Środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków komisji wyborczych

UWAGA! Przestrzegamy członków komisji wyborczych oraz wolontariuszy RKW przed uleganiu plotkom związanym z przepisami sanitarnymi, które mają jakoby ograniczać prawo do kontroli procesu wyborczego.
Nie dajmy się odsunąć od kontroli wyborów!
Mamy do tego prawo!
Przepisy w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [poniżej]
Kontrola wyborów przez mężów zaufania i obserwatorów oraz praca komisji w pozostałym zakresie nie uległa zmianie!

Niezbędnik członka komisji wyborczej, męża zaufania i obserwatora

OBOWIĄZKOWO zapoznaj się z kluczowymi przepisami zawartymi w uchwałach PKW, zanim rozpoczniesz pracę w komisji [w charakterze jej członka, męża zaufania lub obserwatora]. Istotne przepisy wydrukuj, by podczas pracy komisji dysponować nimi na bieżąco.
Przestrzegaj tych zasad i pilnuj ich przestrzegania przez innych!
W razie łamania zapisów uchwał PKW – wnieś uwagi do protokołu OKW, zgłoś fakt komisarzowi wyborczemu, pełnomocnikowi komitetu wyborczego, RKW lub w razie potrzeby – wezwij policję!

 Uchwała – wytyczne dotyczące sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej

wraz ze zmianą:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 163/2020 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. poz. 521) w pkt I.1. uchyla się ppkt 11.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1593009515_uchwala-wytyczne-w-sprawie-zgodnosci-arytmetycznej-zmiana.pdf

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-p20-r/uchwala-nr-1342020-pkw-z-dnia-3-czerwca-2020-r-w-sprawie-wzorow-protokolow-glosowania-i-protokolu-o-

 

PILNY APEL! Zostań obserwatorem społecznym w wyborach!

Jeśli nie jesteś Mężem zaufania z ramienia zarejestrowanego komitetu wyborczego,  możesz zostać Obserwatorem społecznym z ramienia np. Stowarzyszenia Solidarni 2010.

Pilnie wyślij zgłoszenie na mejla:

koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Zgłoś się z zaświadczeniem bezpośrednio do komisji w dniu wyborów.

PILNUJMY WYBORÓW!

Uwaga Polonia! Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych za granicą

Konieczne jest zapoznanie się z wytycznymi przez wszystkich członków komisji obwodowych, mężów zaufania oraz obserwatorów w komisjach poza granicami Polski!

Uchwała nr 196/2020 PKW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych – lektura obowiązkowa

Konieczne jest zapoznanie się z wytycznymi przez wszystkich członków komisji obwodowych, mężów zaufania oraz obserwatorów!

UWAGA! Uchwała zawiera wiele nowych przepisów, związanych np. z wymaganiami sanitarnymi, potwierdzaniem mTożsamości, dopisywaniem wyborców do spisu wyborców, głosowaniem korespondencyjnym itd.

Ważne: „Jeżeli wyborca nie potwierdzi własnoręcznym podpisem odbioru karty do głosowania, komisja odmawia jej wydania”.

Link dostępny poniżej. Kliknij:

Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

Głosowanie za granicą w wyborach prezydenckich – zasady

Odpowiadamy na liczne pytania osób z grona Polonii, publikując komplet informacji ze strony MSZ i https://ewybory.msz.gov.pl/

Zachęcamy do rejestracji i wzięcia udziału w wyborach! Do spisu wyborców możesz się dopisać wg zasad podanych poniżej. Sprawdź, czy w swoim obwodzie możesz głosować osobiście, czy też – wyłącznie korespondencyjnie!

Jeżeli zarejestrowałeś swój wniosek przed 10 maja i chcesz głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy*, należy dokonać zawiadomienia poprzez wypełnienie dodatkowego formularza ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA do dnia 16 czerwca 2020 r. Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy). – za: https://ewybory.msz.gov.pl/

 

Gdzie głosować za granicą?

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów znajduje się tutaj.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00. z wyjątkiem obwodów utworzonych w  krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosować będzie można w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.

 

Czytaj dalej

Wybory prezydenckie 28.06.2020 – kalendarz wyborczy

„Zarządzam wybory prezydenta RP, datę wyborów zarządzam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020”- oświadczyła 3.06 Marszałek Sejmu RP.
RKW zachęca do PILNOWANIA WYBORÓW!
Kalendarz wyborczy:

W piątek 5 czerwca minie termin na zawiadamianie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami prezydenta zarządzonymi na 10 maja.

Z kolei 10 czerwca minie termin na zgłaszanie do PKW kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja i które zawiadomiły PKW o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Oznacza to, że do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 tys. podpisów poparcia.

Do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zaś obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca.

13 czerwca minie termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą, a 16 czerwca na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.