Telefony alarmowe RKW na wybory do PE

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku w godz. 11-21
Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe.
Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:

787 522 711
787 522 724
787 522 733
787 522 748

Dokumentuj i zgłaszaj wszystkie naruszenia prawa wyborczego!

W wywiadzie radiowym udzielonym ostatnio szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wypowiedziała się m.in. na temat niedozwolonej podczas ciszy wyborczej (także podczas samego głosowania) agitacji politycznej. Za taką może być uznana praktyka przychodzenia do lokalu komisji wyborczej osób ubranych w koszulki z charakterystycznym napisem KONSTYTUCJA, które są znakiem rozpoznawczym jednego z ugrupowań politycznych, biorącego udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Wg szefowej KBW ważne jest, czy ktoś zgłosi takie działanie jako prowadzenie agitacji.
„- Radio Zet: „[…] czy można przyjść do lokalu wyborczego z koszulką z napisem KONSTYTUCJA?”. […]
– MP: PKW już podejmowała takie stanowisko przed wyborami samorządowymi, bo już wtedy takie pytania mieliśmy, i zajęła stanowisko, że generalnie jest zakaz prowadzenia agitacji wyborczej w lokalu wyborczym. W związku z tym każde zachowanie, każde manifestowanie takich poglądów politycznych, społecznych […] które może być kojarzone z konkretnym ugrupowaniem, może być kojarzone z agitacją na rzecz konkretnego komitetu wyborczego, żeby się powstrzymać przed takimi działaniami, bo ono może być potraktowane jako prowadzenie agitacji wyborczej. Ale wracając do tego, co mówiłam, nie PKW, każda okoliczność będzie badana wtedy przez organy ścigania i sądy.
– Rozumiem, ale czy napis „konstytucja” to jest agitacja?
– MP: Wszystko zależy od okoliczności i od tego, czy ktoś, kto zgłosi takie działanie. Bo to komuś musi przeszkadzać albo ktoś może to potraktować jako prowadzenie agitacji na rzecz konkretnego komitetu wyborczego. I on ma prawo wtedy zgłosić, a odpowiednie organy będą oceniać daną sytuację, dane okoliczności. zob. https://wiadomosci.radiozet.pl/Gosc-Radia-ZET/Wybory-do-europarlamentu-2019.-Jak-glosowac-Magdalena-Pietrzak-z-KBW-gosciem-Radia-ZET
– – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jest ważne, by pamiętać, że każdy przypadek (choćby domniemanego) naruszenia prawa (tutaj: wyborczego) warto jest dokumentować np. przez sfilmowanie, zrobienie zdjęć (których bez zgody zainteresowanych nie wolno upubliczniać), nawet mimo zakazu takiej dokumentacji obrazowej w czasie głosowania, bowiem czynności te będą wykonane w ramach zabezpieczenia materiału procesowego – tj. będą mogły (i powinny) być przekazane do sądu jako załącznik zgłoszenia możliwości popełnienia przestępstwa.
Zarówno wymienione jak i pozostałe przypadki agitacji politycznej oraz innych naruszeń prawa wyborczego (najlepiej udokumentowanych) należy zgłaszać organom ścigania i prokuratury!

Czas sprawdzić składy OKW

Docierają z Kraju informacje o publikacji składów obwodowych komisji wyborczych. Co prawda wolontariusze, którzy złożyli aplikacje do OKW, powinni być poinformowani przez urząd gminny o powołaniu do konkretnej OKW oraz o terminie pierwszego zebrania komisji (proszę pilnować tego terminu – obecność obowiązkowa ze względu na formowanie się władz każdej z komisji), ale warto samemu sprawdzić (osobiście, na stronie internetowej urzędu lub komisarza wyborczego), czy i do składu której komisji zostaliście Państwo powołani. W przypadku niezakwalfikowania do OKW, proszę domagać się od urzędu gminnego wyjaśnienia (najlepiej pisemnie), co było powodem odrzucenia bądź nie uwzględnienia Państwa aplikacji.

PILNE! zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Z wielu miejsc w Kraju docierają do mnie informacje o tym, że w bardzo wielu Obwodowych Komisjach Wyborczych wciąż są vacaty. Chętni do pracy w OKW powinni w trybie ekspresowym skontaktować się z pełnomocnikami komitetów wyborczych (wielu z nich ma możliwość zgłosić kandydatów dziś przed południem)
albo bezpośrednio z urzędami gminy lub komisarzami wyborczymi (celem wpisania na listy mieszkańców chętnych do pracy w komisji wyborczej).

Święta Zmartwychpowstania Pańskiego 2019 r.

Wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom Ruchu Kontroli Wyborów życzę
jak najpełniejszego uwewnętrznienia Tajemnic Triduum Paschalnego, radości z Pustego Grobu oraz współ-z-Jezusem-zmartwychpowstania!
Oby Bóg w Trójcy Jedyny i Prawdziwy obdarzył nas umiejętnością i siłą, byśmy mogli być użyteczni przy wspólnym wydobywaniu Ojczyzny naszej z grobu zniewolenia wewnętrznego i zewnętrznego!
Oby Polska mogła zmartwychpowstać jako Państwo wolne, suwerenne, niepodległe, sprawiedliwe i uczciwe!

Warszawa, 18 kwietnia 2019 roku, Wielki Czwartek
Paweł Zdun

Definitywne oddalenie Protestu Wyborczego

1. 21 października 2018 r. odbyły wybory samorządowe w Polsce. Wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów pracowali w komisjach wyborczych różnych szczebli w całym Kraju. W Sztabie Ruchu Kontroli Wyborów zbieraliśmy sygnały o licznych nieprawidłowościach i naruszeniach Kodeksu Wyborczego podczas tych wyborów. Zgłoszenia po przeanalizowaniu i opracowaniu posłużyły do sformułowania Protestów wyborczych.
2. 7 listopada 2018 r. złożono Protest Wyborczy (Sygn. akt II Ns 75/18) przeciwko ważności wyborów samorządowych na terenie m.st. Warszawy w dniu 21 października 2018r. (obok innych) przez Pawła Zduna do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy. Dodatkowy wniosek o jawność rozpatrywania Protestu złożono 22 listopada 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
3. 26 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie SSO Małgorzata Mączkowska (przewodniczący), SSO Eliza Kurkowska i SSR del. Anna Bonkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (mimo wniosku o rozpoznanie w trybie jawnym) Protestu z 7 listopada 2018 r. potraktował go jako protest przeciwko ważności wyborów na urząd Prezydenta m.st. Warszawy (przeciwko wyborowi określonej osoby) i postanowił pozostawić protest bez dalszego biegu.
4. 21. grudnia 2018 r. złożono Zażalenie na Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 listopada 2018 r. 16 stycznia 2019 r. SO w Warszawie przekazał Zażalenie do rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
5. 6 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie SSA Bogdan Świerczakowski (przewodniczący), SSA Edyta Jefimko (spr.) i SSA Marzena Miąskiewicz na posiedzeniu niejawnym wydał Postanowienie (Sygn. akt V ACz 77/19), by oddalić Zażalenie z 21 grudnia 2018 na Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 listopada 2018 r. i utrzymać postanowienie SO w Warszawie z 26 listopada 2018 r. o pozostawieniu Protestu bez dalszego biegu.
Tym Postanowieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie zamknął sprawę Protestu wyborczego z 7 listopada 2018 r..
Z jednej strony orzeczenia Sądów w tej sprawie pokazują, jak bardzo hipotetyczną jest procedura Protestu Wyborczego, a drugiej strony będzie okazją do dalszej profesjonalizacji działań Ruchu Kontroli Wyborów. Nie wolno pozostawić organizacji najważniejszego aktu demokratycznego, jakim są wybory, do wyłącznych kompetencji organów państwa, uczciwość których mamy prawo stawiać w wątpliwość. Sam zaś Kodeks Wyborczy wymaga gruntownych zmian, a może nawet derogacji. Zawarta w nim procedura wyborczo-protestowa w praktyce uniemożliwia złożenie skutecznego protestu, a wręcz ułatwia wyborcze fałszerstwa, de facto przestępstwa przeciwko Państwu. Narasta uzasadnione przekonanie, że obóz „dobrej zmiany” boleśnie może się o tym przekonać najpierw w maju, potem jesienią 2019 r.” Paweł Zdun
SA_06022019_1
SA_06022019_2
SA_06022019_3
SA_06022019_4
SA_06022019_5

Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 15 lutego 2019 r.

Nie chcąc ingerować w przebieg kampanii wyborczej przed wyborami prezydenta Gdańska 3 marca 2019 r. oraz wywierać jakiegokolwiek wpływu na sytuację polityczną w Gdańsku, publikujemy dopiero dziś Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 15 lutego 2019 r.

Ruch Kontroli Wyborów, opierając się na bezinteresownym zaangażowaniu wolontariuszy i koordynatorów, dba o zapewnienie uczciwości i transparentności procesu wyborczego w trosce o to, by głos Suwerena, wyrażany aktem wyborczym, uzyskał należyte odzwierciedlenie w wynikach wyborów. Naszą troską jest to, by wybory mogły być prawdziwym świętem demokracji, a nie działaniem fasadowym. Doświadczenia z akcji kontroli wyborów analizujemy oraz przedstawiamy nasze wnioski mające na celu zmianę uregulowań prawnych oraz ich implementacji dla zapewnienia możliwie najwyższego poziomu uczciwości i transparentności wyborów. Wolontariuszy mających pracować w komisjach wyborczych staramy się odpowiednio do tego przygotować poprzez szkolenia i wsparcie koordynatorów.
W odpowiedzi na pojawiające się ostatnio nieporozumienia, m.in. pytania o nasz stosunek do różnych decyzji związanych z przygotowaniem wyborów na prezydenta Gdańska wyjaśniamy, że Ruch Kontroli Wyborów nie wspiera poszczególnych kandydatów i komitetów wyborczych w procesie rejestracji i nie pomaga im w kampanii wyborczej. Te działania leżą w wyłącznej gestii komitetów wyborczych. Ruch Kontroli Wyborów współpracuje przy kontroli wyborów z tymi, którzy podzielają naszą troskę o uczciwe i transparentne wybory. Naszym zadaniem jest zabieganie o uczciwość Państwa, a nie o sukces wyborczy tego czy innego komitetu. Pojawiające się uwagi poszczególnych komitetów na temat nieprawidłowych działań organów wyborczych analizujemy jeżeli tylko otrzymamy dokumenty i dowody, aby móc nie tylko poddać ocenie tę czy inną decyzję, ale także by wypracować propozycje zmian legislacji wyborczych dla ciągłego udoskonalania tych uregulowań.
W sprawie nieprawidłowości sygnalizowanych za pośrednictwem mediów przez jeden z komitetów wyborczych w wyborach prezydenta miasta w Gdańsku, z przykrością odnotowaliśmy niczym nieusprawiedliwione i kilkakrotnie powtarzane ataki w różnych mediach ze strony kandydata tego komitetu wyborczego na Ruch Kontroli Wyborów pod pretekstem naszej rzekomej bierności. Niezwłocznie po zapoznaniu się z pojawiającymi się w mediach sygnałami o nieprawidłowościach związanych z rejestracją kandydatów na Prezydenta Gdańska, dnia 5 lutego 2019 r. nasz koordynator próbował 5 lutego 2019 r. kontaktować się z komitetem wyborczym zgłaszającym te nieprawidłowości poprzez podany na stronie tego komitetu formularz z podaniem kontaktu zwrotnego telefonicznego, jednak przedstawiciele tego komitetu nie odpowiedzieli nam w żaden sposób, ani tym bardziej nie dostarczyli nam żadnych dokumentów. Nie jesteśmy w stanie ustosunkować się do poważnych zarzutów wobec PKW jedynie na podstawie materiałów medialnych czy zasłyszanych informacji.
Jednocześnie przypominamy, że co najmniej od czasu przedstawienia (m.in. Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu, Premier RP) naszego stanowiska w sprawie konieczności pilnych zmian w prawie wyborczym w grudniu 2016 roku, uważamy za pilną i konieczną dymisję obecnego składu Państwowej Komisji Wyborczej oraz jak najszybsze uchwalenie nowego i integralnego Kodeksu Wyborczego. Kolejne zarzuty dotyczące poszczególnych działań PKW i organów współdziałających utwierdzają nas w przekonaniu o potrzebie gruntownych reform w tej materii. Mamy nadzieję, że będzie to troską nie tylko Ruchu Kontroli Wyborów, ale także powszechnego zaangażowania polityków i wyborców dla naprawy mechanizmów Państwa.
Paweł Zdun, Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Tomasz H. Cioska, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
dr Krzysztof Jabłonka, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Warszawa – Wrocław 15 lutego 2019 r.

Życzenia dla Ruchu Kontroli Wyborów

Wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom Ruchu Kontroli Wyborów życzę zdrowych, radosnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!
Oby Nowonarodzony Jezus miał nad wszystkimi pieczę, błogosławił i obdarzał wszelkimi potrzebnymi łaski! Życzę wszystkim uwewnętrznienia Tajemnicy Wcielenia Boga, Syna Jednorodzonego, by każde serce mogło być grotą, w której rodzi się Jezus Chrystus!
Oby nowy 2019 rok przybliżył nas do wolnej, niepodległej i suwerennej Polski!

Oby Polska odrodzić się w pełni zdołała jako uczciwa i sprawiedliwa najmilsza Matka, Ojczyzna nasza!

Warszawa, Boże Narodzenie 2018 r.

Paweł Zdun