30 czerwca – dzień smuty wyborczej. 75 lat po tzw. Referendum ludowym 1946 r.

75 lat temu, 30 czerwca 1946 roku, narzucone Polakom przez okupacyjne siły sowieckie kolaboracyjne władze komunistyczne reprezentowane przez Krajową Radę Narodową zorganizowały tzw. „Referendum ludowe”, pierwszą z szeregu wielu fars pozorujących udział społeczeństwa w sprawowaniu rządów poprzez przedstawicieli. W rok po oficjalnym zakończeniu działań II wojny światowej w Europie, w czasie wciąż trwającego w Polsce zbrojnego oporu – żołnierzy kontynuujących walkę z okupantem niemieckim i sowieckim oraz oporu społecznego – biernego wobec narzucanych Polsce nowych władz (oporu, który określono później Powstaniem Antykomunistycznym), jako przygotowanie do tzw. wyborów (ze stycznia 1947 r.) urządzono „Referendum Ludowe”, rzekomo mające ustalić wolę Polaków w trzech sprawach: 1. zniesienia Senatu w przyszłym Parlamencie; 2. utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej i 3. utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej. Referendum to było faktycznym przygotowaniem do narzucenia Polakom całkiem odmiennego od przedwojennego ustroju społecznego, państwa wasalnego wobec Związku Sowieckiego z pozorami odrębnej państwowości, w tym Parlamentu rzekomo składającego się z reprezentacji Narodu Polskiego. Referendum zostało sfałszowane, przygotowaniem do tego były m.in. odmowa przyjęcia postulatu Polskiego Stronnictwa Ludowego, by w komisjach wszystkich szczebli byli reprezentanci wszystkich legalnie działających partii politycznych oraz przygotowanie akcji zastraszania i mordów przeciwników kształtujących się władz kolaboracyjnych – nasilił się wtedy terror wobec walczących z bronią w ręku o rzeczywiste uwolnienie Polski od wszelkich okupantów, stawiających obcej władzy społeczny opór, i wobec działaczy dość jeszcze niezależnego PSL. Wielu z tych, których uznano za wrogów tzw. władzy ludowej zostało nie tylko zastraszonych, ale poniosło śmierć zarówno z rąk okupacyjnych sił sowieckich, jak i kształtującego się aparatu represji władzy komunistycznej. Mimo tego terroru, prawdziwe wyniki Referendum ludowego jako wciąż niezadawalające komunistów zostały ukryte, a po sfałszowaniu części protokołów wyborczych do wiadomości publicznej podano jedynie sfałszowane wyniki (w części będące odwróceniem prawdziwych), tj. całkiem już zgodne z oczekiwaniami okupantów i ich kolaborantów. W ten sposób dokonano pozornej legalizacji nowej, tzw. ludowej władzy. Proces ten kontynuowany był w trakcie tzw. wyborów ze stycznia 1947 roku, (również sfałszowanych) oraz przez cały okres tzw. PRL, a także niestety (choć już w ograniczonym zakresie) po kolejnych przemianach ustrojowych 1989/90. Fałszerstwa wyborcze stały się elementem nowego ustroju państwowego.
Smuta wyborcza, fałszowanie wyników prawdziwej woli wyborców, co prawda nie przybiera obecnie już tak ogromnych rozmiarów, ale wciąż nie widać pełnej i bezwarunkowej woli klasy politycznej do wprowadzenia mechanizmów, które w znacznie większym, niż dotychczas stopniu zabezpieczyłyby Państwo Polskie przed pozaprawnym wpływaniem na wyniki wyborów. Trzeba mieć nadzieję, że Polska doczeka się w końcu całościowej reformy prawa i praktyki wyborczej. Ruch Kontroli Wyborów wielokrotnie zwracał na to uwagę, zarówno przez przedstawienie rządzącym w grudniu 2016 roku Koncepcji zmian prawa wyborczego RKW, jak i przez aktywność Ruchu Kontroli Wyborów przy kolejnych wyborach i publikowaniu raportów RKW z obserwacji wyborów oraz wypływających z nich wniosków. Chcemy wierzyć, że praca tysięcy patriotycznie nastawionych wolontariuszy, koordynatorów i współpracowników Ruchu Kontroli Wyborów nie będzie zmarnowana i zostaną wprowadzone wystarczające zmiany w prawie i praktyce wyborczej, które w osiągalnym stopniu zminimalizują możliwość fałszowania wyborów. To jest niezbędny krok, jeśli chcemy Polski jako Państwa, w którym Naród jest rzeczywistym Suwerenem.
Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun – przewodniczący
Tomasz H. Cioska – wiceprzewodniczący
dr Krzysztof Jabłonka – wiceprzewodniczący
Warszawa, 30 czerwca 2021 roku.

Po wyborach Prezydenta RP w 2020 r. trzeba wykorzystać czas przed kolejnymi wyborami na uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego

Ruch Kontroli Wyborów: Potrzebny jest nowy Kodeks Wyborczy
Przeanalizujmy dotychczasowe doświadczenia, prawo wyborcze i praktykę procesu wyborczego, by powstał i został uchwalony nowy Kodeks Wyborczy, by zreformować aparat i proces wyborczy tak, by wybory w Polsce mogły stać się rzeczywistym świętem demokracji.

W 220 odcinku programu „Otwartym tekstem” na antenie Telewizji Republika redaktor Ewa Stankiewicz rozmawiała z przedstawicielami Ruchu Kontroli Wyborów: Pawłem Zdunem oraz Hanną Dobrowolską.

część pierwsza

część druga

Raport RKW z II tury wyborów (12 lipca 2020 roku) został opublikowany i umieszczony tuż za raportem z I tury wyborów (28 czerwca 2020 roku) na stronie Ruchu Kontroli Wyborów

Telefony RKW na II turę głosowania

W niedzielę 12 lipca 2020 roku, w dniu ponownego głosowania na Prezydenta RP, w godz. ~08:00 – 21:30 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:

695 726 149,
792 079 890,
782 579 729,
782 572 120,
782 597 077,
667 324 761,
667 324 763,
728 299 623.

W razie braku połączenia z jednym numerem, proszę dzwonić na pozostałe, bo osoby dyżurujące dynamicznie się wymieniają.
Proszę wyłącznie o dzwonienie i niezostawianie wiadomości SMS, na które nie jesteśmy w stanie reagować.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy można przesyłać także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl,
a zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

lub w razie przeładowania poczty z powodu dużej ilości zgłoszeń, dodatkowo:

redakcja@solidarni2010.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zwłaszcza zgłoszenia przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości, dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego.

Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski.

LISTA KONTROLNA RKW na Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r.

Lista kontrolna Ruchu Kontroli Wyborów podstawowych czynności członków obwodowych komisji wyborczych na wybory prezydenckie 12 lipca 2020 r.

Apelujemy do wszystkich wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów, by Listę kontrolną pobrali (należy kliknąć link wyżej), wydrukowali oraz zabrali ze sobą do pracy w komisji wyborczej. Lista kontrolna RKW ułatwi nam sprawną obserwację kolejnych etapów pracy komisji wyborczej.

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. (I. tura) wraz z uzupełnieniem – Raport RKW nt. II tury wyborów 12 lipca 2020 r.

Wybrane uwagi Ruchu Kontroli Wyborów o naruszaniu prawa wyborczego w trakcie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dn. 28 czerwca 2020 r. (I. tura) na podstawie zgłoszeń do Sztabu RKW oraz pytań wyborców z całej Polski i z zagranicy o interpretację przepisów wyborczych i o prawidłowość działania komisji wyborczych

Nigdy w dotychczasowej działalności RKW nie było aż tak wielu skarg na brak należnego przeszkolenia członków obwodowych komisji wyborczych (dalej: OKW), szczególnie w zakresie postępowania z pakietami wyborczymi. Jest to o tyle dziwne, że pierwotnie wybory zarządzone były na 10 maja 2020 r., a termin zgłoszenia kandydatów na członków OKW upłynął 10 kwietnia 2020 r. Przynajmniej część członków OKW już przed 10 maja br. otrzymała pisemne instrukcje, część brała udział w szkoleniach, część otrzymała materiały szkoleniowe. Od tego momentu upłynęło wiele czasu, trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że system szkolenia członków OKW (organizowany przez władze samorządowe) jest fikcją lub że jego poziom jest dalece niewystarczający. O szkoleniach organizowanych przez komitety wyborcze dotarło do nas niewiele informacji. Wolontariusze Ruchu Kontroli Wyborów, którzy uczestniczyli w pracach OKW w poprzednich wyborach, nie mieli, jak się zdaje, większych problemów proceduralnych, to od nich zgłaszano najmniej wątpliwości, niejednokrotnie to oni dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z pozostałymi członkami OKW. Z zebranych przez Ruch Kontroli Wyborów zgłoszeń wyłania się zatem obraz słabego przygotowania części członków OKW do pełnienia wyznaczonych im ról w komisjach wyborczych, przy czym najbardziej dziwi tu nieznajomość procedury postępowania z pakietami wyborczymi, skoro na to właśnie powinien był zostać położony szczególny nacisk podczas szkoleń lub w materiałach szkoleniowych, ponieważ przygotowywano się pierwotnie do wyborów, mających odbyć się wyłącznie w trybie korespondencyjnym.

Telefony alarmowe RKW na wybory prezydenckie

W niedzielę 28 czerwca 2020 roku, w dniu wyborów Prezydenta RP, w godz. 08:00 – 21:15 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:
728 299 623,
782 186 717,
782 579 729,
782 597 077,
792 079 890.
Zgłoszenia dotyczące prawa wyborczego numer: 506 430 028 [w godz. 12:00 – 22:00 (z ew. przerwami)]

Proszę o cierpliwość i w razie braku połączenia z jednym numerem próbować dzwonić na pozostałe. Dla naszych wolontariuszy to jest też dzień uczestnictwa we Mszy Św. i w wyborach. Wymieniamy się, ale reduta nie będzie opuszczona. Dziękuję za zrozumienie.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl
Zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zgłoszenie zwłaszcza przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego
Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski!