – KBW. Jak wielokrotnie wskazywaliśmy, pozostawienie PKW w niezmienionym składzie, przy jej obecnym usytuowaniu organizacyjno – prawnym, poważnie zagraża prawidłowości przeprowadzenia kolejnych wyborów.

Niezwykle niepokojący jest brak jakiegokolwiek odniesienia rejestrów i spisów wyborców –postulatem Ruchu, zawartym w Koncepcji, jest centralny rejestr wyborców; prowadzenie rejestrów i sporządzanie spisów przez gminy, jak ma to miejsce obecnie, skutkuje rażącymi nieprawidłowościami i pozwala na dokonywanie fałszerstw.

Ponadto, w projekcie brak postulowanego przez RKW rozszerzenia i zaostrzenia karalności naruszeń prawa wyborczego, oprócz wynoszenia kart do głosowania poza lokal wyborczy, co będzie skutkowało, w świetle utrwalonej linii interpretacyjnej PKW oraz sądów, poczuciem całkowitej bezkarności za naruszenia prawa, zwłaszcza w odniesieniu do członków organów wyborczych.

Stanowczy sprzeciw budzi brak jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji społecznych tego tak ważnego dla systemu prawno – ustrojowego Rzeczypospolitej projektu, który na dalszych etapach prac ustawodawczych będzie nadal wyłączony z konsultacji ze względu na zgłoszenie go w trybie wniosku „grupy posłów”.

Szczegółową analizę projektowanych rozwiązań przedstawimy w kolejnym stanowisku.

za Krajową Radę Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów:

Paweł Zdun, przewodniczący
Tomasz Hubert Cioska, wiceprzewodniczący
Piotr Wolter „Shork”, koordynator krajowy

Uchwała Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z dn. 5 listopada 2017 r.

Wobec pojawiających się na różnych forach opinii, wyrażających rzekomo stanowisko Ruchu Kontroli Wyborów na temat zmian w zakresie prawa wyborczego, przypominamy, że jedynym stanowiskiem RKW w sprawie reformy Prawa Wyborczego jest opracowana w naszym środowisku na podstawie setek zgłoszonych postulatów, zgodnie z uchwałą Zjazdu Ruchu Kontroli Wyborów 22 listopada 2015, wielokrotnie przedyskutowana i demokratycznie uchwalona Koncepcja Prawa Wyborczego Ruchu Kontroli Wyborów.
Stanowczo sprzeciwiamy się używaniu i prezentowaniu nieautoryzowanych opinii i odrębnych pomysłów pod szyldem RKW oraz wzywamy wszystkich liderów, koordynatorów i wolontariuszy do propagowania Koncepcji Prawa Wyborczego, jako oficjalnego stanowiska Ruchu Kontroli Wyborów wobec reformy prawa wyborczego. Zwracamy przy tym uwagę i przypominamy, że ta wspólna Koncepcja została już przekazana wraz z Listem z 19.12.2016 r. i Apelem z 22.06.2017 r. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz
Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Ryszarda Terleckiego, i zaprezentowana w mediach publicznych.
Prezentowanie innych opinii (choćby nawiązujących do rozwiązań Koncepcji Prawa Wyborczego RKW, ale pomijających część istotnych zapisów Koncepcji) wprowadza zamieszanie i zdecydowanie osłabia głos stanowiska Ruchu Kontroli Wyborów w sprawie radykalnej reformy Prawa Wyborczego, a przez to działa na rzecz utrwalenia obecnego systemu prawnego w tym zakresie (np. poprzez propozycje tylko kosmetycznych zmian prawa) i sprzyja tym, którzy przygotowują się do kolejnych fałszerstw wyborczych.

Za Krajową Radę Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun, przewodniczący KRK  RKW

Konferencja prasowa RKW 4.01.2017r. – nasza relacja wideo

Ruch Kontroli Wyborów chce uspołecznić proces wyborczy; nasze propozycje zmian systemu wyborczego mają również na celu zwiększenie frekwencji – tak na konferencji prasowej w środę 4.01 w Warszawie mówili przedstawiciele RKW.

Po tym, jak dnia 22 grudnia 2016 r. Ruch Kontroli Wyborów przedstawił swoje propozycje zmian systemu wyborczego w Liście do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ponownie rozgorzała dyskusja na temat prawa wyborczego i ordynacji. Milczenie Prawa i Sprawiedliwości wskazuje – mamy nadzieję – na intensywne prace w zaciszu biur poselskich i prawnych w tej materii.

Jednak prasowe manipulacje mediów związanych z finansowaną przez Georga Sorosa Agorą i odzew grupy ekspertów powiązanych z Fundacją Batorego, tworem tego samego finansisty, którzy wystosowali do Prezydenta i innych adresatów Koncepcji RKW kontrpismo, dowodnie świadczą o starannym monitorowaniu tematu przez tych, którym Koncepcja RKW ewidentnie przeszkadza w zachowaniu status quo.

Próba „uspokojenia” Pana Prezydenta w adresowanym do Niego piśmie ma znamiona wywierania politycznego nacisku na Głowę Państwa, celem zachowania rozwiązań dotychczasowych, jako gwarantujących, że żadnych fałszerstw nie było i nie będzie [!]. Pismo stworzone zostało pod pozorem ochrony przed stosowaniem nacisku na Prezydenta przez RKW – podkreślmy: społeczny, oddolny, niepowiązany siecią finansów z żadnymi podmiotami w kraju, ani zagranicą Ruch, co ewidentnie sugerują podpisani pod pismem eksperci Fundacji.

PILNE! Ważna konferencja prasowa RKW – 4.01 o 12.00 w Centrum Prasowym Foksal

Ruch Kontroli Wyborów zaprasza na konferencję prasową dotyczącą Listu RKW skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższych władz Państwa na temat Koncepcji reformy systemu wyborczego RKW.

Konferencja odbędzie się w środę 4 stycznia o godzinie 12:00 w Centrum Prasowym Foksal przy Foksal 3/5 (Sala A).
W konferencji wezmą udział sygnatariusze Listu do Prezydenta RP: Hanna Dobrowolska (Koordynator Krajowy RKW), Paweł Zdun (Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW) oraz autorzy koncepcji reformy systemu wyborczego – Tomasz Hubert Cioska i Piotr Wolter.
Po zreferowaniu kluczowych założeń propozycji RKW sygnatariusze listu ustosunkują się do zadawanych pytań.
Zapraszamy media oraz osoby zainteresowane tematyką wyborczą

 

W imieniu Organizatorów:
Hanna Dobrowolska
Paweł Zdun

——————————————————————————————————
Przypominamy:
Koncepcja systemu wyborczego Ruchu Kontroli Wyborów – najważniejsze postulaty

I. Uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego obejmującego całość problematyki wyborczej – nie ma uregulowań wyborczych poza Kodeksem Wyborczym, koniec z „prawem powielaczowym” wydawanym przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) i gminy!

II. Zastąpienie dotychczasowych państwowych, sądowych i samorządowych organów wyborczych – PKW, Krajowego Biura Wyborczego przy PKW (KBW) i podległych im komisji okręgowych oraz „delegatur KBW” (czyli organów de facto gminnych), przez społeczne komisje wyborcze składające się z przedstawicieli ugrupowań biorących udział w wyborach oraz, w drugiej kolejności, stowarzyszeń rejestrowych występujących w roli obserwatorów, przeprowadzające całość wyborów, przy merytorycznym nadzorze prawnym Sędziów Komisarzy.

III. Wprowadzenie Ogólnopolskiego Centralnego Spisu Wyborców z dostępem online lub przynajmniej telefonicznym w Obwodowych Komisjach Wyborczych (OKW) i aktualizacją w czasie rzeczywistym o osoby dopisywane; obowiązkowe podpis wyborcy na liście wyborców jako warunek wydania karty do głosowania.

IV. Pełna transparentność całego procesu wyborczego i kontrola społeczna na każdym jego etapie, w tym wgląd Informatycznych Mężów Zaufania do efektywnego i w pełni bezpiecznego systemu informatycznego, umożliwiającego podawanie wyników cząstkowych w miarę wprowadzania danych z protokołów głosowania z poszczególnych komisji wyborczych – obwodowych i okręgowych.

V. Głosowanie w sobotę na zasadzie jeden lokal – jedna komisja, z ciągłą rejestracją przynajmniej dwiema kamerami (również w obwodach zamkniętych), zapis z kamer przewożony i przechowywany wraz z dokumentami wyborczymi. Niezwłocznie po zakończeniu zliczania wywieszenie podpisanych, ręcznych protokołów z głosowania (frekwencji) i ich publikacja w internecie. Przewóz urn wyborczych do komisji okręgowych przez Policję z udziałem przynajmniej dwóch przedstawicieli OKW i mężów zaufania rejestrowany w sposób ciągły kamerami.

VI. Publiczne liczenie głosów w niedzielę w komisjach okręgowych jako Narodowe Święto Demokracji, z udziałem przedstawicieli komisji obwodowych, dostępne dla szerokiej publiczności, z pełną i otwartą rejestracją całego procesu i natychmiastową publikacją wyników głosowania i protokołów w internecie.

VII. Likwidacja głosowania korespondencyjnego w Kraju, ciszy wyborczej oraz przywiązania członka OKW do miejsca zamieszkania; wprowadzenie rotacji przydziałów do OKW oraz Sędziów Komisarzy do Okręgów; głosowanie zagranicą tylko w formie korespondencyjnej z jednym wydzielonym okręgiem wyborczym dla Polaków mieszkających zagranicą.

VIII. Zakaz pracy w komisjach wyborczych osób pozbawionych zaufania społecznego, nie dających rękojmi uczciwości, jak osoby czynnie zaangażowane w instytucjach ustroju komunistycznego oraz przestępcy wyborczy.

IX. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego katalogu przestępstw przeciwko wyborom zagrożonych karami jak za przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, rozpatrywanych w trybie wyborczym.

X. Rozpatrywanie wszystkich protestów wyborczych w trybie wyborczym przez jeden sąd dla całego kraju i obowiązek powtórzenia wyborów w razie wystąpienia 5% głosów nieważnych lub istotnej liczby naruszeń procedur wyborczych.

Zobacz równiez: Pilne – List do Rządzących Polską