Bieżące wytyczne dla koordynatorów i wolontariuszy RKW

  1. Najbardziej pożądane jest zostanie członkiem komisji, ze względu na większe możliwości działania (szczegóły w szkoleniach).

Drugą opcją jest zostanie mężem zaufania lub obserwatorem społecznym (funkcje wolontaryjne). Ruch Kontroli Wyborów, nie będąc komitetem wyborczym, nie ma możliwości wysuwania kandydatów na członków komisji ani mężów zaufania; możemy tylko delegować obserwatorów, wysyłając do zainteresowanych osób upoważnienia [ wystawione np. przez Prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010].

Sugerujemy podjęcie następujących działań:

a. Koordynatorzy – wykorzystują lokalne znajomości, docierając do komitetów wyborczych i  polecając wolontariuszy RKW jako kandydatów na członków komisji. Pilnują również, aby – w przypadku niepowodzenia – wolontariusze samodzielnie zgłosili swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu celem umieszczenia na tzw. liście rezerwowej wyborców, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

W przypadku pozostania pewnej liczby wolontariuszy, którzy nie zostali członkami komisji, a są gotowi pilnować wyborów :

– jako mężowie zaufania – koordynator przekazuje im upoważnienia pozyskane od pełnomocnika komitetu wyborczego

– jako obserwatorzy – koordynator wystawia im upoważnienia, nadesłane przez RKW.

 

b. Wolontariusze – próbują zostać członkami komisji wyborczych, korzystając z pomocy koordynatora lub na własną rękę, poprzez pełnomocników komitetów wyborczych.

W przypadku niepowodzenia, zgłaszają swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Na pierwszym zebraniu OKW zgłaszają się do pełnienia funkcji przewodniczących komisji wyborczych lub ich zastępców.

Jeżeli to się nie powiedzie, pełnią funkcję męża zaufania lub obserwatora. W przypadku braku lokalnego koordynatora, możemy wysłać upoważnienia dla obserwatorów społecznych bezpośrednio na adres domowy osób chętnych.

 

3. Należy bezwzględnie pilnować ustawowych terminów i w miarę możliwości uczestniczyć fizycznie przy losowaniach, wyłanianiu składów uzupełniających, szkoleniach oficjalnych itp. Kalendarz dostępny jest na stronie RKW:

http://ruchkontroliwyborow.pl/kalendarz-wyborczy-wybory-prezydenckie-2020-r-2/

Dane teleadresowe delegatur Krajowego Biura Wyborczego są dostępne na stronie:

https://pkw.gov.pl/

 

4. Zadania koordynatora:

a. nabór wolontariuszy

b. organizowanie szkoleń, przesyłanie materiałów szkoleniowych otrzymanych z RKW

c. pilnowanie terminów, pomoc wolontariuszom w sprawach związanych z zostaniem członkami komisji oraz formalnościami

d. dopilnowanie, aby wszyscy pozyskali kopie protokołów

e. kontrola prawidłowości oficjalnych wyników poprzez porównanie ich z posiadanymi kopiami protokołów (osobiście lub z pomocą wolontariuszy)

 

5. Zadania wolontariusza:

a. uczestnictwo w szkoleniach, pilnowanie terminów

b. kontrola prawidłowości procesu wyborczego [przebiegu głosowania i liczenia głosów]

c. uzyskanie kopii protokołu, porównanie jego zgodności z protokołem wywieszonym na lokalu wyborczym i późniejsze sprawdzenie, czy wyniki są zgodne z oficjalnymi, zamieszczonymi na stronie PKW.

6. Wszelkie nowe informacje oraz uzupełnienia Ruch Kontroli Wyborów będzie ogłaszał na bieżąco.

Zachęcamy do mobilizacji i aktywności! Wybory już za 60 dni!

 

Koordynator Krajowy Sieci RKW

Arkadiusz Nowakowski

10.03.2020 r.

Ewa Stankiewicz wzywa do aktywności w RKW