NEWS! Prokuratura oskarża za korupcję w wyborach 2010 i 2014!

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Za: http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/akt-oskarzenia-za-korupcje-przy-wyborach-samorzadowych.html#.WHC0bVPhDDd

——————————————————-
RKW postuluje odzielić zainteresowanych [czyli samorządy] od organizacji wyborów, w których wyniku są osobiście [personalnie i politycznie] zainteresowane! Ponadto: Powołać nowe organy woborcze!
Przypominamy fragmenty Koncepcji RKW:
II Zastąpienie dotychczasowych państwowych, sądowych i samorządowych organów wyborczych – PKW, Krajowego Biura Wyborczego przy PKW (KBW) i podległych im komisji okręgowych oraz „delegatur KBW” (czyli organów de facto gminnych), przez społeczne komisje wyborcze składające się z przedstawicieli ugrupowań biorących udział w wyborach oraz, w drugiej kolejności, stowarzyszeń rejestrowych występujących w roli obserwatorów, przeprowadzające całość wyborów, przy merytorycznym nadzorze prawnym Sędziów Komisarzy.
[…]
VIII. Zakaz pracy w komisjach wyborczych osób pozbawionych zaufania społecznego, nie dających rękojmi uczciwości, jak osoby czynnie zaangażowane w instytucjach ustroju komunistycznego oraz przestępcy wyborczy.

IX. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego katalogu przestępstw przeciwko wyborom zagrożonych karami jak za przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, rozpatrywanych w trybie wyborczym.

X. Rozpatrywanie wszystkich protestów wyborczych w trybie wyborczym przez jeden sąd dla całego kraju i obowiązek powtórzenia wyborów w razie wystąpienia 5% głosów nieważnych lub istotnej liczby naruszeń procedur wyborczych.

POR. video

————————————————————————-

Prokuraturze polecamy ponowne rozpatrzenie kwestii afery katowickiej! poniżej fragment artykułu powiązanego:

Protest pani Stańczyk dotyczy posłużenia się przez Przewodniczącego PKW Stefana Jaworskiego (prokuratora stanu wojennego) danymi ze sfałszowanego w Katowicach protokołu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zawierającego dodane „fikcyjne” 130 tysięcy głosów. W praktyce prawdziwy protokół wyniku wyborów został zastąpiony falsyfikatem (Pani Dorota dysponuje fotokopią obu dokumentów !).