RKW: 10 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów – pilnie do rozpowszechniania!

Misja ODIHR/ OBWE
Warszawa
Rondo ONZ 1

sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Ruch Kontroli Wyborów – społeczne zrzeszenie obywateli na rzecz  demokratycznych wyborów w Polsce – dziękuje za zaproszenie  delegacji RKW na dzisiejsze spotkanie.

Jednocześnie pozwalamy sobie złożyć Państwu komplet dokumentów obrazujący kilkumiesięczną walkę o demokratyczny przebieg i uczciwość kolejnych wyborów w Polsce w roku 2015: prezydenckich, referendum oraz parlamentarnych. Przekazujemy  szczególnie obszerną korespondencję z Państwową Komisją Wyborczą, odpowiedzialną za przebieg wyborów w Polsce, oraz z kancelarią Prezydenta, jako Najwyższego Urzędu w Państwie.

Liczymy na pomoc misji ODIHR/ OBWE w procesie prewencji fałszerstwom wyborczym oraz na jasne przedstawienie oczekiwań wobec PKW i jego organu wykonawczego, jakim jest  Krajowe Biuro Wyborcze, w celu upublicznienia wszystkich skanów protokołów wyborczych z komisji obwodowych na stronach internetowych oraz podawania cząstkowych wyników liczenia głosów z poszczególnych obwodów i okręgów. Powyżej poziomu podstawowego, czyli komisji obwodowych, brak jest upubliczniania wyników w miarę ich spływania. Nałożenie na Komisarzy Okręgowych takiego obowiązku jedną uchwałą PKW jest  społecznie oczekiwane.

Naszym zdaniem nietransparentność procesu liczenia głosów i brak nad nim społecznej kontroli  jest jedną z podstawowych bolączek wyborów w Polsce i odbiera im miano demokratycznych.

W imieniu Ruchu Kontroli Wyborów

Hanna Dobrowolska

Krystyna Łazor

Ewa Stankiewicz

Jozef Orzeł

Warszawa , 20.10.2015 r.

 

2. Jednocześnie zawiadamiamy, że utwierdzeni w słuszności naszych oczekiwań  złożyliśmy w dniu dzisiejszym dwa adekwatne pisma adresowane do W.Hermelińskiego, Przewodniczącego PKW o treści:
a) „W celu realizacji zadań wynikających ze sprawowanej funkcji, wzywam do  zobowiązania Komisji Okręgowych, aby wydały zainteresowanym mężom zaufania kopie wszystkich protokołów obwodowych komisji wyborczych we właściwościach okręgów, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu. […]
Powyższe działanie jest  „ważne i zasadne  z punktu widzenia przejrzystości procesu  wyborczego”.
Powyższe powinno być zagwarantowane w formie wytycznych PKW, wiążących Komisje Okręgowe”.
[po czym następuje powołanie na odpowiednie przepisy prawa]
b) „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 października 2015 r. w kwestii zamieszczania protokołów głosowania z obwodowych komisji wyborczych na stronach okręgowych komisji wyborczych, a w szczególności spójne z naszym stanowisko PKW, że jest to „ważne i zasadne z punktu widzenia przejrzystości procesu wyborczego” wnioskujemy o niezwłoczne skierowanie wiążących wytycznych do Okręgowych Komisji Wyborczych w kwestii obowiązku skanowania tychże protokołów.
Nawiązując do Pana oświadczenia w przywołanym piśmie, że „w chwili obecnej nie jest problemem samo zeskanowanie protokołów”żądamy wykonania skanów w punktach odbioru protokołów przez Pełnomocników i przekazanie ich mężom zaufania  na dostarczonych przez nich nośnikach elektronicznych. Otrzymane tą drogą skany zostaną opublikowane na stronach Ruchu Kontroli Wyborów co da  „oczekującym na to wyborcom, możliwość swobodnego zapoznania się z fizycznym wizerunkiem wybranych z całego kraju protokołów obwodowych komisji wyborczych i zawartymi w nich danymi( ilość głosów, podpisy członków, podpisy członków komisji itd.)” bez dodatkowego obciążania strony wizualizacyjnej PKW.”
Oba pisma podpisane przez Koordynatora prawnego RKW Krystynę Łazor
Od PKW oczekujemy w zw. z powyższym  NATYCHMIASTOWEJ REAKCJI.
Koordynatorzy Krajowi RKW
Hanna Dobrowolska
Józef Orzeł