Konferencja prasowa RKW 4.01.2017r. – nasza relacja wideo

Przypominamy kluczowe spośród propozycji Ruchu Kontroli Wyborów: uspołecznienie wyborów – powołanie nowych organów wyborczych, składających się z przedstawicieli komitetów wyborczych, wygaśnięcie kadencji Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego poprzez uchylenie Kodeksu Wyborczego oraz wiele innych, jak m. in.: wprowadzenie odpowiedzialności karnej za naruszenia procedur wyborczych, odsunięcie środowiska sędziowskiego i samorządów od przeprowadzania wyborów, likwidacja ciszy wyborczej. Konferencja prasowa RKW miała wprost nazwać zagrożenia dla uczciwości wyborów jednocześnie prezentując rozwiązania.

Ruch Kontroli Wyborów powstał w wyniku obywatelskiego protestu wobec skandalu wyborczego podczas wyborów samorządowych w 2014 r. „Mieliśmy do czynienia z daleko idącymi nieprawidłowościami, delikatnie rzecz nazywając, mogę powiedzieć, nie posługując się eufemizmami, że było to klasyczne fałszerstwo wyborcze” – powiedziała w słowach wstępnych podczas konferencji Hanna Dobrowolska, koordynator krajowy i sygnatariusz RKW, po czym naświetliła genezę Ruchu oraz metodę zastosowaną przezeń w wyborach w roku 2015 (dzięki której udało się obniżyć do mniej niż 2% odsetek głosów nieważnych), przypominając dochodzące w niektórych komisjach do 50% tzw. „nieważnych głosów” wyniki w wyborach samorządowych 2014 r.

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW Tomasz Hubert Cioska zreferował szczegóły Koncepcji RKW. Wśród propozycji RKW znajdują się m. in. uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego, obejmującego całość problematyki wyborczej, likwidacja ciszy wyborczej, zastąpienie obecnej struktury państwowo-samorządowej organizacji wyborów (Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego i podległych im komisji okręgowych oraz delegatur KBW) przez społeczne na wszystkich szczeblach komisje wyborcze, składające się z przedstawicieli komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach, oraz stowarzyszeń rejestrowych, występujących w roli obserwatorów, które miałyby przeprowadzać całość wyborów przy nadzorze prawnym Sędziów Komisarzy, powoływanych przez te komisje. RKW proponuje też wprowadzenie Ogólnopolskiego Centralnego Spisu Wyborców, do którego dostęp (online lub telefoniczny) byłby możliwy dla Obwodowych Komisji Wyborczych, obowiązkowego podpisu wyborcy na liście wyborców, jako warunku wydania karty do głosowania, pełnej transparentności procesu wyborczego oraz kontroli społecznej na każdym jego etapie, w tym wglądu mężów zaufania do systemu informatycznego, umożliwiającego podawanie wyników cząstkowych w miarę wprowadzania danych z protokołów głosowania.