WAŻNE: Co robimy dalej? Priorytety działania

2. Wspólne szkolenia dla RKW i członków komisji spoza RKW

Założenie jest proste: należy powiększyć liczbę członków komisji współpracujących z RKW, korzystając z zasobów komitetów wyborczych. Prosimy o przysyłanie do nas ludzi na szkolenia bądź (jako drugi wariant) o możliwość uzupełnienia szkoleń prowadzonych przez te komitety.

Szkolenia powinny być możliwie treściwe i skupiać się przede wszystkim na wskazywaniu możliwych zagrożeń w postaci fałszerstw wyborczych i sposobów reakcji oraz na zabezpieczaniu danych (zdjęcia protokołów) i przesyłaniu ich nasiepoliczymy.pl
Jeżeli chociaż część ludzi włączy się w te działania, będzie to dużym sukcesem- warunkiem jest jednak aktywność koordynatorów na poziomie lokalnym i docieranie do pełnomocników komitetów wyborczych.