PILNE pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

 

 

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej

Dr Andrzej Duda

 

 

W związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o pilne wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do natychmiastowego podjęcia następujących uchwał:

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze publikacji na ich stronach internetowych skanów protokołów z wszystkich komisji obwodowych, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze i PKW udostępniania na stronach internetowych cząstkowych wyników, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego PKW. Tabele z wynikami powinny być aktualizowane co 15 min.

 

  1. likwidacji w Wytycznych PKW możliwości otrzymania kart do głosowania przez wyborcę bez złożenia przez niego podpisu w spisie wyborców.

 

Wobec realnego zagrożenia sfałszowania wyników wyborów, podjęcie przez Pana Prezydenta działań na rzecz transparentności w tej mierze uważamy za niezbędne i wielkiej wagi.

Podkreślamy, że tak niewiele trzeba zrobić [i niemal bezkosztowo], a zależy od tego bardzo wiele.

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że  działalność PKW i Krajowego Biura Wyborczego  – odpowiedzialnego za organizację wyborów i przebieg liczenia głosów pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą społeczną i państwową.

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta, jako Najwyższego Urzędu i Gwaranta demokracji, z prośbą o upomnienie się o przejrzystość procesu wyborczego w naszej Ojczyźnie.

 

Ruch Kontroli Wyborów

 

Ewa Stankiewicz

Hanna Dobrowolska

Józef Orzeł

 

13.10.2015 r.

 

Do wiadomości – Państwowa Komisja Wyborcza, Przewodniczący Wojciech Hermeliński

MOBILIZACJA: Manifestacja na rzecz uczciwych wyborów do Sejmu i Senatu – 10 października 2015, Warszawa

Ruch Kontroli Wyborów i Solidarni 2010 zapraszają na

Manifestację na rzecz uczciwych wyborów do Sejmu i Senatu

w dniu 10 października w godz. 17.00 – 18:45. 
pod Namiotem Solidarnych 2010 naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego
ul.Krakowskie Przedmieście w Warszawie, z udziałem prowadzących: Ewy Stankiewicz, Hanny Dobrowolskiej i Józefa Orła oraz zaproszonych Gości: Teresy Bochwic, Ryszarda Makowskiego, Marcina Pawlickiego, Marcina Wolskiego, wraz z koordynatorami i wolontariuszami RKW z całej Polski.
W programie happening – próba bicia rekordu Guinesa w kategorii: „skanowanie protokołów wyborczych na godzinę”.
Domagamy się od Państwowej Komisji Wyborczej  publikacji na bieżąco w internecie cząstkowych wyników wyborów oraz skanów wszystkich protokołów komisji obwodowych. 
Jawność gwarancją uczciwości!

Bardzo proszę o mobilizację koordynatorów i wolontariuszy RKW. Wciąż istnieje możliwość zmiany przepisów a odkładanie tego na „po wyborach” jest dużym błędem, stwarzającym ogromne zagrożenie. Musimy wykorzystać wszystkie możliwe formy nacisku, żeby jak najszerzej nagłośnić postulaty Ruchu Kontroli Wyborów

Ruch Kontroli Wyborów

Manifestacja RKW (1)

List otwarty RKW do PKW z apelem m.in. o publikację cząstkowych wyników wyborów

W liście otwartym Ruch Kontroli Wyborów apeluje do Państwowej Komisji Wyborczej o transparentność przebiegu wyborów! W piśmie złożonym 5 X w PKW pojawia się istotny akapit: „Po skandalach i protestach społecznych związanych z wyborami samorządowymi w 2014 r. nowy skład PKW nie podjął wystarczających działań, aby przywrócić zaufanie społeczne co do transparentności i wiarygodności najbliższych wyborów.
Domagamy się wprowadzenia przed wyborami parlamentarnymi 25.10.2015 r. następujących rozwiązań w organizacji wyborów… ” [po czym następuje wyliczenie kluczowych działań naprawczych oraz załącznik z propozycją sukcesywnej publikacji cząstkowych wyników głosowania w OKW ]. Poniżej cała treść pisma.

Warszawa, 05 października 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW
Sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Pan Wojciech Hermeliński
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Do wiadomości
Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie,

Dziękujemy za spotkanie przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego z delegacją Ruchu Kontroli Wyborów, jakie odbyło się 28 września br., podczas którego omówiliśmy pakiet postulowanych przez nas zmian przy organizacji i przebiegu wyborów w Polsce.

Z niepokojem przyjęliśmy jednak informację PKW o braku możliwości wprowadzenia najpilniejszych zmian przed wyborami parlamentarnymi 25 października. Zwracamy uwagę, że postulowane przez nas działania leżą wyłącznie w kompetencjach PKW i KBW, nadto nie wymagają znaczących nakładów, ani sprzętowych, ani finansowych, ani personalnych. Do realizacji naszych postulatów potrzebna jest jedynie dobra wola PKW i lepsza organizacja pracy. Ustrojowa rola wyborów parlamentarnych zobowiązuje.

Nie możemy przyjąć argumentu o braku czasu na wskazane przez nas działania, w sytuacji wcześniejszego wykazania przez Ruch Kontroli Wyborów wielu przypadków nieprawidłowego i nieudolnego działania organów wyborczych. Przypominamy, że postulaty odnośnie transparentności i prawidłowości wyborów składamy do PKW i KBW od lutego 2015 r.

Zwracamy uwagę, że organizacja bezpiecznych, uczciwych i zgodnych z prawem wyborów jest obowiązkiem wszystkich organów wyborczych (głównie PKW i KBW), wynikającym z art. 7 Konstytucji RP. Obywatele mają prawo i obowiązek domagać się bezpieczeństwa i transparentności procedur wyborczych zgodnie z art. 82 i art. 83 Konstytucji RP.

Po skandalach i protestach społecznych związanych z wyborami samorządowymi w 2014 r. nowy skład PKW nie podjął wystarczających działań, aby przywrócić zaufanie społeczne co do transparentności i wiarygodności najbliższych wyborów.

Domagamy się wprowadzenia przed wyborami parlamentarnymi 25.10.2015 r. następujących rozwiązań w organizacji wyborów:

  1. Nałożenie obowiązku na wszystkie komisje okręgowe sukcesywnego wywieszania na stronie internetowej komisji okręgowych (lub Delegatur KBW) skanów wszystkich protokołów przekazanych przez komisje obwodowe, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez komisję okręgową (wzór: Strona Delegatury KBW w Zielonej Górze podczas referendum).
  2. Niezwłocznego udostępniania na stronie internetowej każdej komisji okręgowej wyników głosowania z komisji obwodowych, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego PKW. Tabele winny być aktualizowane co 15 min., aby każdy zainteresowany mógł na bieżąco śledzić, które komisje obwodowe zakończyły prace i jaki wynik głosowania ustaliły. Załącznik do niniejszego pisma przedstawia technicznie możliwe działania, nie wymagające żadnych nakładów pracy i pieniędzy.
  3. Uznanie protokołu papierowego, wypełnionego ręcznie i podpisanego na każdej stronie przez wszystkich obecnych podczas liczenia członków komisji obwodowej za dokument wiążący prawnie. Wydruki z systemu komputerowego należy traktować jako dokumenty wtórne – odpisy.
  4. Likwidacja możliwości odmowy złożenia podpisu wyborcy przy odbiorze kart do głosowania, tzn. dostosowania wytycznych, poradników i materiałów szkoleniowych PKW / KBW do art. 52 Kodeksu Wyborczego.
  5. Publikacji w internecie listy kandydatów i członków OKW ze wskazaniem podmiotu kierującego, niezwłocznie po powołaniu OKW.

Przypominamy, że te i inne kwestie poruszyliśmy w obszernym piśmie z dnia 4.09.2015 r.

Jednocześnie deklarujemy wolę współpracy nad wdrażaniem powyżej opisanych rozwiązań.

Hanna Dobrowolska            Krystyna Łazor

Ireneusz Czmoch               Józef Orzeł

================================================================
Załącznik
Propozycja sukcesywnej publikacji cząstkowych wyników głosowania w OKW
Na stronie pod adresem:
• http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Ponowne_glosowanie
dostępne są wyniki ostateczne głosownia w II turze.

W górnym prawym rogu strony jest przycisk z napisem:

Ponowne głosowanie
WYNIKI WYBORÓW xls

Po naciśnięciu tego przycisku przechodzimy do opcji: otwarcia lub zapisania
pliku Excel pod tytułem: wyniki_tura2.xls
Powyższy plik Excel został wygenerowany z pomocą systemu informatycznego.
Zatem bez żadnych nakładów finansowych, z niewielkim nakładem pracy, wystarczy, żeby co 15 min został wygenerowany plik Excel (lub 2 pliki, gdyż wybierany jest Sejm i Senat) z wynikami z OKW, wpisanymi do systemu informatycznego.
Po prostu, tam gdzie wyniki na poziomie OKW nie zostało jeszcze wpisane, tam plik Excel będzie zawierał zera lub nic (brak danych).
Pliki Excel powinny mieć nazwy, np.
• Wyniki_Sejm_godz_0115.xls
• Wyniki_Senat_godz_0230.xls
czyli zawierać informacje o godzinie ich utworzenia.
W celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień nad przyciskiem z tytułem WYNIKI WYBORÓW powinien być napis CZĄSTKOWE.

WAŻNE: Co robimy dalej? Priorytety działania

Szanowni Państwo

Kończy się etap kierowania wolontariuszy do komisji jako ich członków. Wiem, że w skali Polski były z tym ogromne problemy a bardzo wiele zależało od lokalnych znajomości. Bardzo dziękuję wszystkim za włożony w to wysiłek, niezależnie od efektów tych działań; niestety zbyt dużo zależy od kalkulacji i nastrojów liderów partii i ich pełnomocników.

Co dalej?

Przede wszystkim- naszym celem nie jest zapewnienie ludziom miejsc w komisjach jako członkowie (to tylko jedno z narzędzi, chociaż oczywiście ważne), lecz kontrola wyborów. Pracujemy dalej i skupiamy się na priorytetach:

1. Mężowie zaufania przy komisjach okręgowych.
Niezwykle ważna sprawa. Musimy mieć mężów zaufania we wszystkich czterdziestu jeden okręgach. Ich zadaniem będzie dopilnowanie prawidłowości wszystkich procedur, uzyskanie kopii/scanów wszystkich protokołów i zapobieżenie potencjalnym próbom fałszerstw.
Muszą być to osoby zaufane, zdolne do udźwignięcia zadania i zdeterminowane. Zapewniamy im szkolenie i wsparcie.
Proszę poszukać wśród osób z RKW, znajomych… Czasu jest niewiele- oprócz szkolenia musimy wszystkim zapewnić również skierowania. Potrzebne dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; zgłoszenia należy kierować na adres koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Jak zapewne Państwo wiecie, w dniu 28 września 2015 r., w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy ul. Wiejskiej odbyło się spotkanie w którym uczestniczyła delegacja Ruchu Kontroli Wyborów w składzie: Hanna Dobrowolska – Koordynator Krajowy RKW, Krystyna Łazor – Koordynator Prawny RKW, Ireneusz Czmoch – Koordynator Szkoleń RKW oraz Jozef Orzeł – Koordynator Krajowy RKW.
W ponad godzinnej rozmowie przedstawiono Przewodniczącemu PKW sędziemu Wojciechowi Hermelińskiemu, z-cy Przewodniczącego PKW sędziemu Sylwestrowi Marciniakowi oraz Beacie Tokaj Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej podstawowe zagrożenia uczciwości i transparentności wyborów do Sejmu i Senatu w 2015r. – możliwe do likwidacji (jeszcze przed wyborami) przez KBW i PKW.
Z ubolewaniem stwierdzamy, że – poza ogólnymi stwierdzeniami o woli uwzględnienia naszych opinii i sugestii – PKW nie ma zamiaru dokonać faktycznej, głębokiej naprawy procesu wyborczego w żadnej z powyższych kwestii, pomimo że proponowane zmiany pozostają wyłącznie w jej gestii.

Całe spotkanie było oficjalnie nagrywane- szczegółowa relacja poniżej:
http://ruchkontroliwyborow.pl/rkw-9-komunikat-ruchu-kontroli-wyborow/

Kontrola pracy komisji okręgowych i PKW w tej sytuacji jest absolutnym priorytetem- proszę o pełną mobilizację w tej sprawie.

Współpraca z Prawem i Sprawiedliwością oraz Klubami Gazety Polskiej

Ruch Kontroli Wyborów będzie kontynuował współpracę z Prawem i Sprawiedliwością oraz Klubami Gazety Polskiej.

Prezentujemy komunikaty sygnowane przez Józefa Orła z ramienia Ruchu Kontroli Wyborów oraz Marka Kuchcińskiego (PiS) i Ryszarda Kapuścińskiego (Kluby GP)

Kluby GP - Ruch Kontroli Wyborow

Kluby GP – Ruch Kontroli Wyborow

RKW: 8 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów

Drodzy wolontariusze RKW, koordynatorzy, członkowie komisji i mężowie zaufania!

Za dwa dni, 6 września odbędzie się referendum. To dzień „próby generalnej” naszej mobilności, dyscypliny i zaangażowania przed wyborami parlamentarnymi. To także sprawdzian dla naszych przeciwników – wykorzystają go na pewno dla lepszej orientacji w naszej strategii i naszych możliwościach. Już pokazali, że nie cofną się przed fałszerstwami! Odbieramy sygnały, że na etapie powoływania komisji referendalnych znów doszło do istotnych nieprawidłowości podczas losowań, skutkujących – niekiedy – pozbyciem się niewygodnych osób RKW. Oczywiście, osoby te pełnić będą rolę mężów zaufania i wyciągając naukę z tej lekcji, dobrze przygotują się do losowań przed 25.10!
Pamiętajmy, że niezależnie od tego, co postanowimy osobiście w kwestii udziału w referendum i naszego stanowiska wobec pytań referendalnych, naszą rolą jako RKW jest zapewnienie uczciwości jego przebiegu tym, którzy pójdą do urn w najbliższą niedzielę.

Niech każdy z Was, którzy weźmiecie udział z ramienia RKW w pracach komisji referendalnych, postara się przekazać swoją wiedzę i umiejętności kolejnym pozyskanym do współpracy wolontariuszom w ciągu następnego miesiąca po referendum!
System siepoliczymy.pl jest gotowy na przyjęcie Waszych raportów i zdjęć! Zachęcajcie Wasze środowiska do przesyłania wyników do siepoliczymy.pl oraz do rejestracji na forum ruchkontroliwyborow.pl !

Uczyńmy z naszego niezależnego systemu liczenia głosów w wyborach siepoliczymy.pl stałe narzędzie kontroli PKW i KBW, dopóki nie będziemy pewni, że instytucje te wiarygodnie wypełniają swoją rolę w życiu publicznym.

Policzmy się w dniu 6 września, pamiętając o 25 października!
Walka o wolność w Polsce trwa!

Hanna Dobrowolska Koordynator Krajowy RKW
Józef Orzeł Koordynator Krajowy RKW

RKW: 7 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów i relacja video z konferencji prasowej

W dniu 3 września w Centrum Prasowym SDP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Ruchu Kontroli Wyborów z udziałem Koordynatora Prawnego RKW Krystyny Łazor oraz Koordynatorów Krajowych RKW: Hanny Dobrowolskiej i Józefa Orla.

Więcej na:
http://solidarni2010.pl/31698-rkw-7-komunikat-ruchu-kontroli-wyborow-i-relacja-video-z-konferencji-prasowej.html

RKW: 6. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Dotyczy kampanii referendalnej

1. Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna się kampania informacyjna w mediach ogólnopolskich i regionalnych, związana z referendum. Stowarzyszenie Solidarni2010, jako podmiot uprawniony do prowadzenia kampanii i reprezentowania społecznego RKW, przygotowało kilkanaście spotów telewizyjnych i radiowych na temat uczciwości wyborów referendalnych i roli systemu siepoliczymy.pl .
Informacje o czasach emisji w mediach ogólnopolskich i adresowanych do Polonii znajdują się na ruchkontroliwyborow.pl oraz solidarni2010.pl, FB RKW www.facebook.com/rkw2015 oraz TT, na temat emisji w mediach regionalnych – informacje o koordynatorów terenowych RKW i na stronach radiostacji regionalnych TVP oraz PR.

2. Zawiadamiamy, że w czasie referendum, czyli w dniach 5-6-7.09 czynne będą ponownie telefony interwencyjne RKW : sekretariat: +48 534 569 592 oraz +48 883-198-661

3. Informujemy z żalem, że list z 12 sierpnia b.r. dotyczący nieprawdziwego obrazu sieci koordynatorów RKW popularyzowanego na portalu niezależna.pl, który to portal z uporem ogranicza się do wymieniania jako koordynatorów RKW jedynie osób ze Stowarzyszenia 3XRKW, a nie wszystkich koordynatorów, czyli również ze społecznego Ruchu Kontroli Wyborów, skierowany do Redakcji oraz osób decyzyjnych, pozostał bez echa. Wobec rozżalenia lokalnych koordynatorów, którzy nie znajdują siebie i osób, z którymi współpracują, na liście koordynatorów z niezalezna.pl informujemy o podjętej próbie interwencji oraz o tym, że przez wiele tygodni publikowaliśmy na portalu ruchkontroliwyborow.pl i solidarni2010.pl listy wspólne, które skrzętnie łączyliśmy w jedną, pomimo ignorowania naszej dobrej woli przez drugą stronę. Obecnie nie jest to możliwe, wobec braku aktualnych informacji i chęci podtrzymania kontaktu ze strony Stow. 3xRKW.
Informujemy więc, że publikujemy listy koordynatorów współpracujących ze społecznym Ruchem Kontroli Wyborów tu: http://ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy/, zaś listy koordynatorów na niezależna.pl zatytułowane :
„Ruch Kontroli Wyborów – lista koordynatorów w całym kraju” są nieprawdziwe i powinny nosić tytuł: „Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy- lista koordynatorów w całym kraju”.

Rusza nasza kampania referendalna w TVP i PR – video

W imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010 informujemy o rozpoczęciu w dniu jutrzejszym – 21.08 – kampanii referendalnej Ruchu Kontroli Wyborów – Solidarnych2010 w mediach ogólnopolskich i lokalnych!

Kilkanaście różnych klipów referendalnych w reżyserii Ewy Stankiewicz
będą mogli obejrzeć widzowie publicznej telewizji w ciągu nadchodzących 2 tygodni w TVP 1, TVP 2, TVP Polonia i kilkunastu ośrodkach regionalnej TV!
Kilka różnych audycji radiowych – w programach Polskiego Radia w programach: 1, 2, 4 i w lokalnych rozgłośniach radiowych!

Audio do odsłuchania
Audycja referendalna RKW-Solidarni2010

Materiał filmowy
Klip referendalny Solidarni2010 v.4

Informujemy w nich przede wszystkim o naszym niezależnym systemie liczenia głosów siepoliczymy.pl!
Posłuchaj i zobacz!
Poleć audycje referendalne z naszym udziałem!

RKW-Solidarni2010