Kompromitacja PKW! Nie potrafi odpowiedzieć na proste i kluczowe pytania Ewy Stankiewicz

Całkowita kompromitacja PKW, która nie chce odpowiedzieć na pytania Ewy Stankiewicz – odpowiedzi są nie na temat lub ogólnikowe. Dołożywszy do tego kolejne zawalenie wyborów pod względem organizacyjnym (wadliwe karty wyborcze do Sejmu)
Wniosek jest jeden: PKW do likwidacji!

PKW sankcjonuje łamanie prawa w obwodach za granicą! – nasz raport i wideo

Podczas popołudniowej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza usankcjonowała łamanie przepisów prawnych!
Karty do głosowania korespondencyjnego nie mogą być pieczętowane przez pracowników urzędu/konsulatów. Posługiwanie się pieczęcią komisji przez osoby do tego nieuprawnione jest łamaniem prawa!
Podczas konferencji prasowej przedstawiciele PKW powiedzieli, że karty stemplowane przez konsulów SĄ WAŻNE!

Mężowie zaufania w komisjach zagranicznych zgodnie ze znowelizowanym kodeksem wyborczym oraz wytycznymi dla komisji zagranicznych nie mogą rejestrować czynności komisji przed głosowaniem i po zakończeniu głosowania. PKW przygotowując prezentację szkoleniową dla komisji zagranicznych nie uwzględniła tych zapisów, wprowadzając tym sposobem członków komisji w błąd!

Oba powyższe przypadki wskazują na brak znajomości najnowszych przepisów – to są bowiem przepisy PKW, których sama PKW nie respektuje!

RKW: 10 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów – pilnie do rozpowszechniania!

Misja OBWE, oddelegowana do obserwacji wyborów w Polsce, przyjmuje uwagi RKW; pilnie wzywamy PKW do upublicznienia protokołów wyborczych.
1. Informujemy, że na zaproszenie Misji OBWE [OSCE/ODIHR] delegacja RKW w osobach: H.Dobrowolska, K.Łazor, E.Stankiewicz, J.Orzeł,
odbyła w dn. 20.10.2015 rozmowę z przedstawicielem misji OBWE w Polsce, p. Simeonem Apostolov –  analitykiem wyborczym.
Podczas spotkania złożyliśmy pismo adresowane do OBWE z prezentacją kluczowych oczekiwań wobec PKW oraz 30 str. naszego raportu wcześniej przekazanego do PKW oraz do wszystkich władz w Polsce.
Podczas rozmowy p. Simeon Apostolov przyznał rację, że nasze główne oczekiwanie wobec PKW, czyli publikacja skanów protokołów wyborczych ze wszystkich komisji niezwłocznie po ich zatwierdzeniu,  jest całkowicie zasadne, a transparentność procesu wyborczego jest fundamentem realnej demokracji.
Oto treść pisma:

Pilnujmy wyborów! Fasada demokracji

System organizacji wyborów w Polsce daje wiele możliwości fałszowania. Mechanizmy „poprawiania” wyniku zostały opracowane z rozmysłem i są utrzymywane od lat. Wysiłek Wolontariuszy  Ruchu Kontroli Wyborów, zmierzający do poprawy i uszczelnienie systemu wyborczego rozbija się o brak należytej reakcji centralnych organów wyborczych.  Z niepokojem przyjęliśmy termin – po 25 października 2015 r.  – wskazany  przez Krajowe Biuro Wyborcze na  wprowadzenie  zmian proponowanych przez RKW. Wiele rozwiązań  można i należy wprowadzić natychmiast.

 

Wybory parlamentarne w październiku będą swoistym pojedynkiem systemu oraz determinacji Polaków. Potrzebna jest ogromna aktywizacja społeczna.

W wyborach prezydenckich „poprawienie” wyniku o kilka procent nie miało znaczenia finalnie dzięki sporej, faktycznej przewadze zwycięzcy. W wyborach parlamentarnych ważne może okazać się nawet kilka głosów. Katalog ułatwień w fałszowaniu wyborów jest bogaty. Ja ograniczyłam się do omówienia najważniejszych, możliwych do wykorzystania dzięki postawie organów odpowiedzialnych za organizację wyborów.

 

Demokracja kończy się w komisji obwodowej   

Należyta i pełna kontrola działania komisji przez mężów zaufania jest możliwa wyłącznie w komisjach obwodowych. Możliwości kontrolne MZ na wyższych poziomach mają charakter fasadowy.

Mężowie zaufania skierowani do komisji okręgowych wskazywali na trudności w należytym wykonaniu  czynności kontrolnych. Kuriozalny jest przykład Komisji Okręgowej w Warszawie, gdzie podczas referendum Pani Komisarz zażądała od Męża Zaufania opłaty 1400 zł za komplet kopii protokołów wszystkich komisji obwodowych we właściwościach okręgu. Natychmiastowe otrzymanie kopii jest konieczne do sprawdzenia prawidłowości sumowania wyników i ustalenia danych do protokołu komisji okręgowej. Funkcja Męża zaufania jest społeczna, a żądanie opłaty za potrzebne dokumenty jest skandaliczne.

PILNE pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

 

 

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej

Dr Andrzej Duda

 

 

W związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o pilne wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do natychmiastowego podjęcia następujących uchwał:

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze publikacji na ich stronach internetowych skanów protokołów z wszystkich komisji obwodowych, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze i PKW udostępniania na stronach internetowych cząstkowych wyników, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego PKW. Tabele z wynikami powinny być aktualizowane co 15 min.

 

  1. likwidacji w Wytycznych PKW możliwości otrzymania kart do głosowania przez wyborcę bez złożenia przez niego podpisu w spisie wyborców.

 

Wobec realnego zagrożenia sfałszowania wyników wyborów, podjęcie przez Pana Prezydenta działań na rzecz transparentności w tej mierze uważamy za niezbędne i wielkiej wagi.

Podkreślamy, że tak niewiele trzeba zrobić [i niemal bezkosztowo], a zależy od tego bardzo wiele.

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że  działalność PKW i Krajowego Biura Wyborczego  – odpowiedzialnego za organizację wyborów i przebieg liczenia głosów pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą społeczną i państwową.

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta, jako Najwyższego Urzędu i Gwaranta demokracji, z prośbą o upomnienie się o przejrzystość procesu wyborczego w naszej Ojczyźnie.

 

Ruch Kontroli Wyborów

 

Ewa Stankiewicz

Hanna Dobrowolska

Józef Orzeł

 

13.10.2015 r.

 

Do wiadomości – Państwowa Komisja Wyborcza, Przewodniczący Wojciech Hermeliński

Pytania i odpowiedzi dot. wytycznych dla obwodowych komisji ds. referendum

Pytania do PKW i odpowiedzi z PKW dotyczące sposobu realizacji określonych punktów wytycznych „Uchwały PKW z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.”