III RAPORT NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z GODZ. 15:00

 

Lp. Rodzaj zgłoszenia Ilość zgłoszeń
1 Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych 35
2 Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych 21
3 Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem 11
4 Błędy związane z obsługą informatyczną 0
5 Jawne fałszerstwa wyborcze 6
6 Brak dostępu do wywieszonych protokołów z komisji 0
7 Podpis elektroniczny pod listami wyborców 0
8 Niewłaściwa informacja OKW 2
9 Niedozwolona propaganda 7
10 Wadliwość książeczki 3
11 Spis wyborców podpisany elektronicznie 1
12 Błędy w obwieszczeniach 1

INNE ZDARZENIA, NIEBĘDĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

1 Brak męża zaufania 2
2 Mylące informacje w mediach o sposobie glosowania 2

Stan na 25 października 2015 r., godz. 15:00

Szczegóły raporcie interwencji TU

II RAPORT NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z GODZ. 13:00

 

Lp. Rodzaj zgłoszenia Ilość zgłoszeń
1 Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych 21
2 Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych 4
3 Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem 6
4 Błędy związane z obsługą informatyczną 0
5 Jawne fałszerstwa wyborcze 3
6 Brak dostępu do wywieszonych protokołów z komisji 0
7 Podpis elektroniczny pod listami wyborców 0
8 Niewłaściwa informacja OKW 1
9 Niedozwolona propaganda 3
10 Wadliwość książeczki 2
11 Spis wyborców podpisany elektronicznie 0
12 Błędy w obwieszczeniach 1

INNE ZDARZENIA, NIEBĘDĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

1 Brak męża zaufania 2
2 Mylące informacje w mediach o sposobie glosowania 2

Stan na 25 października 2015 r., godz. 13:00

Szczegóły raporcie interwencji TU

RAPORT NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z GODZ. 12:00

1. Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych                                 7 zgłoszeń

2. Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych                    1 zgłoszenie
3. Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem                     5 zgłoszeń
4. Niewłaściwa informacja OKW                                                                 1 zgłoszenie
5. Niedozwolona propaganda                                                                      2 zgłoszenia
6. Wadliwość książeczki                                                                            1 zgłoszenie
7. Spis wyborców                                                                                       1 zgłoszenie

 

INNE ZDARZENIA, NIEBĘDĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

  1. Brak męża zaufania                                                                                2 zgłoszenia
  2. Mylące informacje w mediach o sposobie glosowania                                2 zgłoszenia

Pilnujmy wyborów! Fasada demokracji

System organizacji wyborów w Polsce daje wiele możliwości fałszowania. Mechanizmy „poprawiania” wyniku zostały opracowane z rozmysłem i są utrzymywane od lat. Wysiłek Wolontariuszy  Ruchu Kontroli Wyborów, zmierzający do poprawy i uszczelnienie systemu wyborczego rozbija się o brak należytej reakcji centralnych organów wyborczych.  Z niepokojem przyjęliśmy termin – po 25 października 2015 r.  – wskazany  przez Krajowe Biuro Wyborcze na  wprowadzenie  zmian proponowanych przez RKW. Wiele rozwiązań  można i należy wprowadzić natychmiast.

 

Wybory parlamentarne w październiku będą swoistym pojedynkiem systemu oraz determinacji Polaków. Potrzebna jest ogromna aktywizacja społeczna.

W wyborach prezydenckich „poprawienie” wyniku o kilka procent nie miało znaczenia finalnie dzięki sporej, faktycznej przewadze zwycięzcy. W wyborach parlamentarnych ważne może okazać się nawet kilka głosów. Katalog ułatwień w fałszowaniu wyborów jest bogaty. Ja ograniczyłam się do omówienia najważniejszych, możliwych do wykorzystania dzięki postawie organów odpowiedzialnych za organizację wyborów.

 

Demokracja kończy się w komisji obwodowej   

Należyta i pełna kontrola działania komisji przez mężów zaufania jest możliwa wyłącznie w komisjach obwodowych. Możliwości kontrolne MZ na wyższych poziomach mają charakter fasadowy.

Mężowie zaufania skierowani do komisji okręgowych wskazywali na trudności w należytym wykonaniu  czynności kontrolnych. Kuriozalny jest przykład Komisji Okręgowej w Warszawie, gdzie podczas referendum Pani Komisarz zażądała od Męża Zaufania opłaty 1400 zł za komplet kopii protokołów wszystkich komisji obwodowych we właściwościach okręgu. Natychmiastowe otrzymanie kopii jest konieczne do sprawdzenia prawidłowości sumowania wyników i ustalenia danych do protokołu komisji okręgowej. Funkcja Męża zaufania jest społeczna, a żądanie opłaty za potrzebne dokumenty jest skandaliczne.