Krajowe Biuro Wyborcze – 2014r. i 2017r. – skład osobowy. Zaznacz różnicę!

Przyjrzyjmy się poniższemu zestawieniu personalnemu składów Krajowego Biura Wyborczego – w roku 2014 podczas rezygnacji PKW wobec skandalu z liczeniem wyników wyborów samorządowych i obecnie – i odpowiedzmy sobie: czy to gremium gwarantuje jakiekolwiek pozytywne zmiany i faktyczną reformę organizacji wyborów? czy to gremium gwarantuje cokolwiek? czy nie dziwi fakt spokojnego funkcjonowania do dziś przeważającej części składu dawnej KBW, podczas gdy wszyscy sędziowie podali się do dymisji w 2014r.?
Państwowa Komisja Wybiorcza i Krajowe Biuro Wyborcze demonstracyjnie opuściło obrady komisji nadzwyczajnej debatującej od kilku dni na temat nowego prawa wyborczego. Dlaczego? Powodem są jakoby padające „oskarżenia o fałszowanie wyborów”. Na stronie PKW zamieszczony został  krótki tekst:
„Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze nie będą uczestniczyć w pracach sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w prawie wyborczym. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński uznał za bezcelową obecność przedstawicieli PKW i KBW w sytuacji, kiedy podczas prac komisji powtarzają się bezpodstawne oskarżenia o fałszowanie wyborów”.
Oburzeni – sędzia Hermeliński i szefowa KBW Beata Tokaj nie uważają, by dochodziło do jakichkolwiek fałszerstw, a na dodatek we wcześniejszych wypowiedziach  powołują sie na wybory 2015 jako przeprowadzone świetnie i bez wcześniejszych – szczególnie skandalicznych w 2014r. – tzw. naruszeń.
W przyszłym, procedowanym obecnie,  prawie wyborczym znacząco umacnia się rolę szefa KBW [powoływanego na 7 lat] i jego uprawnienia – to on ma stworzyć nowy korpus wyborczy i powołać sztab 400 komisarzy wyborczych.
Przyjrzyjmy się poniższemu zestawieniu personalnemu składów Krajowego Biura Wyborczego i odpowiedzmy sobie: czy to gremium gwarantuje jakiekolwiek pozytywne zmiany i faktyczną reformę organizacji wyborów?
 
Czy nie dyskwalifikuje ich kompetencji raport NIK, nie pozostawiający suchej nitki na kluczowych dziedzinach, jakimi  zajmuje się PKW i które poddane zostały detalicznej kontroli, a to: system informatyczny, finanse, organizacja przetargów, organizacja itp.?
 
Czy przywiązanie sędziego Hermelińskiego
[powołanego do pełnienia funkcji w trybie natychmiastowym 4.12. 2014r przez B.Komorowskiego po podaniu się do dymisji całego składu skompromitowanej PKW w osobach  sędziów: Stanisław Kosmal, Kazimierz Czaplicki, Bogusław Dauter, Sławomir Kamiński, Andrzej Kisielewicz, Maria Aleksandra Grzelka, Sławomir Kamiński ,Janusz Niemcewicz, Sławomir Kamiński , Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Andrzej Mączyński, Stefan Jaworski – przewodniczący]
do poniższego składu osobowego KBW i wprost wyrażone przekonanie o tym, że tylko to grono jest tym, z którym da się przeprowadzić wybory w 2018r.,  nie powinno napawać zdumieniem i niepokojem?
 
Przypomnijmy garść cytatów z wypowiedzi obecnego Przewodniczącego PKW, w sejmie podczas obrad komisji 30.11. b.r. „POZBAWIA SIĘ ORĘŻA I PRAWEJ RĘKI” [POPRZEZ ZMIANĘ SZEFA KBW i obecnej ZASADY POWOŁYWANIA], „NIE WIDZIMY MOŻLIWOŚCI NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ BEZ ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA „[Czytaj: NOWEGO SZEFA KBW], „NOWA OSOBA BĘDZIE CHCIAŁA MIEĆ NOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW”.
Na marginesie dodajmy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski – na wniosek Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. powołał z dniem 4 grudnia 2014 r. w skład Państwowej Komisji Wyborczej:
1. Wiesława Błusia – sędziego Sądu Najwyższego;
2. Zbigniewa Cieślaka – sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
3. Arkadiusza Despota-Mładanowicza – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
4. Wojciecha Hermelińskiego – sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
5. Wojciecha Kręcisza – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
6. Sylwestra Marciniaka – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
7. Janusza Niemcewicza – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; – z poprzedniego skladu PKW
8. Krzysztofa Strzelczyka – sędziego Sądu Najwyższego.
Zaznaczmy, że cały skład PKW podał się do dymisji po 20.11 pod wpływem protestu obywatelskiego w budynku PKW. Tempo powołania nowej PKW 4.12 było zdumiewające, szczególnie wobec sygnalizowanych dziś problemów z brakiem czasu, procedur, ludzi, których można by powołać etc, czyli z sugerowaną totalną niemożnością. Tamto powołanie unaocznia, że tempo działania może być iście błyskawiczne i że  na dodatek  moze to nikogo nie dziwić.
Przeczytajmy teraz, kto tworzył KBW w 2014r.
 
[podczas skandalu wyborczego z 18% głosów nieważnych w skali kraju, z systemem , do którego włamywali sie młodociani hakerzy, z wygranymi tych, których nawet nie było na listach kandydatów,  z protestami wyborczymi, które masowo odrzucane były przez niezależne sądy,  i z wynikami, których nie podawano przez wiele tygodni, a nie publikowano – miesiącami. Dopiero 16 marca 2015r. PKW opublikowała surowe dane z wyborów, w postaci arkuszy kalkulacyjnych z wynikami głosowania i wynikami wyborów. Nie zostały one opracowane w sposób graficzny, nie przyporządkowano ich do poszczególnych komisji. Przez rok nie podawano wyników wyborów do Sejmiku Mazowsza; nie ma pewności – czy do dziś znalazły sie w jasny sposób zamieszczone na pkw.gov]
i kto tworzy je dziś.
Kadra kierownicza Krajowego Biura Wyborczego w dniu 16.11.2014 r.
SZEF KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
Kazimierz Wojciech Czaplicki
Szef Krajowego Biura Wyborczego – 19 listopada 2014 złożył rezygnację z funkcji szefa KBW i sekretarza PKW z dniem 1 grudnia 2014 w związku z nieprawidłowościami w działaniu systemu informatycznego wykorzystanego podczas wyborów samorządowych w 2014.  W negatywnej opinii o wykonaniu budżetu państwa w 2014 w części 11 (KBW) Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła wielokrotne naruszanie przepisów prawa zamówień publicznych i nieskuteczny nadzór szefa KBW nad realizacją zamówień publicznych w podległej mu jednostce.
raport NIK TUTAJ
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, czerwiec 2015. [dostęp 2015-09-14]. s. 5.
ZESPOŁY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
Zespół Prawny i Organizacji Wyborów
 
Beata Tokaj
dyrektor zespołu – nadzorowała kwestie związane z organizacją wyborów.
 
od. 2.12.2014r.  po rezygnacji K.Czaplickiego  p.o. szefa Krajowego Biura Wyborczego; szef KBW– od marca 2015r.
Raport Pokontrolny NIK , marzec 2015:
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż bezpośredni nadzór merytoryczny, nad programistami tworzącymi nowe oprogramowanie wspomagające proces wyborczy pełni osoba, która nie posiada ani wykształcenia informatycznego, ani doświadczenia w zakresie programowania, tj. Szef KBW Pani Beata Tokaj. NIK zauważa, że taka organizacja pracy programistów nie gwarantuje zapewnienia prawidłowego procesu wytwórczego, a przede wszystkim poprawnego i autentycznego nadzoru nad ich pracą, która sprzyjałaby uzyskaniu wysokiej jakości produktu. Dotychczasowy sposób zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych przez KBW rodzą ryzyko niepowodzenia zarówno w zakresie zamówienia sprawnego systemu do obsługi wyborów, jak i w zakresie podejmowanych prób samodzielnego udoskonalenia lub wytworzenia oprogramowania. (dowód: akta kontroli str. 3243, 3246)
Powyższe konkluzje wcześniej poprzedzone były cytatami:
Odpowiedzialność za dopuszczenie do użytkowania systemu informatycznego z błędami ponoszą Pan Romuald Drapiński oraz z racji nadzoru Pan Kazimierz Czaplicki oraz Pani Beata Tokaj. Jak stwierdziła Pani Beata Tokaj: odbioru systemu wyborczego wykorzystywanego w wyborach samorządowych w 2014 r. dokonywał były już pracownik Krajowego Biura Wyborczego p. Romuald Drapiński. System śledzenia błędów Mantis był dostępny i zarządzany przez p. Romualda Drapińskiego tym samym miał on pełną wiedzę nt. poszczególnych zgłoszeń błędów. KBW nie dysponuje wiedzą i nie uzyskało w jakikolwiek formalny, czy też nieformalny sposób informacji od p. Romualda Drapińskiego nt. przyczyn odbioru oprogramowania, do którego zostało zgłoszone tak dużo błędów. KBW, jak również PKW zapewniane były przez p. Romualda Drapińskiego na każdym etapie prac nad systemem, że mimo trudności zadziała on poprawnie. Ponadto Pani Beata Tokaj poinformowała, że (…) z uwagi na liczne błędy zarówno modelowe, jak i w zakresie źródła kodu, nie zamierza wykorzystywać tego oprogramowania i samodzielnie jego rozwijać. Pan Romuald Drapiński wyjaśnił: Budowany system metodą prototypową nie wykazał podczas testów tych uchybień. W wielu krajach kod źródłowy kalkulatora jest kodem jawnym. Pan Kazimierz Czaplicki wyjaśnił: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli dobrze pamiętam kwestie bezpieczeństwa były omawiane na posiedzeniach PKW, Pan Cetler z Panem Drapińskim zapewniali, że bezpieczeństwo systemu wyborczego zostało właściwie zorganizowane. (dowód: akta kontroli str. 1468-1490, 1136-1147, 1169-1177, 1184-1195)
Zespół Prawny i Organizacji Wyborów
 
Romuald Drapiński
wicedyrektor zespołu –  Romuald Drapiński był głównym informatykiem i wicedyrektorem zespołu ds. informatycznego systemu wyborczego w Krajowym Biurze Wyborczym. Umowa o pracę z dyrektorem została rozwiązana  za porozumieniem stron po skandalu związanym z załamaniem się systemu informatycznego podczas liczenia wynikow wyborów samorządowych w 2014 r. , Raport pokontrolny NIK był druzgocący dla odpowiedzialnych za ten skandal.
Jak podawał po jego dymisji tygodnik Wprost: – Po studiach trafił do Wojskowego Instytutu Informatyki, który został zlikwidowany w 1994 r. Służbę w wojsku zakończył w stopniu majora – mówi rozmówca „Wprost”.Krajowe Biuro Wyborcze nie chciało podać informacji, jaką drogę zawodową przeszedł Drapiński, zanim zaczął odpowiadać za wyborczy system informatyczny. Również dział kadr Ministerstwa Obrony Narodowej nie mógł ustalić, kiedy dokładnie Drapiński odszedł do cywila. Nie dorobił się choćby dostępnego publicznie biogramu. Wiadomo tyle, że kariera Drapińskiego rozpoczęła się w Wojskowej Akademii Technicznej.
Uczestnik wyjazdowej konferencji wspólnej PKW i Centralnej Komisji Wyborczej Rosji w Moskwie 23 maja 2013: TUTAJ
Brak nagrania z tej konferencji, jak również obiecanej publikacji na stronie PKW/KBW, co zapowiada odpowiedź na zapytanie Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej – por. powyższy link.
Jedynym zbliżonym  dokumentem jest pokonferencyjna publikacja [opracowana w Moskwie] zamieszczona po zakończeniu podobnej konferencji wspólnej PKW i Centralnej Komisji Wyborczej Rosji w 2012r.w Warszawie,  w której także brał udział R.Drapiński, co wykazuje cytat z zamieszczonych na stronie PKW/KBW materiałów:
KONFERENCJA WSPÓLNA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I CENTRALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ. WARSZAWA, 20-22 WRZEŚNIA 2012 R.
Technika i informatyka w wyborach. Modernizacja techniczna systemu wyborów – S. Danilenko – członek CKW i R. Drapiński wicedyrektor w Zespole Prawnym i Organizacji Wyborów odpowiedzialny za sprawy informatyki wyborczej w Krajowym Biurze Wyborczym (raport z konferencji TUTAJ)
W 2016r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciw Romualdowi D. w związku z wykazanymi nieprawidłowościami, jako jedynemu z zespołu KBW.
Zespół Kontroli Finansowania
Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych
Krzysztof Lorentz
dyrektor zespołu
Zespół Finansowy
Agnieszka Gałązka
dyrektor zespołu
Uczestniczka wyjazdowej konferencji wspólnej PKW i Centralnej Komisji Wyborczej Rosji w Moskwie 23 maja 2013
http://www.stanczyk.org.pl/wpcontent/uploads/2013/08/20130032FIMO_130711_odpowiedz_panstwowakomisjawyborcza.pdf
[powyżej został przywołany kontekst]
Zespół Prezydialny
Marian Dzięgielewski
dyrektor zespołu
————————————————————————————-
Obecny skład Krajowego Biura Wyborczego
za:
http://pkw.gov.pl/330_Zespoly_KBW
Beata Tokaj
Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej
odpowiada za Zespół „Wsparcie Organów Wyborczych” (WOW), co wynika z komunikatów pojawiających się na bieżąco; ostatni 13.10.2017 – TUTAJ
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż bezpośredni nadzór merytoryczny, nad programistami tworzącymi nowe oprogramowanie wspomagające proces wyborczy pełni osoba, która nie posiada ani wykształcenia informatycznego, ani doświadczenia w zakresie programowania, tj. Szef KBW Pani Beata Tokaj. NIK zauważa, że taka organizacja pracy programistów nie gwarantuje zapewnienia prawidłowego procesu wytwórczego, a przede wszystkim poprawnego i autentycznego nadzoru nad ich pracą, która sprzyjałaby uzyskaniu wysokiej jakości produktu. Dotychczasowy sposób zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych przez KBW rodzą ryzyko niepowodzenia zarówno w zakresie zamówienia sprawnego systemu do obsługi wyborów, jak i w zakresie podejmowanych prób samodzielnego udoskonalenia lub wytworzenia oprogramowania. (dowód: akta kontroli str. 3243, 3246) – por. Raport NIK – powyżej.
ZESPOŁY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
Zespół Prawny i Organizacji Wyborów
Lech Gajzler
dyrektor zespołu
Zespół Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych
Krzysztof Lorentz
dyrektor zespołu
Zespół Informatyki
Marcin Benke
dyrektor zespołu
Zespół Finansowy
Agnieszka Gałązka
dyrektor zespołu
Zespół Prezydialny
Marian Dzięgielewski
dyrektor zespołu
————————————————————————————–
Wzywamy posłów Sejmu RP do ustanowienia prawa uniemożliwiającego decydowanie o organizacji i przebiegu wyborów od 2018r. urzędnikom oraz sędziom, wobec których w  wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z marca 2015r.  [druk: KBF – 4114-004-01/2014 I/14/006] po przeprowadzonej kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym  skierowane zostały imiennie konkretne zarzuty lub sformułowane zostały oczekiwania w formie wniosków pokontrolnych, jakie nie zostały zrealizowane od tamtej pory do dnia dzisiejszego.[za: Oświadczenie Ruchu Kontroli Wyborów z dn. 1.12.2017]
opracowała Hanna Dobrowolska
Ruch Kontroli Wyborów

Droga PKW

Droga PKW. Zanim zupełnie obrazicie się na społeczeństwo, które naszymi ustami oskarża was o nieudolność w kontroli przebiegu wyborów, powiedzcie co zrobiliście, gdy docierały do was informacje o nieprawidłowościach przebiegu wyborów do europarlamentu w 2014 roku. Informacje chociażby o niewywieszaniu protokołów, wywieszaniu ich w miejscach niedostępnych publicznie na przykład za ogrodzeniem z zamkniętą furtką, wywieszaniu ich na czas liczony w minutach. Sfilmowane i upublicznione było wydarzenie , gdzie członkowie komisji wynosili w workach głosy do komisji obwodowej zanim upubliczniono protokół z głosowania. Wcześniej znaleziono skradziony samochód, a w jego bagażniku ważne głosy na przeciwnika Hanny Gronkiewicz-Waltz w poprzednich wyborach samorządowych. Tych sygnałów było więcej. Jakie podjęliście środki? Zbadaliście te sprawy? Zdementowaliście plotki? Uzdrowiliście rozporządzeniami proces wyborczy? Nie. PKW nie złożyło żadnego wniosku o zmianę kodeksu lub jego uściślenie idące w kierunku uniknięcia posądzeń. PKW szło w zaparte. Uszło wam to na sucho, dlatego w kolejnych wyborach samorządowych był jeszcze większy bałagan. Zamiast pilnować prawidłowego przebiegu, pilnowaliście aby nikt nie zweryfikował ich prawidłowości. Mężowie zaufania byli szykanowani, wypraszani z komisji, nie wolno im było skopiować protokołu. Wołaliście policję. Uwagi były ignorowane. Jak PKW zareagowało na dziwny wynik wyborczy w wyborach samorządowych, który do północy dawał zwycięstwo PiS, a po północy wygrywał już PSL, a PO dogoniło wynik PiS? PKW szło w zaparte. Zwaliło ogromną liczbę głosów nieważnych na głupotę społeczeństwa, które nie potrafiło prawidłowo postawić krzyżyka. To od czego wy jesteście drogie PKW, jak nie od przeprowadzania wyborów i jak przygotowaliście wyborców do jakże ważnego, obywatelskiego czynu? ZA CO BIERZECIE WYPŁATY?

Wyniki były po paru dniach? Kompletne wyniki upubliczniono po wielu miesiącach.

Kuriozalnym krokiem było wydanie głosów w depozyt ido ewentualnego sprawdzenia Fundacji Batorego. Teraz dobrze wiemy, skąd tej fundacji wyrastają nogi. Podczas konferencji RKW, gdy powiązania Fundacji Batorego nie były jeszcze publicznym skandalem, padła propozycja, aby jednak zweryfikowali zdeponowane głosy. Już przez ten rok one mogły zostać odpowiednio spreparowane, Jaka była reakcja PKW na skandal wyborczy? PKW podała się do dymisji i tyle a KBW – wcale nie poniosła odpowiedzialności.. Zwaliliście opóźnienie na nieudolny system informatyczny, ale przecież to wy byliście odbiorcą tego systemu i wy decydowaliście o jego przyjęciu.
I znowu PKW szykuje się do wyborów w 2015 roku. Do wyborów prezydenckich. Po skandalu, po wykazaniu jawnej nieudolności, tym samym ludziom po raz kolejny dano szansę przeprowadzenia wyborów i to najważniejszych. Bo na urząd prezydenta i do parlamentu. Czy wyciąga jakieś wnioski z alarmów? Czy samo składa wnioski o uszczelnienie systemu wyborczego, aby tym oszołomom, którzy „zakłócali mir” i dali się zamknąć i sądzić w trybie wyborczym zamknąć na zawsze gębę?
Czy próbuje uszczelnić system? Nie . Udaje że nic się nie stało. Że obywatele mają zwidy, a ogromna liczba głosów nieważnych to normalka w demokracji.

Przebieg wyborów prezydenckich, już pod kontrolą RKW, to nadal ciąg szykan i utrudnień. Wieloletni przewodniczący komisji nie znają praw obywateli, ani swoich obowiązków. Nie są przeszkoleni z uprawnień własnych ani z uprawnień mężów zaufania. Znowu są groźby i znowu wzywana policja, jednak tym razem obywatele i mężowie zaufania mają gdzie zadzwonić i kogo się poradzić. Dyżurujące RKW przyjmuje wszystkie wnioski i informuje o prawach i obowiązkach i obywateli, i komisji. Kilkadziesiąt osób wykonuje waszą robotę drogie PKW i nie pobiera za to wynagrodzenia. Mężowie zaufani walczą o możliwość wykonania kopii protokołu, niektóre przepisują ręcznie, pilnują wywieszenia w miejscu publicznym. Woluntariusze obiegają kilka, kilkanaście komisji. Fotografują, spisują, wysyłają. Nie raz skaczą przez płoty, aby dostać się do protokołów. Podobnie jest w drugiej turze, ale już z innymi komisjami. Pouczeni wcześniej przewodniczący w większości bez dyskusji pozwalają egzekwować prawa obywateli.
Okres do wyborów parlamentarnych to dla koordynatorów RKW ciężka praca polegająca przede wszystkim na szkoleniach mężów zaufania. Co ciekawe do szkoleń dołączają często członkowie komisji obwodowych, aby dowiedzieć się co mogą, a co muszą. Wzrasta w narodzie świadomość obywatelska, ale znów nie jest to zasługa PKW, która ogranicza się do standardowych informacji, które od lat nie trafiają do wyborców.
RKW kręci spoty informacyjne, drukuje plakaty. PKW rutynowo i według schematu.

Mimo prób rozłamu w RKW i faktycznego rozłamu wśród założycieli, woluntariusze i koordynatorzy stają na wysokości zadania i znów udaje się wybory dość skutecznie skontrolować. Oczywiście im więcej kontroli tym więcej przypadków bezczelnego blokowania obywatelom ich praw, z wzywaniem policji i konfiskatą nagrań włącznie. RKW interweniuje w mediach jeszcze opozycyjnych, które z nadzieją podają informacje dalej. Im więcej kopii zdarzeń – tym trudniej je ukryć. Niemal natychmiast po wyborach, na skutek wykrycia nowych możliwości fałszerstw. Między innymi hurtowego podmieniania kart, dorzucania ich do urn i „meldowania” bezdomnych w instytucjach publicznych RKW powołuje zespół który tworzy koncepcję nowego prawa wyborczego. Nie skupiamy się na ordynacji tylko na technicznej stronie znacznego ograniczenia możliwości fałszowania. Co robi PKW, oprócz przyjmowania podziękowań za nieswoją pracę? Jakieś sprawozdanie oprócz tradycyjnych danych? Jakieś wnioski, odpowiedzi na zarzuty bandy oszołomów?
Wyparcie. Nie było prób fałszerstw i już. Nawet przypadek gdy obecny poseł miał w swojej komisji mniej głosów niż te które oddał wraz z rodziną, nie wzbudził zainteresowania PKW.

A teraz? Nagle jęki ile to będzie roboty ze zmianami, jak zdążą w ciągu roku, obrażanie się. Działania pozorne.
Jeszcze raz powtarzam – nie chcemy personalnie zastąpić PKW, jak publikują miernej jakości copywriterzy, nazywani przez podobnych sobie, dziennikarzami, chcemy zmian strukturalnych aby PKW wypełniało swoje obowiązki kreatywnie, a nie zachowawczo. Aby MOŻLIWOŚĆ fałszowania była maksymalnie ograniczona i podlegała kontroli społecznej. I cała koncepcja RKW do takiego ograniczenia się sprowadza.

Oświadczenie RKW z dn. 1.12.2017

Ruch Kontroli Wyborów jako czynnik społeczny bierze udział w procedowaniu w sejmie pakietu ustaw dotyczących wyborów pod nazwą „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)”  w ramach prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Stanowczo protestujemy wobec pomówieniom posłów – członków komisji – należących do partii opozycyjnych, a zarzucających RKW upolitycznienie naszych działań.

Oświadczamy, że powszechny społeczny woluntarystyczny Ruch Kontroli Wyborów skupia osoby o różnych poglądach politycznych, których jedynym celem jest dbałość o uczciwość procesów wyborczych w Polsce i o jakość stanowionego w tym względzie prawa.

 

Jednocześnie, kierując się tym celem, wzywamy posłów Sejmu RP o ustanowienie prawa uniemożliwiającego decydowanie o organizacji i przebiegu wyborów od 2018r. urzędnikom oraz sędziom, wobec których w  wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z marca 2015r.  [druk: KBF – 4114-004-01/2014 I/14/006 ] po przeprowadzonej kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym  skierowane zostały imiennie konkretne zarzuty lub sformułowane zostały oczekiwania w formie wniosków pokontrolnych, jakie nie zostały zrealizowane od tamtej pory do dnia dzisiejszego.

 

Krajowa Rada Koordynatorów RKW

Paweł Zdun – przewodniczący

Tomasz Hubert Cioska – wiceprzewodniczący

 

Koordynatorzy Krajowi RKW:

Hanna Dobrowolska

Ewa Stankiewicz

Józef Orzeł

 

Koordynator Prawny

Krystyna Łazor

RKW bierze udział w pracach komisji

30.11 o  22:43 przystąpiono do procedowania KODEKSU WYBORCZEGO! przedstawiciele RKW – Paweł Zdun i Tomasz Cioska – są na sali non stop podczas kolejnego dnia obrad. Koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów domagają się natychmiastowego odwołania Państwowej Komisji Wyborczej!

Ruch Kontroli Wyborów rekomenduje poprawki proponowane przez posłów PiS! Na bieżąco włączają się w procedowane kolejno artykuły. o godzinie 00:18 w dniu 1. grudnia zakończono obrady. Wznowienie o godz. 10.00.

————————————————————————————————

Dziś – 30.11- wznawia obrady Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (NPW) z udziałem strony społecznej, w tym przedstawicieli Ruchu Kontroli Wyborów. Polecamy transmisję sejmową z obrad on-line od 10:30 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#

SZEF PKW WALCZY ZE ZMIANAMI!

Szef PKW  SĘDZIA Hermeliński w obszernej wypowiedzi skrytykował projekt zmian w prawie wyborczym. Oto garść cytatów niepozostawiających złudzeń dla intencji obrony obecnego status quo:

„WYRUGOWANIE SĘDZIÓW KOMISARZY”, „‚WYŁOM W SYSTEMIE SĘDZOWSKIM”, , „NASZA NIEZALEŻNOŚĆ UWIERA WNIOSKODAWCÓW”, „WNIOSKODAWCY CHCĄ POWOŁYWAĆ KOMISARZY NIE MAJĄCYCH PRZYMIOTÓW NIEZAWISŁOŚCI I NIEPOLITYCZNOŚCI”, ZA 2 LATA BĘDZIE UPOLITYCZNIENIE PKW”, „PLANOWANY JEST SYSTEM PARTYJNO-RZĄDOWY”, „POZBAWIA SIĘ ORĘŻA I PRAWEJ RĘKI” [POPRZEZ ZMIANĘ ZASADY POWOŁYWANIA SZEFA KBW], „NIE WIDZIMY MOŻLIWOŚCI NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ BEZ ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA „[NOWEGO SZEFA KBW], „NOWA OSOBA BĘDZIE CHCIAŁA MIEC NOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW”.

i NA KONIEC: „TO GROZI DESTABILIZACJĄ!”

Uwagi szczegółowe RKW do projektu ustawy

21 listopada 2017 r.

Uwagi szczegółowe
Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
w sprawie projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateliw procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych złożonego 10 listopada 2017 r. przez grupę posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość

Krajowa Rada Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów podtrzymuje swoje stanowisko z Uchwały KRK RKW z dnia 12 listopada 2017 r. uznające Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001 z dnia 10 listopada 2017 r.) za krok wnioskodawców idący w dobrym kierunku, tj. zwiększenia transparentności
i lepszej kontroli procesu wyborczego, zawierający szereg słusznych rozwiązań (m.in. zniesienie głosowania korespondencyjnego i częściowe rozszerzenie zakresu uprawnień mężów zaufania), jednocześnie w załączeniu przedstawia swoje krytyczne uwagi do niektórych postanowień Projektu.
Największy nasz sprzeciw budzi pozostawienie niezmienionego składu Państwowej Komisji Wyborczej aż do wyborów w 2019 r., a co za tym idzie brak realnych zmian w strukturze kluczowego organu dla organizacji i przeprowadzenia wyborów, pozostawienie decyzyjnych stanowisk w strukturze wyborczej w rękach środowiska sędziowskiego, prawniczego oraz urzędniczego.

Mamy nadzieję, że na etapie prac legislacyjnych Projekt Ustawy z druku sejmowego 2001 zostanie zmieniony tak, by jego treść w pełni oddawała to, co jest zapowiedziane w nazwie – tj. uspołecznienie i transparentność. Oczekujemy na dialog z Wnioskodawcami na temat szczegółowych zapisów w poprawionym Kodeksie Wyborczym dla wypracowania poprawionego kształtu Ustawy.

za Krajową Radę Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów:
Paweł Zdun, przewodniczący

Konferencja prasowa RKW

Ruch Kontroli Wyborów zaprasza na Konferencję prasową w dn. 16 .11 [czwartek] o godz. 12.00 w Centrum Prasowym SDP ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Tematem Konferencji będzie NOWE PRAWO WYBORCZE.

Ruch Kontroli Wyborów przedstawi swoje stanowisko  wobec zgłoszonego przez grupę posłów PiS projektu zmian w prawie wyborczym. Gruntowne zmiany  były od dawna postulowane przez Ruch Kontroli Wyborów, ale obecny projekt nie zabezpiecza skutecznie przed fałszerstwami wyborczymi podczas wyborów samorządowych 2018r.

Zalety i wady propozycji PiS przedstawimy podczas Konferencji.

Wstępne stanowisko Krajowej Rady Koordynatorów RKW zostało ogłoszone 12.11.2017 –

zob. http://ruchkontroliwyborow.pl/stanowisko-krajowej-rady-koordynatorow-ruchu-kontroli-wyborow-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-zwiekszenia-udzialu-obywateli/ .

Zapraszamy media oraz przedstawicieli instytucji państwowych.

Krajowa Rada Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów

Paweł Zdun, przewodniczący
Tomasz Hubert Cioska, wiceprzewodniczący
Hanna Dobrowolska –  Koordynator Krajowy RKW

Zaczyna się coś dziać w sprawach nam bliskich.

Paweł Zdun był gościem radia WNET.

Wczorajsze wystąpienie marszałka Bielana wygląda na sondowanie, jakie propozycje mogą być zaakceptowane – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów, który mówienie o przezroczystych urnach w 2017 roku nazwał dziwnym, bo PKW wprowadziła je już w ubiegłym roku, chociaż Ruch Kontroli Wyborów jest przeciwny temu rozwiązaniu, ponieważ ono uderza w tajność wyborów. – Urny powinny być półprzezroczyste, żeby nie można było odczytać, jak głosowano. Znacznie ważniejsze jest, aby urny były zabezpieczone od góry takim wlotem, aby można było wrzucić jedną kartkę wyborczą, a nie plik lub różne przedmioty.

posłuchajmy

 

http://wnet.fm/2017/10/12/pawel-zdun-przewodniczacy-ruchu-kontroli-wyborow-zlikwidowac-relikt-prl-u-panstwowa-komisje-wyborcza/

 

List z Kancelarii Prezydenta RP

Data: 15 września 2017 o 14:17
Temat: Nr BDK.0600.6011.2017.SM

Pan Paweł Zdun

Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów

Szanowny Panie Przewodniczący

Dziękuję za Pana e-mail z 3 sierpnia 2017 roku nadesłany do Kancelarii Prezydenta RP, w którym ponownie zwraca Pan uwagę na konieczność zmiany przepisów prawa wyborczego i wprowadzenie regulacji służących przejrzystości procesu wyborczego.

Pragnę poinformować, że Kancelaria Prezydenta RP nie prowadzi prac związanych z ewentualnym wystąpieniem przez Prezydenta RP z inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie. Mimo docenienia Pańskiego zaangażowania i gotowości współpracy nie mamy możliwości skorzystania z Pana propozycji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że materiały Ruchu Kontroli Wyborów zostały przekazane do wiadomości i stosownego wykorzystania Przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Panu Ryszardowi Terleckiemu.

Z poważaniem

Grażyna Wereszczyńska

Dyrektor

Biura Dialogu i Korespondencji

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Oświadczenie Stowarzyszenia Solidarni 2010 w związku z pacyfikacją Miasteczka Protestu pod SN

Stowarzyszenie Solidarni2010 wyraża swój najwyższy sprzeciw wobec  likwidacji w nocy 4/5.07.2017 legalnie istniejącego Miasteczka Protestu pod Sądem Najwyższym  na pl. Krasińskich w Warszawie.

Oświadczenie Stowarzyszenia Solidarni 2010

Stowarzyszenie Solidarni2010 wyraża swój najwyższy sprzeciw wobec  likwidacji w nocy 4/5.07.2017 legalnie istniejącego Miasteczka Protestu „ZAMKNĄĆ MICHNIKA – UNIEWINNIĆ MIERNIKA!” pod Sądem Najwyższym  na pl. Krasińskich w Warszawie.
Zlekceważono wcześniejsze ustalenia uczestników protestu z policją, które zmierzały do dobrowolnego samodzielnego przeniesienia się protestujących w inne miejsce na czas wizyty prezydenta Donalda Trumpa, a następnie powrót na zajmowane od ponad 10 miesięcy miejsce protestu.
Protestujemy wobec zastosowanej manipulacji i kłamstwom oraz naruszeniu prawa przez organa państwa i służb .
W wyniku akcji, do której użyto nieproporcjonalnie dużych sił „porządkowych” (w ocenie uczestników protestu w sile 200-300  funkcjonariuszy różnych służb) poszkodowany został koordynator protestu Adam Słomka. Dokonano siłowej pacyfikacji  Miasteczka przy biernym oporze kilkunastu protestujących  i zniszczono za pomocą m.in. siekier całe mienie Miasteczka.

Protestujemy wobec brutalności policji i innych służb, która przypomina najgorsze czasy funkcjonowania ZOMO.
Oczekujemy wyjaśnień od władz samorządowych stolicy oraz od ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka.

Oczekujemy ponadto, że po zakończeniu wizyty Prezydenta Donalda Trumpa, która stała się bezpośrednim pretekstem do przeprowadzenia tej bezkompromisowej akcji,  protestujący w Miasteczku Protestu  będą mogli powrócić  przed Sąd Najwyższy na zajmowane poprzednio miejsce swojego legalnego zgromadzenia oraz że odzyskają zarekwirowaną własność i rekompensatę za dokonane zniszczenia.