Propozycja zmian w Kodeksie Wyborczym – dla każdego głosowanie korespondencyjne

Art. 2. 1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. możliwość głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) przysługuje wszystkim wyborcom.

 1. Głosowanie korespondencyjne, o którym mowa w ust. 1, jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania, o którym mowa w rozdziale 7 tej ustawy.

Art. 3.  Do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. przepisy rozdziału 6a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 53b § 3a oraz art. 53j tej ustawy.

[ RKW wyjaśnia: 53b §  3a. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności; Art.  53j.  [Delegacja do określenia szczegółowych przepisów dotyczących głosowania korespondencyjnego]]

Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:

 • tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
 • tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w 53e § 9 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
 • tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w 53i § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

 1. Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały:
 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie do zakończenia głosowania,
 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie po zakończeniu głosowania,
 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia, o którym mowa w 53g § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
 • sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz konieczność zabezpieczenia pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Art. 5. W przypadku głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą czynności wójta lub komisarza wyborczego wykonuje konsul.

Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:

 • tryb przekazywania wyborcy pakietu wyborczego,
 • tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania,
 • tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania,
 • tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych
 • – mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.
 1. Państwowa Komisja Wyborcza, określi, w drodze uchwały:
 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,
 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia, o którym mowa w art. 53r § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
 • sposób postępowania z pakietami wyborczymi, o których mowa w art. 53q § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, oraz kopertami zwrotnymi, o których mowa w art. 53t tej ustawy

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Art.7. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza może określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w art. 182 oraz art. 183 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE

W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS CoV-2, ogłoszonym stanem epidemii,                     a wcześniej zagrożenia epidemicznego, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie modyfikacji niektórych przepisów Kodeksu wyborczego.

W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, należy mieć na względzie, utrzymujący się stan epidemii, a co za tym idzie ograniczeń zgromadzeń                                        i przemieszczania się. Ponieważ nadrzędnym obowiązkiem państwa jest umożliwienie uprawnionym obywatelom udziału w wyborach powszechnych, niezbędne jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu uwzględniającego panujące warunki pandemii. Tym samym proponuje się upowszechnienie stosowanego już w wybranych kategoriach wyborców – trybu głosowania korespondencyjnego. Każdy z wyborców, przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych, będzie mógł zagłosować nie będąc zmuszonym do osobistego stawiennictwa przy urnie wyborczej.

Projektowane przepisy znajdą zastosowanie jednorazowo, tj. wyłącznie do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r.

Z uwagi na szczególną sytuację wywołaną koronawirusem oraz ważny interes państwa, konieczne jest natychmiastowe wejście w życie przedmiotowego projektu ustawy. Proponuje się, aby dniem wejścia w życie ustawy był dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Przedmiot projektu ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projektowana ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne, zmniejszając potencjalne ryzyko zachorowania po oddaniu głosu w lokalu wyborczym.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 

Założenia do projektu rozporządzenia ministra właściwy do spraw aktywów państwowych, w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Przedmiotowe rozporządzenie zostanie wydane przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, a także po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

Rozporządzenie określi przede wszystkim tryb odbierania kopert zwrotnych od wszystkich wyborców oraz dostarczania ich do odwodowych komisji wyborczych a także tryb przekazania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Szczegółowe uregulowanie procedury odbioru kopert zwrotnych oraz dostarczanie ich do właściwych obwodowych komisji wyborczych przez przedstawicieli operatora pocztowego jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej organizacji wyboru z poszanowaniem zasad właściwych dla trybu przeprowadzania wyborów powszechnych. Wprowadzenie właściwych rozwiązań w tym zakresie ma na celu również zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ustawy koniecznym jest aby przedmiotowy akt wszedł w życie w ty samym dniu co przepisy ustawy.

Założenia do projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw zagranicznych w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

Przedmiotowy akt zostanie wydany przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

W projektowanym akcie powinny zostać uregulowane tryb przekazywania wyborcy pakietu wyborczego, tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania, tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania, a także tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych. Określając powyższe kwestie właściwy minister powinien się kierować przede wszystkim zasadą sprawnego przeprowadzenia wyborów oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych przesyłek.

Uregulowanie powyższych kwestii w akcie wykonawczym pozwoli zastosować głosowanie korespondencyjnie również do obwodów głosowania utworzonych za granicą. Rozwiązania przewidziane w projektowanym akcie będą w większości podobne do rozwiązań zawartych w rozporządzeniu dla przesyłek krajowych w głosowaniu korespondencyjnym, z uwzględnieniem jednak specyfiki głosowania przeprowadzanej poza granicami kraju.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ustawy koniecznym jest także aby przedmiotowy akt wszedł w życie w ty samym dniu co przepisy ustawy.