1. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Dotyczy poinformowania wolontariuszy i koordynatorów, obecnych i chętnych do współpracy, że RKW działa nieprzerwanie i bez zmian w poprzedniej otwartej formule obywatelskiego, ponadpartyjnego ruchu.

Informujemy wolontariuszy i koordynatorów, obecnych i chętnych do współpracy, że RKW działa nieprzerwanie i bez zmian w poprzedniej otwartej formule obywatelskiego, ponadpartyjnego ruchu.

Każda osoba pragnąca wspomóc wspólne wysiłki zmierzające do skontrolowania uczciwości wyborów może to zrobić bez jakichkolwiek warunków wstępnych ze strony Ruchu Kontroli Wyborów, którego istota opiera się na masowości i dobrowolnej współpracy wielu podmiotów, wspólnie tworzących zdecentralizowaną strukturę, nie narzucającą żadnych ograniczeń i pozwalającą zachować pełną autonomię.

Zapraszamy do współpracy dotychczasowych i nowych wolontariuszy- chętnych do pracy w komisjach lub chcących podjąć się trudu koordynowania określonego obszaru – poprzez rejestrację na forum www.ruchkontroliwyborow.pl lub przez zgłoszenia na sekretariat: sekretariat@ruchkontroliwybo…pl

Kontakt do krajowego koordynatora sieci: koordynator.krajowy@ruchkontroliwybo…pl

W imieniu RKW
Hanna Dobrowolska, Krajowy Koordynator RKW, Solidarni 2010
Józef Orzeł, Krajowy Koordynator RKW, Klub Ronina

30 czerwca 2015

Przypominamy Akt Założycielski, któremu jesteśmy wierni:

W dniu 21 lutego 2015 roku, u tronu Matki Boskiej Jasnogórskiej powołujemy obywatelski Ruch Kontroli Wyborów, oparty na idei dobrowolności i wolontariatu.

Wywodzimy się z różnych organizacji stowarzyszeń i grup społecznych. Łączy nas wola obrony demokracji w Polsce i suwerenności Narodu wobec zagrożeń, jakie stwarzają nierzetelnie przeprowadzane wybory.

Ruch nasz powstaje w proteście wobec:
– chaosu organizacyjnego i nieprzejrzystości procedur wyborczych, a szczególnie samego procesu liczenia głosów,
– niewiarygodnie wysokiego odsetka tzw. głosów nieważnych,
– nie dających się wyjaśnić rozbieżności pomiędzy wiarygodnymi pomiarami sondażowymi a końcowymi wynikami,
– oddalania przez sądy licznych udokumentowanych skarg wyborczych,
– bezkarności tych, którym udowodniono fałszerstwa wyborcze.

Celem Ruchu Kontroli Wyborów jest zapewnienie uczciwego przebiegu wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, rzetelne policzenie głosów i opublikowanie ich wiarygodnych wyników. W duchu najwyższej odpowiedzialności zobowiązujemy się do bezkompromisowej, odważnej pracy w komisjach wyborczych oraz do przekazania wyników do niezależnego systemu liczenia głosów.

Apelujemy do Polaków o udział w głosowaniu, o aktywność i ofiarną pomoc Ruchowi Kontroli Wyborów!
Nie ma wolności bez wolnych wyborów!
Nie pozwólmy sobie zabierać wolności!

Powstań Polsko!