PKW oświadcza: głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

Czytaj dalej

Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 29 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z 29 kwietnia 2020 roku
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej pytaniami, informujemy uprzejmie, że Ruch Kontroli Wyborów nie był konsultowany (ani przez osoby odpowiedzialne za projekty zmian legislacji wyborczych, ani przez inne ośrodki polityczne) w sprawie uregulowań dotyczących sposobu przeprowadzenia przewidzianych przepisami Konstytucji RP i Kodeksu Wyborczego wyborów Prezydenta RP przed kończącą się kadencją obecnego Prezydenta, pana dr. Andrzeja Dudy. Na naszej stronie internetowej http://ruchkontroliwyborow.pl/ publikowaliśmy część propozycji nowych regulacji wyborczych, powstrzymując się od komentarzy. Do tej chwili nie są znane ostateczne uregulowania prawne dotyczące tych wyborów, bowiem Parlament wciąż nad nimi pracuje. Podnoszony przez część środowisk politycznych argument niemożności pracy nad tymi uregulowaniami tuż przed wyborami uważamy za nietrafny w czasie, gdy także wiele innych dziedzin aktywności jest w Państwie regulowana tak, by jak najefektywniej funkcjonować w specjalnym okresie walki z pandemią i jej skutkami. Przyjmujemy do wiadomości, że odpowiedzialni za los Państwa politycy – zarówno bezpośrednio rządzący, jak i będący w opozycji do tych rządów – są przekonani, że nie jest im potrzebna opinia niezależnej organizacji społecznej od lat zajmumącej się zarówno kontrolą przebiegu wyborów, jak i zgłaszaniem opartych na własnych doświadczeniach w tej materii propozycji zmian dotychczasowych kodyfikacji wyborczych. Przy tej okazji przypomnieć trzeba, że Ruch Kontroli Wyborów jeszcze w grudniu 2016 r. przedstawił władzom Państwa Koncepcję prawa wyborczego RKW, której większość postulatów została zignorowana. Jednym z nich było wprowadzenie centralnego rejestru wyborców, aktualizowanego i dostępnego on-line z obwodowych komisji wyborczych. Czas pokazał, że błędem było pominięcie przez parlamentarzystów także tego rozwiązania, czego jednym ze świadectw jest bojkotowanie przez część samorządów przekazywania cząstkowych rejestrów dla celów przeprowadzenia wyborów. Błędne było także pozostawienie w gestii samorządów części organizacyjnej procesu wyborczego. Wyrażamy nadzieję, że Sejm i Senat RP w możliwie krótkim czasie podejmie całościową reformę Kodeksu Wyborczego, by lepiej przygotować Polskę na kolejne wybory. Jest dla nas oczywiste, że dobro Państwa wymaga, by zapewniona została ciągłość władzy. Przed końcem kadencji jednej władzy, jest czas na wybory. Podnoszone ostatnio przez część środowisk politycznych postulaty czasowej rezygnacji z przeprowadzenia wyborów uważamy za skrajnie niebezpieczne. Solidaryzujemy się z opinią wyrażoną w Oświadczeniu Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z dn. 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyborów prezydenckich. Szczególnie w sytuacji kryzysu epidemicznego, nie można sobie pozwolić w Państwie na niekonstytucyjny porządek prawny. Jednocześnie wyrażamy nasze najwyższe uznanie i wdzięczność dla lekarzy i całego personelu medycznego, wszystkich władz, urzędów, organizacji, inicjatyw społecznych i obywateli, którzy z wielkim zaangażowaniem walczą z epidemią i jej ekonomicznymi skutkami.
Szczególnie w czasie kryzysu wielka jest odpowiedzialność władz państwowych, samorządowych i wszystkich współpracujących urzędów, których zadaniem i troską jest teraz połączenie z jednej strony konieczności zapewnienia ciągłości władzy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, jak i uczynienie tego w sposób, który obywatelom biorącym udział w wyborach zapewni możliwe bezpieczeństwo. Rozumiemy, że przyjęte być muszą rozwiązania, które trudno by uznać za spełniające wszystkie wymogi wyborów organizowanych w normalnych okolicznościach. Specjalne okoliczności wymagają specjalnych uregulowań. Wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów, już od ogłoszenia przez p. Elżbietę Witek, Marszałek Sejmu RP, rozpisania wyborów w dn. 10 maja 2020 r., oddolnie zaczęli się organizować. Część z nich samodzielnie, część z pomocą Ruchu Kontroli Wyborów, zgłaszani byli do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, inni gotowi są do podjęcia obowiązków Mężów Zaufania lub Obserwatorów Społecznych. Nie solidaryzujemy się ze środowiskami i grupami kontestującymi wybory, bo nie kontestujemy porządku prawnego Rzeczypospolitej. Staramy się Ją wspierać naszą społeczną działalnością.
Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun – przewodniczący
Tomasz H. Cioska – wiceprzewodniczący
dr Krzysztof Jabłonka – wiceprzewodniczący
Warszawa, 29 kwietnia 2020 roku.

Propozycja zmian w Kodeksie Wyborczym – dla każdego głosowanie korespondencyjne

UWAGA PROJEKT ZMIAN ZOSTAŁ ZGŁOSZONY W SEJMIE 31.03.2020!

Ustawa z dnia …………… w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Art.1. Ustawa określa  szczególne zasady przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołano Okręgowe Komisje Wyborcze – kalendarz wyborczy jest realizowany zgodnie z wymogami prawa

UCHWAŁA NR 93/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. Nr 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-49 do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak

 

Pełny wykaz członków Okręgowych KW znajduje się pod linkiem:

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2020-r/uchwala-nr-932020-pkw-z-dnia-23-marca-2020-r-w-sprawie-powolania-okregowych-komisji-wyborczych-w-cel

Wybory uzupełniające 22 marca – bez zakłóceń

W niedzielę 22 marca odbyły się samorządowe wybory uzupełniające do rad: gminy Pątnów (łódzkie), gminy Strzelce Wielkie (łódzkie), gminy Smyków (świętokrzyskie) oraz rady miejskiej w Białej Piskiej (warmińsko-mazurskie), a także wybory przedterminowe wójtów gminy Wierzchlas (łódzkie) i gminy Jarosław (podkarpackie).

Dodatkowo w gminach: Górno i Łączna (świętokrzyskie) wybory do rady odbyły się, ale nie zostało przeprowadzone głosowanie, ponieważ zgłosiło się tam po jednym kandydacie.

Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski poinformował, że wybory przebiegały bardzo spokojnie, nie odnotowano incydentów.

W związku z epidemią koronawirusa członkowie obwodowych komisji wyborczych byli wyposażeni w środki higieny – rękawiczki oraz maski. Ponadto, w lokalach wyborczych znajdowały się płyny dezynfekujące, a wyborcy korzystali z jednorazowych długopisów. Podczas głosowania przestrzegano, by w lokalach nie znajdowało się zbyt dużo osób, a wyborcy zachowywali bezpieczny odstęp od siebie – podał rzecznik PKW.

Bieżące wytyczne dla koordynatorów i wolontariuszy RKW

Szanowni Państwo, Przekazuję garść podstawowych informacji dla koordynatorów oraz wolontariuszy RKW. 

Cele

  1. Głównym celem działania jest przypilnowanie prawidłowego przebiegu procesu wyborczego [głosowania i liczenia] i uzyskanie kopii protokołu OKW (najlepiej wersji ręcznej) oraz sprawdzenie jego zgodności z protokołem wywieszonym na lokalu wyborczym. W momencie pojawienia się skanów protokołów i wyników na stronie PKW, należy porównać posiadane wyniki z oficjalnymi.

W razie wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń do przebiegu głosowania lub liczenia oraz rozbieżności wyników należy natychmiast podjąć działania, które zostaną Państwu przedstawione w dalszym trybie.