WAŻNE! Żądamy protokołów z głosowania na stronie PKW!

RKW przypomina i apeluje W KOLEJNYM PIŚMIE DO PKW NA TEN TEMAT. Przypomnijmy, umieszczony w Kodeksie Wyborczym zapis o obowiązku upublicznienia protokołów z wyborów w formie skanów w najlepszy sposób zabezpiecza przez fałszerstwami na każdym poziomie zliczania głosów! RKW apeluje o to od momentu powstania, a Solidarni2010 – od 2011r.!

Oto pismo skierowane do PKW wobec braku jakichkolwiek informacji o realizacji przytoczonego zapisu Kodeksu Wyborczego:
Warszawa, 19 października 2018 rok
           Sz.P. Wojciech Hermeliński
                                                               Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Ruch Kontroli Wyborów
sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl
j.orzel@onas.org.pl
W nawiązaniu do pkt. 6. pisma z 8.10.2018 skierowanego przez Przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego do Józefa Orła – Fundacja Klubu Ronina,  Zarząd RKW, prosimy o podanie informacji, gdzie został podany przez PKW „przed wyborami” „sposób realizacji tego obowiązku”, czyli o wskazanie, w jaki sposób i w jakim czasie oraz przez który organ wyborczy będzie zrealizowany zapis z art. 77 KW:
Art. 77. § 1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie, przed jego przekazaniem właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia, obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, kopii tego protokołu. Kopię protokołu otrzymuje każdy członek komisji i mąż zaufania. Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym, umieszcza się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Ponadto interesuje nas od którego momentu wyborcy będą mogli zapoznać się z treścią kopii w.w. protokołów [skanów] oraz prosimy o podanie adresu internetowego strony je upubliczniającej.
Z poważaniem
Józef Orzeł
  Krystyna Łazor
  Ewa Stankiewicz
  Paweł Zdun
Do wiadomości z wnioskiem o podjęcie działań skutkujących realizacją wniosku:
I. Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
II. Pan Adam Bondar – Rzecznik Praw Obywatelskich