Akt założycielski RKW

W dniu 21 lutego 2015 roku, u tronu Matki Boskiej Jasnogórskiej powołujemy obywatelski, Ruch Kontroli Wyborów, oparty na idei dobrowolności i wolontariatu.

Wywodzimy się z różnych organizacji stowarzyszeń i grup społecznych. Łączy nas wola obrony demokracji w Polsce i suwerenności Narodu wobec zagrożeń, jakie stwarzają nierzetelnie przeprowadzane wybory.

Ruch nasz powstaje w proteście wobec:

– chaosu organizacyjnego i nieprzejrzystości procedur wyborczych, a szczególnie samego procesu liczenia głosów,

– niewiarygodnie wysokiego odsetka tzw. głosów nieważnych,

– nie dających się wyjaśnić rozbieżności pomiędzy wiarygodnymi pomiarami sondażowymi a końcowymi wynikami,

– oddalania przez sądy licznych udokumentowanych skarg wyborczych,

– bezkarności tych, którym udowodniono fałszerstwa wyborcze.

Celem Ruchu Kontroli Wyborów jest zapewnienie uczciwego przebiegu wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, rzetelne policzenie głosów i opublikowanie ich wiarygodnych wyników.

W duchu najwyższej odpowiedzialności zobowiązujemy się do bezkompromisowej, odważnej pracy w komisjach wyborczych oraz do przekazania wyników do niezależnego systemu liczenia głosów.

Apelujemy do Polaków o udział w głosowaniu, o aktywność i ofiarną pomoc Ruchowi Kontroli Wyborów!

Nie ma wolności bez wolnych wyborów!

Nie pozwólmy sobie zabierać wolności!

Powstań Polsko!

Sygnatariusze Ruchu Kontroli Wyborów