Ruch Kontroli Wyborów / Referendum: Kalendarz czynności

Publikujemy kalendarz czynności związanych z referendum. Zwracamy uwagę koordynatorów i wolontariuszy na istotne podkreślenia.

Za niespełna miesiąc – 7 sierpnia – mija termin zgłaszania kandydatów do komisji ! Przewidujemy konieczność uczestnictwa w losowaniach składów komisji referendalnych, w dniach od 9 do 14 sierpnia, o ile zgłoszonych zostanie więcej kandydatur na członków komisji niż liczba miejsc [z racji terminu 16 sierpnia – powołania komisji !] ! Zalecamy monitorowanie urzędu czy i kiedy ma się odbyć losowanie oraz OBECNOŚĆ naszych kandydatów podczas losowań.

do dnia 23 lipca 2015
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;

do dnia 28 lipca 2015
– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika;

do dnia 7 sierpnia 2015
– zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione;

do dnia 16 sierpnia 2015 [do 17 sierpnia – por. przypis na dole]
– powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
– sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;

od dnia 16 sierpnia 2015 – do dnia 23 sierpnia 2015
– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę;

od dnia 21 sierpnia 2015 – do dnia 4 września 2015
– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych;

do dnia 22 sierpnia 2015
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego;

do dnia 28 sierpnia 2015
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

do dnia 1 września 2015
– składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

do dnia 3 września 2015
– składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;
– składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

w dniu 4 września 2015
– o godzinie 24:00 zakończenie kampanii referendalnej;

w dniu 6 września 2015
– w godz. 6:00 – 22:00 głosowanie.

———————
*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 o referendum ogólnokrajowym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 o referendum ogólnokrajowym, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.