Kiedy zobaczymy protokoły z głosowania na stronie PKW? RKW przypomina i apeluje

Warszawa, 19 września 2018 r.

Ruch Kontroli Wyborów
sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

 Pan Wojciech Hermeliński
Państwowa Komisja Wyborcza ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Sędzio,

Mając na uwadze art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnosimy o należyte wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 77 § 1 Kodeksu Wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczej oraz inne organy wyborcze poprzez doprecyzowanie sposobu i terminu realizacji przepisu:

„Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie, przed jego przekazaniem właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia, obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania wobwodzie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, kopii tego protokołu. Kopię protokołu otrzymuje każdy członek komisji i mąż zaufania. Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym, umieszcza się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.”

Wnioskowane czynności wpłyną na poprawę transparentności wyborów oraz będą czynić zadość realizacji prawa określonego w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Nieracjonalne przeszkody w realizacji tego zadania, dotychczas definiowane przez PKW nie mogą się ostać.

Wobec powyższego prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

    1. Kiedy zostaną wydane wytyczne zobowiązujące organy obsługujące wybory do zapewnienia członkom komisji obwodowych warunków technicznych umożliwiających zamieszczenie skanu protokołu na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej?
    2. Kiedy zostaną wydane wytyczne zobowiązujące członków komisji obwodowych do zamieszczenia skanu protokołu, o którym mowa w art. 77 § 1 niezwłocznie po sporządzeniu protokołu – przed wprowadzeniem danych do systemu komputerowego oraz przekazaniem protokołu do komisji wyższego szczebla?

Kodeks wyborczy pozostawia w tym zakresie Państwowej Komisji Wyborczej swobodę w zakresie ustalania kolejności oraz sposobu wykonywania czynności. Rozwiązanie wskazanego problemu ograniczy także pole do spekulacji o fałszerstwach wyborczych.

Z poważaniem,
Józef Orzeł
Klub Ronina

Do wiadomości z wnioskiem o podjęcie działań skutkujących realizacją wniosku:

      1. Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
      2. Pan Adam Bondar- Rzecznik Praw Obywatelskich.