Hulaj dusza, piekła nie ma… Niekontrolowana PKW

Protesty wyborcze, rozpoznawane przez sądy powszechne nie prowadzą do naprawy wadliwego systemu wyborczego. Działania Państwowej Komisji Wyborczej pozostają poza jakąkolwiek kontrolą. Sądy nie chcą pochylić nad tym problemem. Kodeks Wyborczy nie wskazuje innego organu nadzorującego PKW.

Wadliwy system wyborczy w Polsce nie gwarantuje, że oficjalnie ogłoszony wynik wyborów jest zgodny z faktyczną wolą Polaków. Niewątpliwie stanowi to naruszenie praw określonych art. 4 Konstytucji RP, ale żaden uprawniony organ nie chce tego stwierdzić. Pozostaje już tylko interwencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w postanowieniu z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt III SW 82/15) nie pozostawia złudzeń – nieprawidłowe działania PKW nie mogą stanowić przedmiotu rozpoznania protestu.

W uzasadnieniu orzeczenia SN słusznie zauważył, że badaniu podlega zgodność działań z ustawą o referendum. Jednocześnie SN pominął art. 5 ust. 5 tejże ustawy odwołujący do obowiązku stosowania także regulacji zawartych w Kodeksie Wyborczym. SN wskazał także nieprawidłową podstawę prawną rozpoznawanego protestu. Zamiast art. 33 ust. 1 w niniejszej sprawie należy raczej uwzględnić 33 ust. 2 „Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko referendum lub naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą przepisów niniejszej ustawy dotyczących ustalenia wyników głosowania lub wyniku referendum, może go wnieść każda osoba uprawniona do udziału w referendum.”

Zarzuty protestu dotyczą nienależytego stosowania przepisów w zakresie prowadzenia głosowania Kodeksu Wyborczego obowiązujących zarówno podczas referendum, jak też dowolnych wyborów.

Pozostawienie protestu bez dalszego rozpoznania oznacza, ze SN nie chciał zweryfikować przestrzegania lub naruszania Kodeksu Wyborczego przez PKW. To oznacza próbę pozostawienia w niepewności prawidłowości działań PKW w kwestiach fundamentalnych dla prawidłowego i bezpiecznego przebiegu wyborów.

Nie ma wątpliwości, że PKW naruszyło art. 52 Kodeksu Wyborczego poprzez wprowadzenie możliwości odmowy złożenia podpisu przy odbiorze karty do głosowania. Nie ma żadnych, że PKW nie wykonuje należycie obowiązków określonych w art. 160 Kodeksu Wyborczego. Brakuje należytej kontroli rejestrów i spisów wyborców. Brakuje należytej kontroli liczy drukowanych i dystrybuowanych kart do głosowania. Nie ma żadnych wątpliwości, że PKW ogranicza obywatelom dostęp do protokołów OKW (co narusza art. 61 Konstytucji RP). Nie ma żadnych wątpliwości, że system informatyczny obsługujący wybory pozostaje wielkim znakiem zapytania.

W załączeniu treść protestu oraz orzeczenie Sądu Najwyższego

Krystyna Łazor

 

Protest RKW: PROTEST PRZECIWKO REFERENDUM

Odpowiedź SN: POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

MOBILIZACJA: Manifestacja na rzecz uczciwych wyborów do Sejmu i Senatu – 10 października 2015, Warszawa

Ruch Kontroli Wyborów i Solidarni 2010 zapraszają na

Manifestację na rzecz uczciwych wyborów do Sejmu i Senatu

w dniu 10 października w godz. 17.00 – 18:45. 
pod Namiotem Solidarnych 2010 naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego
ul.Krakowskie Przedmieście w Warszawie, z udziałem prowadzących: Ewy Stankiewicz, Hanny Dobrowolskiej i Józefa Orła oraz zaproszonych Gości: Teresy Bochwic, Ryszarda Makowskiego, Marcina Pawlickiego, Marcina Wolskiego, wraz z koordynatorami i wolontariuszami RKW z całej Polski.
W programie happening – próba bicia rekordu Guinesa w kategorii: „skanowanie protokołów wyborczych na godzinę”.
Domagamy się od Państwowej Komisji Wyborczej  publikacji na bieżąco w internecie cząstkowych wyników wyborów oraz skanów wszystkich protokołów komisji obwodowych. 
Jawność gwarancją uczciwości!

Bardzo proszę o mobilizację koordynatorów i wolontariuszy RKW. Wciąż istnieje możliwość zmiany przepisów a odkładanie tego na „po wyborach” jest dużym błędem, stwarzającym ogromne zagrożenie. Musimy wykorzystać wszystkie możliwe formy nacisku, żeby jak najszerzej nagłośnić postulaty Ruchu Kontroli Wyborów

Ruch Kontroli Wyborów

Manifestacja RKW (1)