Losowanie członków komisji

W związku z wieloma podmiotami uprawnionymi do kierowania kandydatów na członków komisji [obecnie już ponad 60] zwracamy uwagę na prawdopodobieństwo losowania składów komisji; RKW zaleca koordynatorom i wolontariuszom kierowanym do komisji:
1. Monitorowanie siedziby urzędu celem ustalenia, czy losowanie ma się odbyć. Informacja o losowaniu może zostać wywieszona przed Urzędami w dniu 7 sierpnia. Zatem należy sprawdzić, czy jest informacja w weekend 7-8 sierpnia lub w poniedziałek rano 9 sierpnia. Pierwszy możliwy termin ewentualnego losowania: poniedziałek 9 sierpnia. Ostatni termin losowania: 14 sierpnia.
2. OBECNOŚĆ NASZYCH KANDYDATÓW PODCZAS LOSOWAŃ.
3. Obecność podczas pierwszych posiedzeń komisji i kandydowanie na stanowiska przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących.

Jednocześnie PRZYWOŁUJEMY ODNOŚNĄ REGULACJĘ PRAWNĄ : http://referendum2015.pkw.gov.pl/akty_prawne/0/11

§ 6. 1. W przypadku konieczności ustalenia składu komisji obwodowej w trybie publicznego losowania, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, informację o miejscu, dacie i godzinie jego przeprowadzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do wiadomości publicznej co najmniej na 2 dni przed losowaniem, wywieszając zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym. W informacji podaje się numery obwodów głosowania objętych losowaniem składu komisji obwodowych oraz liczbę zgłoszonych kandydatów do każdej z tych komisji.
2. Losowania członków komisji obwodowej dokonuje się odrębnie do każdej komisji.
3. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert wójt lub burmistrz (prezydent miasta) losuje:
1) 8 kopert, jeżeli termin głosowania w referendum został wyznaczony na jeden dzień;

2) 10 kopert, jeżeli termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa dni.
4. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.
5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się:
1) datę i godzinę losowania;
2) odrębnie dla każdej komisji obwodowej – jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie;
3) imiona i nazwiska kandydatów wylosowanych do składu komisji obwodowej;
4) nazwy podmiotów uprawnionych, które dokonały zgłoszenia kandydatów wylosowanych do składu komisji.
6. Po przeprowadzeniu losowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje w skład komisji obwodowej wylosowanych kandydatów.
§ 7. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia osoby zainteresowane o powołaniu ich w skład komisji obwodowej.
2. Składy komisji obwodowych wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej. Informacja o składzie komisji obwodowej powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład.
§ 8. 1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej powodującego zmniejszenie składu tej komisji poniżej 5 osób, gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na jeden dzień, i poniżej 7 osób, gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa dni, wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje uzupełnienia jej składu odpowiednio do 5 osób lub do 7 osób, spośród osób stale zamieszkałych na obszarze tej gminy.
2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji obwodowej osoby wskazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powołuje on inną osobę spośród pracowników, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy.