Kalendarz wyborczy 2018

Wybory samorządowe 2018

SIERPIEŃ

do 27 sierpnia

1.       podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

2.       zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

 

WRZESIEŃ

do 6 września

zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych;

do 11 września           

powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych;

do 17 września

 1. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;
 2. do godz. 24.00 – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy;

do 21 września

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

do 26 września

 1. do godziny 24:00 – rejestracja kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 2. przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw;

do 28 września

przyznanie przez wojewódzkiego Komisarza Wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

PAŹDZIERNIK

do 1 października

 1. przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer, ani przez Państwową Komisję Wyborczą, ani przez wojewódzkiego Komisarza Wyborczego;
 2. powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych;
 3. sporządzenie spisów wyborców w Urzędach Gmin.

od 6 do 19 października (do godz.  24:00)

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do 8 października

 1. rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 2. zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa;

do 12 października

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

do 16 października

składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy, właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania;

do 19 października (24:00)

koniec kampanii wyborczej;

20 października

 1. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 2. początek ciszy wyborczej

21 października  w godzinach od 7:00 do 21:00

WYBORY – głosowanie na kandydatów do sejmików wojewódzkich, rad powiatu, rad miasta, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz na kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.