Złożenie protestu wyborczego do Sądu Najwyższego jest prawem wyborcy

Uwaga! Każdy wyborca umieszczony w spisie wyborców w uzasadnionych przypadkach może złożyć protest wyborczy. Poniżej wzór protestu wyborczego oraz przepisy Kodeksu Wyborczego i Kodeksu Karnego.
Na podstawie art. 321 § 1 i 3 k.wyb. protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wzór protestu wyborczego:

                                                                                                             Miejscowość, data

Imię i nazwisko

PESEL

Adres: ulica, kod pocztowy, miejscowość

Adres e-mail, telefon

                                                                                                      Sąd Najwyższy

                                                                                                      plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa