Podejrzewasz przestępstwo wyborcze? Złóż zawiadomienie do prokuratury!

W związku z wieloma napływającymi do nas  zgłoszeniami o poważnych naruszeniach wyborczych oraz podejrzeniu dokonania przestępstw wyborczych  zachęcamy świadków zdarzeń do składania do najbliższych Prokuratur Rejonowych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Poniżej zamieszamy szczegółowe informacje, jak skutecznie złożyć takie zawiadomienie.
Niech bezprawie nie pozostanie bez naszej reakcji! Każdy obywatel ma prawo oczekiwać zajęcia się sprawą opisaną w zawiadomieniu przez właściwe organa Państwa.

Postępujmy zgodnie z następującymi wskazówkami:
– wypełnić wzór zawiadomienia, dostosowując go do zaobserwowanego przestępstwa
– powołać się na podstawę prawną – dołączamy wykaz przepisów z Kodeksu Wyborczego i Kodeksu Karnego dotyczących przestępstw wyborczych; podkreślone zostały najbardziej typowe
 dołączyć załączniki, jeśli jest to możliwe [wydruki skanów protokołów, odbitki/wydruki fotografii, kopie innych dokumentów – opisać je na odwrocie jako załącznik 1. zawiadomienia z dn…., 2…. i wpisać je na dole zawiadomienia wg wzoru]
– złożyć osobiście zawiadomienie w Prokuraturze Rejonowej [patrz wykaz], uzyskując stempel potwierdzenia złożenia na kopii, lub wysłać pocztą zawiadomienie na adres lokalnej prokuratury listem poleconym z potwierdzeniem odbioru [zachowując dla siebie kopię i dowód nadania]
– powiadomić o złożeniu zawiadomienia drogą mejlową podmioty z wykazu na dole zawiadomienia, dołączając skan lub zdjęcie kopii złożonego lub wysłanego pocztą zawiadomienia.
Pomocne:
wykaz Komisarzy Wyborczych:
wykaz Prokuratur Rejonowych: