3. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Dotyczy Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy Ruchu Kontroli Wyborów oraz powołania Rady Koordynatorów społecznego RKW.

Informujemy, że w dniu 11 lipca 2015 w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Koordynatorów i Sygnatariuszy społecznego Ruchu Kontroli Wyborów. Spotkanie przebiegło według agendy podanej wcześniej do wiadomości publicznej.

W obradach uczestniczyli koordynatorzy okręgowi i powiatowi z całej Polski, jak również działacze społecznego RKW z sekretariatu oraz z zespołów: IT, prawnego, medialnego, organizacyjnego, d.s obserwatorów zagranicznych, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarni2010, podmiotu uprawnionego przez PKW w dn. 8.07 do prowadzenia kampanii referendalnej oraz do desygnowania członków komisji referendalnych.

Komplet video z wystąpień programowych jest dostępny TUTAJ.

Podczas obrad – w imieniu Stowarzyszenia Solidarni2010 – wydano koordynatorom upoważnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji referendalnych oraz wyznaczania mężów zaufania i ich zastępców. W kwestii kolejnych upoważnień prosimy o zgłaszanie się do Krajowego Koordynatora Sieci RKW – Pana Arkadiusza Nowakowskiego: koordynator.krajowy@ruchkontroliwybo…pl

W trakcie obrad wybrano Krajową Radę Koordynatorów RKW oraz przegłosowano poniższe komunikaty.

Komunikat Pierwszy

Koordynatorzy i Sygnatariusze Ruchu Kontroli Wyborów, zebrani na ogólnopolskiej konferencji w Warszawie 11 lipca 2015 r. wyrażają wolę przyjęcia ogólnych zasad współpracy między Koordynatorami społecznego Ruchu Kontroli Wyborów i Stowarzyszenia RKW Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, ujętych w poniższych punktach:

1. Społeczny Ruch Kontroli Wyborów zawiązaliśmy 21 lutego br. w Częstochowie jako inicjatywę o charakterze niesformalizowanym i niehierarchicznym.

2. W ramach społecznego RKW możliwe jest działanie i współdziałanie struktur zorganizowanych (np. Stowarzyszenia RKW RKW-RKW), jeśli łączy je wspólny cel – dopilnowanie uczciwości wyborów.

3. Warunkiem realizacji tego celu jest współpraca wszystkich koordynatorów, m.in. dla liczenia głosów w systemie www.siepoliczymy.pl i w systemie wskazanym przez Stowarzyszenie RKW RKW-RKW, a także udział we wspólnych szkoleniach.

4. Prawa i obowiązki Koordynatorów RKW nie zależą od tego, czy są zrzeszeni czy nie. Aktualne listy wszystkich koordynatorów publikuje społeczny Ruch Kontroli Wyborów. Tego samego oczekujemy od Stowarzyszenia RKW RKW-RKW.

Liczymy na szybkie i pozytywne stanowisko Stowarzyszenia RKW RKW – RKW w sprawie powyższych zasad współpracy. Koordynatorów obu stron zachęcamy do wzajemnej współpracy opartej na dobrej woli.

Komunikat Drugi

Utworzyliśmy Krajową Radę Koordynatorów RKW, która we współpracy z Krajowym Koordynatorem Sieci RKW będzie działać na rzecz rozwoju sieci RKW.

Zgłaszamy wolę dalszej współpracy ze wszystkimi patriotycznymi Komitetami Wyborczymi w referendum JOW i wyborach parlamentarnych, szczególnie z tymi, z którymi pracowaliśmy już w wyborach prezydenckich.

Warszawa, 11 lipca 2015
Ogólnopolska Konferencja Koordynatorów i Sygnatariuszy Ruchu Kontroli Wyborów

Informujemy ponadto o przekształceniu forum RKW w portal informacyjny Ruchu Kontroli Wyborów – www.ruchkontroliwyborow.pl

Wszystkim wolontariuszom Ruchu Kontroli Wyborów życzymy satysfakcji z działania na rzecz uczciwych wyborów i dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Hanna Dobrowolska Krajowy Koordynator RKW
Józef Orzeł Krajowy Koordynator RKW

www.ruchkontroliwyborow.pl
Sekretariat RKW: 523-569-592 (godz. 10:00 – 18:00)
sekretariat@ruchkontroliwybo…pl
koordynator.krajowy@ruchkontroliwybo…pl

Pierwszy Komunikat Krajowej Rady Koordynatorów RKW

Powołana przez uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy Ruchu Kontroli Wyborów w Warszawie 11 lipca 2015 roku Krajowa Rada Koordynatorów RKW wybrała p. Pawła Zduna na przewodniczącego, a p. Przemysława Marka Chmielewskiego na wiceprzewodniczącego Rady, ustaliła metody współpracy wewnątrz grupy oraz dokonała wstępnego przeglądu najpilniejszych zadań.

za Krajową Radę Koordynatorów RKW
Paweł Zdun Przewodniczący KRK RKW
Warszawa, 11 lipca 2015 r.