Wielkanoc w areszcie za protest w PKW?!


 

 

1. Dnia 08.12.2015 r. w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa-Śródmieście przy ul. Marszałkowskiej  82 odbyła się rozprawa pp. Marcina Bergchausena, Marcina Dybowskiego i Pawła Hermanowskiego oskarżonych za udział proteście w PKW 20.11.2014 r.

Postanowieniem Sądu sprawa przeciwko ww. osobom została umorzona.

Prokuratura odwołała się od tego wyroku. Sprawa ma swój dalszy bieg.

2. Ostatnim, toczącym się procesem przeciwko uczestnikom protestu w PKW 20. listopada 2014 r., jest postępowanie związane ze skazaniem Rafała Mossakowskiego, Zenona Nowaka i Grzegorza Senatorskiego wyrokiem Sądu Rejonowego w dn. 27. lutego 2015 r. (utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy postanowieniem z dn. 6. lipca 2015 i 10.08.2015 r.) na karę grzywny. Orzeczone wyroki uprawomocniły się.

2.1.1. Skazani wnieśli do Prezydenta RP prośbę o ułaskawienie (data wpłynięcia do Kancelarii Prezydenta RP 24.11.2015 r.).

2.1.2. Kancelaria Prezydenta pismem z dnia 30.11.2015 r. (podpisanym przez p. Małgorzatę Neumann, Zastępcę Dyrektora Biura Obywatelstw i Prawa Łaski) poinformowała, że „w odpowiedzi na prośbę o ułaskawienie na podstawie art. 139 Konstytucji RP i art. 567 §2 kpk […] Prezydent RP nie podjął postępowania ułaskawieniowego w powyższym trybie. Zgodnie zatem z art. 565 §2 kk [sic!][1] […] prośbę o ułaskawienie przesłano Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania jej biegu w trybie art. 561 kpk.”

2.1.3. Prokuratura Generalna pismem z dnia 04.12.2015 r. (Departament Postępowania Sądowego. Zespół do Spraw Ułaskawień i Postępowania Wykonawczego) poinformowała, że „prośba została przekazana Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia, X Wydział Karny, w celu podjęcia decyzji, dotyczących dalszego biegu postępowania o ułaskawienie. Prokurator Generalny nie podjął decyzji, dotyczących dalszego postępowania o wszczęciu z urzędu takiego postępowania.”

Pisma wróciły do tego samego Sądu, który miał orzekać w sprawie skazanych.

2.1.4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia 05.02.2016 r. wydał Postanowienie o „braku podstaw do wydania opinii pozytywnej wobec wniosku skazanego Rafała Mossakowskiego o ułaskawienie” i przekazał akta sprawy do X wydz. karnego odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd powiadomił skazanego o postanowieniu pismem z dnia 10.02.2016 r.

2.1.5. Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 10.03.2016 r. wydał Postanowienie o pozostawieniu bez dalszego biegu Prośby skazanego Rafała Mossakowskiego o ułaskawienie („sądy obu instancji wydały w sprawie negatywne opinie”).

2.2.1. Rafał Mossakowski dnia 17.12.2015 r. wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, X Wydział Karny, Sekcja Wykonawcza, Wniosek o odroczenie wykonania kary zastępczej, w związku z oczekiwaniem na decyzję Prezydenta RP ws. prośby o ułaskawienie.

2.2.2. Dnia 17.12.2015 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy-Śródmieścia odbyła się rozprawa Rafała Mossakowskiego.

2.2.3. Sąd Rejonowy odrzucił wniosek Rafała Mossakowskiego z pkt. 2.2.1.

2.3. Sąd Rejonowy dnia 17.12.2015 r., w związku z brakiem uiszczenia orzeczonej grzywny[2] przez Rafała Mossakowskiego, wydał Postanowienie o zarządzeniu skazanemu kary zastępczej 17 dni pozbawienia wolności.

2.3.1 Skazany złożył dnia 23.12.2015 r. Zażalenie na ww. Postanowienie do Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy.

2.3.2. Dnia 19 lutego 2016 r. Zażalenie Rafała Mossakowskiego z 23.12.2015 r. na  Postanowienie Sądu Rejonowego z 17.12.2015 r. zostało przez Sąd Okręgowy w Warszawie nieuwzględnione. Sąd Okręgowy postanowił utrzymać w mocy zaskarżone Postanowienie.

2.4. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia pismem z dnia 23.02.2016 r. wezwał Rafała Mossakowskiego do stawienia się dnia 23.03.2016 r. do Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów, celem odbycia kary 17 dni pozbawienia wolności z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dn. 27.02.2015 r.

2.4.1. Sąd Rejonowy wydał Nakaz przyjęcia do odbycia kary przez Rafała Mossakowskiego pismem z dn. 23.02.2016 r., skierowanym do dyrektora Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów, Warszawa ul. Rakowiecka 37.

2.5. Dn. 17.03.2016 r. Rafał Mossakowski wniósł do Prokuratora Generalnego wniosek o kasację wyroku, a w dn. 22.03 –  wniosek o wstrzymanie wykonania kary, z powołaniem na wczorajszą decyzję Prokuratora Generalnego w sprawie Marcina Falkowskiego. Przypominamy: Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdecydował z urzędu wstrzymać wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu zbadania zasadności złożenia wniosku o ułaskawienie.[ od redakcji]

2.6. Zenon Nowak nie otrzymał wezwania na rozprawę.