WYBRANE UWAGI DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP 13 października 2019 r.

2. W zgłoszeniach dość często powtarzały się postulaty wyborców (zarówno w Kraju, jak i za granicą), by komitety wyborcze znacznie częściej desygnowały mężów zaufania, a organizacje społeczne swoich obserwatorów do komisji wyborczej, przez co członkowie komisji nie pozostawaliby bez zewnętrznej kontroli.

3. Cyklicznie w różnych wyborach powtarza się sytuacja, że praca komisji nie przebiega zgodnie z regulacjami Kodeksu Wyborczego, ale wg własnych i pozaprawnych uzgodnień części członków komisji, często znających się i wspólnie pracujących już podczas wcześniejszych wyborów. Inicjatorami takich działań bywają zarówno przewodniczący OKW, członkowie komisji, jak i osoby nie będące członkami (np. tzw. „informatycy” lub pracownicy pionu technicznego budynków, w których umiejscowione jest OKW). Uczciwi członkowie OKW, mężowie zaufania lub obserwatorzy społeczni zwracający uwagę na nieprawidłowości w czynnościach komisji często są przez wspomniane wyżej osoby lub grupy ignorowani, izolowani albo zastraszani.
[Warto rozważyć wprowadzenie zasady uniemożliwiającej tej samej osobie pracę w tej samej OKW w więcej niż dwóch kolejnych turach wyborów, o ile w danej miejscowości jest więcej komisji wyborczych.

Dużej części tych nieprawidłowości można by zapobiec lub przynajmniej znacznie ograniczyć ich zasięg, gdyby skorzystano z wielokrotnie zgłaszanych przez Ruch Kontroli Wyborów ofert wsparcia przy wypracowywaniu realnej reformy Kodeksu Wyborczego i licznych sugestii dotyczących uregulowań wyborczych (np. Koncepcja zmian prawa wyborczego RKW przedłożona najwyższym czynnikom Państwa w grudniu 2016 r., apele o jak najszybsze wprowadzenie realnych zmian struktury organizacyjnej wyborów, szczególnie odwołanie całego składu Państwowej Komisji Wyborczej, niewycofywanie się z wprowadzonych nowelizacją z dn. 11 stycznia 2018 roku monitoringu lokali wyborczych) oraz zadbano o prawidłową implementację uregulowań prawnych.