Pismo do PKW w sprawie niezwłocznego zamieszczenia skanów protokołów

W przededniu wyborów Ruch Kontroli Wyborów skierował do Państwowej Komisji Wyborczej pismo nawiązujące do postulatu ponawianego przez RKW od lat i kluczowego dla transparentności i uczciwości wyborów – natychmiastowej publikacji skanów protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych w Internecie.
Treść pisma upubliczniamy poniżej, oczekując od PKW realizacji postulatu i szybkiej odpowiedzi.


RUCH KONTROLI WYBORÓW                                    Warszawa, 27 czerwca 2020 r.
koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl
Szanowny Pan Sylwester Marciniak
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Szanowny Panie Sędzio,
W nawiązaniu do wielokrotnie wcześniej zgłaszanego przez Ruch Kontroli Wyborów do PKW problemu braku publikacji przez PKW skanów protokołów wyborczych przez wiele dni, jeszcze po ogłoszeniu wyniku wyborów, w trosce o prawidłowy przebieg wyborów Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. , zwracamy się o dochowanie standardów transparentności w zakresie niezwłocznej publikacji skanów protokołów obwodowych komisji wyborczych przed albo razem z oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów. Podanie do publicznej wiadomości (na stronach PKW) skanów protokołów wyborczych uważamy za niezbędny załącznik do ogłaszanych wyników wyborów.
Zwracamy uwagę, że art. 77 Kodeksu Wyborczego wyraźnie wskazuje na obowiązek niezwłocznego wykonania w/w czynności. W naszej ocenie nieuzasadnione zwlekanie z publikacją w Internecie protokołów, po ich podpisaniu przez Członków Komisji, oznacza niewywiązywanie się organów wyborczych z ustawowego obowiązku.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. do zadań Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakresie obsługi informatycznej okręgowej komisji wyborczej należy m.in. „Pkt. 16) skanowanie protokołów głosowania w obwodzie oraz protokołu zbiorczych wyników głosowania, w celu wgrania ich do systemu informatycznego i umieszczenia na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.”
Ruch Kontroli Wyborów wielokrotnie zgłaszał opóźnienia dot. publikacji skanów protokołów oraz apelował o naprawienie tego stanu rzeczy. W naszej ocenie te opóźnienia (kilka, a nawet kilkanaście dni) stanowią wymierną szkodę dla wyborców, zwłaszcza w razie potrzeby złożenia protestu wyborczego. Kodeks Wyborczy nie przewiduje możliwości zawieszenia 14-dniowego terminu na złożenie protestu z uwagi na opóźnienia publikacji w Internecie protokołów obwodowych komisji wyborczych, które są kluczowym źródłem danych porównawczych wyników wyborów.
Wobec powyższego prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby praktykowane w przeszłości opóźnienia nie miały miejsca podczas Wyborów Prezydenckich 2020 r.