Propozycja zmian w Kodeksie Wyborczym – dla każdego głosowanie korespondencyjne

UWAGA PROJEKT ZMIAN ZOSTAŁ ZGŁOSZONY W SEJMIE 31.03.2020!

Ustawa z dnia …………… w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Art.1. Ustawa określa  szczególne zasady przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołano Okręgowe Komisje Wyborcze – kalendarz wyborczy jest realizowany zgodnie z wymogami prawa

UCHWAŁA NR 93/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. Nr 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-49 do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak

 

Pełny wykaz członków Okręgowych KW znajduje się pod linkiem:

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2020-r/uchwala-nr-932020-pkw-z-dnia-23-marca-2020-r-w-sprawie-powolania-okregowych-komisji-wyborczych-w-cel

Wybory uzupełniające 22 marca – bez zakłóceń

W niedzielę 22 marca odbyły się samorządowe wybory uzupełniające do rad: gminy Pątnów (łódzkie), gminy Strzelce Wielkie (łódzkie), gminy Smyków (świętokrzyskie) oraz rady miejskiej w Białej Piskiej (warmińsko-mazurskie), a także wybory przedterminowe wójtów gminy Wierzchlas (łódzkie) i gminy Jarosław (podkarpackie).

Dodatkowo w gminach: Górno i Łączna (świętokrzyskie) wybory do rady odbyły się, ale nie zostało przeprowadzone głosowanie, ponieważ zgłosiło się tam po jednym kandydacie.

Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski poinformował, że wybory przebiegały bardzo spokojnie, nie odnotowano incydentów.

W związku z epidemią koronawirusa członkowie obwodowych komisji wyborczych byli wyposażeni w środki higieny – rękawiczki oraz maski. Ponadto, w lokalach wyborczych znajdowały się płyny dezynfekujące, a wyborcy korzystali z jednorazowych długopisów. Podczas głosowania przestrzegano, by w lokalach nie znajdowało się zbyt dużo osób, a wyborcy zachowywali bezpieczny odstęp od siebie – podał rzecznik PKW.

Bieżące wytyczne dla koordynatorów i wolontariuszy RKW

Szanowni Państwo, Przekazuję garść podstawowych informacji dla koordynatorów oraz wolontariuszy RKW. 

Cele

  1. Głównym celem działania jest przypilnowanie prawidłowego przebiegu procesu wyborczego [głosowania i liczenia] i uzyskanie kopii protokołu OKW (najlepiej wersji ręcznej) oraz sprawdzenie jego zgodności z protokołem wywieszonym na lokalu wyborczym. W momencie pojawienia się skanów protokołów i wyników na stronie PKW, należy porównać posiadane wyniki z oficjalnymi.

W razie wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń do przebiegu głosowania lub liczenia oraz rozbieżności wyników należy natychmiast podjąć działania, które zostaną Państwu przedstawione w dalszym trybie.

RKW WZYWA: WŁĄCZ SIĘ W PILNOWANIE WYBORÓW PREZYDENCKICH!

Zachęcamy koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z lat ubiegłych do szybkiego potwierdzenia swojej aktywności na adres: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Apelujemy do wolontariuszy RKW, by zgłaszali się do pracy w Obwodowych Komisach Wyborczych – jako członkowie komisji, do pełnienia funkcji mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych.

Czytaj dalej

10 maja 2020 roku wybory Prezydenta RP

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek dnia 5 lutego 2020 r. zarządziła, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w niedzielę 10 maja 2020 roku.

Postanowienie Marszałka RP z dn. 5 lutego 2020 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 184 o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP wraz z kalendarzem czynności wyborczych. DzUst184_05022020

WYBRANE UWAGI DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP 13 października 2019 r.

WYBRANE UWAGI DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, zgłoszone do Ruchu Kontroli Wyborów przez wyborców z Kraju i zagranicy

Z setek zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń Kodeksu Wyborczego, jakie dotarły do Sztabu Ruchu Kontroli Wyborów dnia 13.X.2019 r., tj. w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP, oraz uwag zgłoszonych do RKW przed wyborami i po ich przeprowadzeniu, wyłania się obraz wyborów po raz kolejny nienależycie przygotowanych i w wielu miejscach wadliwie przeprowadzonych. W działaniach części organów wyborczych i jednostek współpracujących wielokrotnie dały się zauważyć błędy te same lub podobne do tych, jakie pojawiły się przy poprzednich wyborach. Były to zaniedbania, zaniechania i przestępstwa wyborcze, wynikające bądź z nieznajomości i lekceważenia przepisów, bądź z celowych działań dezorganizujących lub/i uniemożliwiających przeprowadzenie uczciwych i transparentnych wyborów.

I. PRZED WYBORAMI zgłoszono następujące uchybienia, dotyczące organizacji wyborów.

1. Uwagi ogólne
a. Wyborcy – sympatycy nowych i mniejszych podmiotów politycznych – skarżyli się na to, że wyznaczenie wyborów na środek okresu wakacyjnego w większym stopniu ograniczyło możliwość zbierania podpisów wymaganych prawem do rejestracji komitetów i list wyborczych strukturom mniej zorganizowanym, niż ugrupowaniom od dawna funkcjonującym. Postulowano zatem wydłużenie czasu na zbieranie podpisów na listach poparcia, by wyrównać szanse dla ugrupowań i kandydatów o mniejszym stażu politycznym.
b. Przypadki nierównego traktowania przez Państwową Komisję Wyborczą mniejszych komitetów wyborczych, zgłaszających swoje listy poparcia. Listy te były ponoć sprawdzane bardziej drobiazgowo, niż listy większych komitetów. Potrzebna jest zatem niezależna zarówno od PKW, jak i od rejestrujących się podmiotów, kontrola procesu rejestracji komitetów wyborczych i list poparcia.
c. Po raz kolejny nie zadbano w wystarczającym stopniu o należyte przygotowanie dokumentów wyborczych, w tym zaktualizowanych rejestrów wyborczych, kart wyborczych (które wciąż nie są drukami ścisłego zarachowania) i pieczęci komisji wyborczych. Dokumenty wyborcze często nie były odpowiednio zabezpieczone (o ile w ogóle miało to miejsce), niejednokrotnie personel urzędów, w których były one przechowywane, nie miał wystarczającej świadomości wagi powierzonych sobie dokumentów.
d. Na terenie wielu okręgów wyborczych organy do tego powołane nie przeprowadziły wystarczających (w liczbie i stopniu zaawansowania) szkoleń dla przewodniczących i wiceprzewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych. Brakowało systemowych szkoleń dla członków komisji, nie zadbano też o zapoznanie członków komisji wyborczych z uregulowaniami wyborczymi w choćby podstawowym stopniu. Nie sprawdziła się praktyka ograniczania się do pobieżnego szkolenia przewodniczących i wiceprzewodniczących OKW oraz dostarczenia (i to nie wszędzie) członkom komisji wyborczych skróconego Kodeksu Wyborczego oraz Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej. Poziom znajomości prawa wyborczego wśród członków komisji wyborczych był w wielu miejscach tak niski, że często ograniczał się do całkiem wyrywkowej wiedzy na temat procedur wyborczych (i to niejednokrotnie tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat). Ruch Kontroli Wyborów, dysponując bardzo ograniczonymi środkami, stara się zapełnić tę lukę edukacyjną, ale nie ma on możliwości zastąpienia działań koniecznych ze strony organów Państwa. Stan niedoinformowania członków komisji wyborczych niejednokrotnie dezorganizuje pracę komisji, gdyż jej członkowie zamiast czas i uwagę poświęcić na zgodne z przepisami i sprawne przeprowadzanie wyborów poświęcać muszą na ustalanie właściwych procedur. Niejednokrotnie wybierane są niewłaściwe sposoby postępowania. Wydaje się celowe wprowadzenie systemu weryfikacji przygotowania członków komisji wyborczych do pełnienia funkcji w komisjach wyborczych.