Zamiast aresztu wielkanocnego mały początek dobrej zmiany w Wielki Piątek? – Aktualizacja dot. statusu skazanego Rafał Mossakowskiego

  1. wstrzymać w stosunku do Rafała Tomasza MOSSAKOWSKIEGO wykonanie kary zastępczej 17 dni pozbawienia wolności w miejsce kary grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych po 15 zł wymierzonej w sprawie sygn. X K 777/14 do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie.

 

Uzasadnienie

Pismem z 18 stycznia 2016 r. złożonym w Kancelarii Prezydenta RP Rafał Tomasz MOSSAKOWSKI zwrócił się o ułaskawienie w sprawie sygn. X K 777/14 Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, w którj wymierzono mu karę grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych po 15 zł każda, za przestępstwo z art. 193 k.k.

W prośbie podniesiono, że w kontekście całości okoliczności sprawy wyrok jest niezasadny, a on sam został ukarany za rzekome naruszenie miru domowego, mimo że jego zachowanie było obywatelskim sprzeciwem przeprowadzonym w siedzibie PKW przeciwko nieprawidłowościom występującym w toku wyborów samorządowowych. Nadto Rafał Tomasz MOSSAKOWSKI wskazał, że inny uczestnik protestu, za identyczny czyn, został przez Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinniony.

W tej sytuacji należało uznać, że zachodzą przesłanki do wszczęcia z urzędu postępowania o ułaskawienie Rafała Tomasza MOSSAKOWSKIEGO bez zwracania się do sądów obydwu instancji orzekających w sprawie.

Z uwagi na fakt, że Rafał Tomasz MOSSAKOWSKI miał się stawić w jednostce penitencjarnej w 23 marca 2016 r., należało celem umożliwienia zbadania zasadności zwrócenia się z wnioskiem o akt łaski w stosunku do wymienionego, wstrzymać wykonanie kary zastępczj 17 dni pozbawienia wolności, do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie.

Z uwagi na powyższe, postanowiono jak w części dyspozycyjnej.